PDV na promet usluga dezinfekcije

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

 Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-595/2020-04 od 1.9.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn. i 72/2019 – dalje: Zakon), na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 68/2020), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Međutim, kada se navedene usluge pružaju u skladu, odnosno na osnovu drugih propisa, za promet tih usluga nije propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, već postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona propisano je da opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Prema odredbi člana 25. stav 2. tačka 8) Zakona, PDV se ne plaća na promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu.

Odredbom člana 14. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je, da mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organizuju i sprovode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, privredni subjekti i pravna lica, instituti i zavodi za javno zdravlje i druge zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici i fizička lica u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa zakonom (stav 2. istog člana Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).

Prema odredbi člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, opšte mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sprovode se u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, odnosno nad objektima, prostorijama, uređajima, opremom i nad licima koja obavljaju delatnost u oblasti zdravstva, socijalnog zbrinjavanja, obrazovanja, poslovanja sa hranom, ugostiteljstva, turizma, trgovine i usluga, unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja, sporta i rekreacije.

U skladu sa odredbom člana 16. stav 1. tačka 5) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, opšte mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti su sprovođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mestima, na javnim površinama, u stambenim objektima, u sredstvima javnog saobraćaja, u objektima pod sanitarnim nadzorom i njihovoj neposrednoj okolini i u drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost.

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je, da dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao opštu meru, sprovode zavodi odnosno instituti za javno zdravlje, druga pravna lica i preduzetnici ako ispunjavaju propisane uslove.

Posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija po epidemiološkim indikacijama (član 17. stav 1. tačka 9) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).

Meru dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama utvrđenu u stavu 1. tačka 9) ovog člana, osim u zdravstvenim ustanovama, školama, predškolskim ustanovama i drugim objektima u kojima borave deca, omladina i stara lica, sprovode i druga pravna lica i preduzetnici, u skladu sa zakonom (član 17. stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).ʺ

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović