Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV iznos u visini PDV nadoknade ne uplati na račun poljoprivrednika, već na račun drugog fizičkog lica – poverioca poljoprivrednika

Ako obveznik PDV ne plati PDV nadoknadu uplatom na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika od kojeg je kupio poljoprivredne proizvode, već iznos u visini PDV nadoknade uplati na račun drugog fizičkog lica (npr. na račun poverioca poljoprivrednika), taj iznos nema pravo da odbije kao prethodni porez

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00511/2020-04 od 24.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn. i 72/2019 – dalje: Zakon), obveznik PDV koji otkupljuje poljoprivredne ili šumske proizvode, odnosno prima poljoprivredne usluge od poljoprivrednika, ima obavezu da na vrednost primljenih dobara ili usluga obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8%, o čemu izdaje dokument za obračun (priznanicu), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje). Obveznik PDV, uz ispunjenje uslova propisanih članom 28. Zakona, ima pravo da obračunatu PDV nadoknadu odbije kao prethodni porez, ako je iznos PDV nadoknade i vrednost poljoprivrednih ili šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, platio poljoprivredniku, pri čemu PDV nadoknada mora biti isplaćena u novcu, isključivo uplatom na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika, a vrednost poljoprivrednih ili šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga može biti plaćena i na drugi zakonom dozvoljen način (npr. u gotovom novcu, u dobrima, u uslugama). Međutim, ako obveznik PDV ne plati PDV nadoknadu uplatom na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika od kojeg je kupio poljoprivredne proizvode, već iznos u visini PDV nadoknade uplati na račun drugog fizičkog lica (npr. na račun poverioca poljoprivrednika), taj iznos nema pravo da odbije kao prethodni porez.

Prema članu 34. stav 1. Zakona, fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (dalje: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (dalje: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

U skladu sa odredbom člana 34. stav 2. Zakona, PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (dalje: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (stav 4. istog člana Zakona).“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović