Iskazivanje podataka u obrascu SU

Iskazivanje podataka u obrascu SU u slučaju kada obveznik koji je ispunio uslove za poresko oslobođenje po osnovu podsticanja kod ulaganja u osnovna sredstva stekne građevinsko zemljište bez naknade od jedinice lokalne samouprave

Kada jedinica lokalne samouprave ugovorom prenese obvezniku pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, u tom slučaju ne radi se o ulaganjima u osnovna sredstva, nezavisno od činjenice što su predmetnim ugovorom definisani i uslovi koje obveznik (u određenom vremenskom periodu) treba da ispuni da bi zadržao pravo svojine na predmetnom zemljištu, te vrednost zemljišta obveznik ne unosi pod red. br. 1. i 3. Obrasca SU. Međutim, imajući u vidu da se radi o zemljištu u vlasništvu obveznika koje je, kao takvo, evidentirano u njegovim poslovnim knjigama (na odgovarajućem računu grupe 02), vrednost predmetnog zemljišta obveznik unosi pod rednim brojem 4. Obrasca SU

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-489/2019-04 od 10.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„U skladu sa odredbom člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon), poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Ulaganjem u osnovna sredstva od strane drugog lica, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se i ulaganje u osnovni kapital i povećanje osnovnog kapitala u skladu sa zakonom (član 50a stav 2. Zakona).

Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit (član 50a stav 4. Zakona).

Saglasno navedenim zakonskim normama, pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona, obvezniku se priznaje po osnovu ulaganja izvršenih (od strane obveznika ili drugog lica) u nabavku osnovnog sredstva za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti, pri čemu se pod ulaganjem podrazumeva vrednost (nabavljenog) osnovnog sredstava u iznosu koji je plaćen dobavljaču.

Srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50a stav 1. Zakona, izvršenih na teritoriji Republike, utvrđuje se na način propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016 i 8/2019 – dalje: Pravilnik), i iskazuje na Obrascu SU, kao odnos vrednosti osnovnih sredstava za koja je izvršeno ulaganje po osnovu kog se priznaje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (iskazane na red. br. 1. i 3. Obrasca SU) i vrednosti ukupnih osnovnih sredstava (iskazane na rednom broju 4. Obrasca SU).

U smislu odredaba Pravilnika, pod rednim brojem 3. Obrasca SU unose se podaci o ulaganjima izvršenim u osnovna sredstva za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču, a pod rednim brojem 4. Obrasca SU unosi se vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, uključujući osnovna sredstva evidentirana pod rednim brojem 3. ovog obrasca, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, pri čemu se pod ovim rednim brojem ne unose se podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava.

U konkretnom slučaju, obveznik, koji je ispunio uslove za korišćenje poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona (u pogledu izvršenih ulaganja, odnosno zapošljavanja novih 100 lica na neodređeno vreme), stekao je, na osnovu ugovora sa jedinicom lokalne samouprave, pravo svojine na zemljištu bez naknade, pri čemu je pravo svojine obveznika evidentirano u javnim knjigama (koje sadrže evidenciju o pravu svojine na nepokretnostima).

Saglasno navedenom, kada jedinica lokalne samouprave ugovorom prenese obvezniku pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, u tom slučaju ne radi se o ulaganjima u osnovna sredstva u smislu člana 50a Zakona, nezavisno od činjenice što su predmetnim ugovorom definisani i uslovi koje obveznik (u određenom vremenskom periodu) treba da ispuni da bi zadržao pravo svojine na predmetnom zemljištu (npr. kao što su izgradnja poslovnog objekta, zapošljavanje određenog broja radnika i dr.). S tim u vezi, vrednost zemljišta obveznik ne unosi pod red. br. 1. i 3. Obrasca SU. Međutim, imajući u vidu da se radi o zemljištu u vlasništvu obveznika koje je, kao takvo, evidentirano u njegovim poslovnim knjigama (na odgovarajućem računu grupe 02), smatramo da vrednost predmetnog zemljišta obveznik unosi pod rednim brojem 4. Obrasca SU.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović