Dodatna primanja kandidatima u okviru programa „Moja prva plata“

Poslodavac može kandidatima u okviru programa „Moja prva plata“ da isplati dodatna primanja, pored iznosa novčane naknade od 20.000 dinara, odnosno 24.000 dinara koji korisniku Programa isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Novčana naknada u određenom iznosu na mesečnom nivou koju, pored iznosa novčane naknade koju korisniku Programa isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavci isplaćuju kao dodatna sredstva angažovanim licima – fizička lica koja su korisnici Programa, sa stanovišta poreza na dohodak građana ima poreski tretman drugog prihoda fizičkog lica saglasno članu 85. Zakona i podležu plaćanju poreza na dohodak građana po čl. 85. i 86. Zakona.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85. stav 3. i član 86. stav 1. Zakona).

Takođe, dodatna primanja podležu obračunu i plaćanju pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao na ugovorenu naknadu. Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, tretiraju se kao fizička lica koje obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu, odnosno naknadu za rad (član 6. stav 1. tačka 17) Zakona o doprinosima). Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona o doprinosima).

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović