Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima – fizičkim licima

Nepostojanje mogućnosti da rezidenti – pravna lica odobravaju finansijske zajmove  i nerezidentima – fizičkim licima

Član 2. tačka 21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon) propisuje je da se kreditnim poslovima sa inostranstvom, smatraju krediti, koje odobrava banka ili strana banka, i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, o kojima rezidenti izveštavaju Narodnu banku Srbije. 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Na osnovu Zakona o deviznom poslovanju, doneta je Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata („Sl. glasnik RS“, br. 32/2018).

Propisano je da rezident – pravno lice može odobriti finansijski zajam nerezidentu – dužniku sa sedištem u državi članici Evropske unije, Tačkom 2. stav 1. Odluke.

Stav 2. iste tačke Odluke propisuje je da rezident – pravno lice može odobriti finansijski zajam i nerezidentu – dužniku koji nema sedište u državi članici Evropske unije, pod uslovom da je taj nerezident u njegovom većinskom vlasništvu. 

S obzirom da je tačkom 2. stav 1. Odluke definisano da se finansijski zajam može odobriti onom nerezidentu – dužniku koji ima sedište u državi članici Evropske unije, ali ne i prebivalište u toj državi, može se zaključiti da rezident – pravno lice ne može odobravati finansijske zajmove nerezidentima – fizičkim licima sa prebivalištem u državi članici Evropske unije.

Takođe, odredbom tačke 2. stav 2. Odluke precizirano je da rezident – pravno lice može odobravati finansijske zajmove nerezidentu – dužniku koji nema sedište u državi članici Evropske unije, pod uslovom da je taj nerezident u njegovom većinskom vlasništvu, na osnovu čega proizlazi da se finansijski zajmovi ne mogu odobravati i nerezidentima – fizičkim licima sa prebivalištem van država članica Evropske unije. 

U skladu sa napred navedenim, odredbama tačke 2. Odluke je isključena mogućnost da rezidenti – pravna lica odobravaju finansijske zajmove i nerezidentima – fizičkim licima.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović