• Home
  • Blog
  • Zakoni

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Član 2

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade.

Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Delatnosti razvrstane prema kriterijumima iz stava 3. ovog člana navedene su u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

U slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, obračunatu u skladu sa članom 3. ove uredbe plaća tako što se ukupan iznos tako obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

Iznos obračunat u skladu sa stavom 5. ovog člana, ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Član 3

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 500.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 200.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 250.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 100.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 500.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 125.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 50.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Iznos naknade iz st. 1-3. ovog člana, utvrđuje se za kalendarsku godinu.

Član 4

(Brisan)

Član 5

Na obveznika naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u 2019. godini ne primenjuju se odredbe ove uredbe, ako primenom odredaba Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 29/19 i 55/19), sam obračuna i na propisani uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za 2019. godinu, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za period od dana stupanja na snagu ove uredbe do 31. decembra 2019. godine, obračunava se srazmerno tom periodu.

Član 7

Postupci utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji su započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Član 8

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 29/19 i 55/19).

Član 9

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu

(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2019)

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

Prilog

 

  1. DELATNOST KOJE IMAJU VELIKI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

SEKTOR A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti
01.4 Uzgoj životinja
01.46
Uzgoj svinja – preko 2000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30 kg težine)
– preko 750 mesta za krmače
01.47
Uzgoj živine – preko 85.000 mesta za proizvodnju brojlera
– preko 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji
SEKTOR B RUDARSTVO
05 Eksploatacija uglja
05.1 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
05.10 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
05.2 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
05.20 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
06.1 Eksploatacija sirove nafte
06.10 Eksploatacija sirove nafte
06.2 Eksploatacija prirodnog gasa
06.20 Eksploatacija prirodnog gasa
07 Eksploatacija ruda metala
07.1 Eksploatacija ruda gvožđa
07.10 Eksploatacija ruda gvožđa
07.2 Eksploatacija ostalih ruda metala
07.21 Eksploatacija ruda urana i torijuma
07.29 Eksploatacija ruda obojenih metala
08 Ostalo rudarstvo
08.1 Eksploatacija kamena, peska i gline
08.11 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena
08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
08.9 Eksploatacija ostalih ruda i kamena
08.91 Eksploatacija minerala
08.92 Eksploatacija treseta
08.93 Eksploatacija natrijum-hlorida
08.99 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
09 Uslužne delatnosti u rudarstvu
09.1 Uslužne delatnosti u vezi sa naftom i gasom
09.10 Uslužne delatnosti u vezi sa naftom i gasom
09.9 Uslužne delatnosti u vezi sa ostalim rudama
09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa ostalim rudama
SEKTOR C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa – u klanicama kapaciteta većih od 50 t mesa na dan
10.11 Prerada i konzervisanje mesa
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa,
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.2 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća – sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
10.31 Prerada i konzervisanje krompira
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
10.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti, sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan
10.41 Proizvodnja ulja i masti
10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda, sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 200 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda
13 Proizvodnja tekstila
13.1 Priprema i predenje (pranje, beljenje bojenje itd.) tekstilnih vlakana – čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan
13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.2 Proizvodnja tkanina
13.20 Proizvodnja tkanina
13.3 Dovršavanje tekstila
13.30 Dovršavanje tekstila
13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće
13.96 Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila
13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože – proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan
15.1 Štavljenje i dorada kože, proizvodnja torbi i kaiševa
15.11 Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
16.1 Rezanje i obrada drveta
16.10 Rezanje i obrada drveta
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan
17.1 Proizvodnja celuloze, papira i kartona
17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
17.12 Proizvodnja papira i kartona
17.2 Proizvodnja predmeta od papira i kartona
17.21 Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže
17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu
17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
17.24 Proizvodnja tapeta
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
20.1 Proizvodnja osnovnih hemikalija i plastičnih masa
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
20.12 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
20.15 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka
20.2 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
20.20 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
20.3 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza
20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza
20.4 Proizvodnja deterdženata, sapuna i toaletnih preparata
20.41 Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
20.5 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.51 Proizvodnja eksploziva
20.52 Proizvodnja sredstava za lepljenje
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.6 Proizvodnja veštačkih vlakana
20.60 Proizvodnja veštačkih vlakana
21 Proizvodnja osnovnih farmaceut. proizvoda i preparata
21.1 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.2 Proizvodnja farmaceutskih preparata
21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
22.1 Proizvodnja proizvoda od gume
22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma
22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.2 Proizvodnja proizvoda od plastike
22.21 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23 Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala
23.3 Proizvodnja građevinskih materijala od gline
Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3 sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda
23.4 Proizvodnja keramičkih i porcelanskih proizvoda
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
23.43 Proizvodnja izolatora i izolac. pribora od keramike
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
23.5 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
23.51 Proizvodnja cementa
23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
23.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.63 Proizvodnja svežeg betona
23.64 Proizvodnja maltera
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa
23.7 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.9 Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih proizvoda
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala
23 Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala
23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla kapaciteta od 20 t na dan
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla
23.2 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
24 Proizvodnja osnovnih metala
24.1 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
24.2 Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga
24.20 Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga
24.3 Proizvodnja proizvoda primarne prerade čelika
24.31 Hladno valjanje šipki
24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
24.33 Hladno oblikovanje profila
24.34 Hladno vučenje žice
24.4 Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.42 Proizvodnja aluminijuma
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
24.5 Livenje metala
24.51 Livenje gvožđa – kapaciteta preko 20 t na dan
24.52 Livenje čelika – kapaciteta preko 20 t na dan
24.53 Livenje lakih metala
24.54 Livenje ostalih obojenih metala
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova
25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
25.2 Proizvodnja metalnih cisterni i kontejnera
25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera
25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje
25.5 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala
25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala – kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kj po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 mW
25.6 Obrada i prevlačenje metala i mašinska obrada metala
25.61 Obrada i prevlačenje metala
25.62 Mašinska obrada metala
25.7 Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe
25.71 Proizvodnja sečiva
25.9 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda
25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
SEKTOR D SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
35.1 Proizvodnja, prenos i distribucija elektr. energije
35.11 Proizvodnja električne energije
35.12 Prenos električne energije
35.13 Distribucija električne energije
35.14 Trgovina električnom energijom
35.2 Proizvodnja gasa i distribucija gasovodima
35.21 Proizvodnja gasa
35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže

 

  1. DELATNOST KOJE IMAJU SREDNJI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

SEKTOR A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti
01.4 Uzgoj životinja
01.41 Uzgoj muznih krava
01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola kapaciteta 200 mesta za goveda i više
01.43 (brisana)
01.44 (brisana)
01.45 (brisana)
01.46 Uzgoj svinja – kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta za svinje od 450 do 750 mesta za krmače
01.47 Uzgoj živine – do 85.000 mesta za proizvodnju brojlera
– do 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji
– uključujući i lovnu perad
01.49 Uzgoj ostalih životinja
– životinja sa plemenitim krznom kapaciteta 1.000 mesta za životinje sa plemenitim krznom
02 Šumarstvo i seča drveća
02.1 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
02.2 Seča drveća – područje na kome se prostire je veće od 10 ha i više
02.20 Seča drveća
03 Ribarstvo i akvakulture
03.1 Ribolov
03.11 Morski ribolov
03.12 Slatkovodni ribolov
03.2 Akvakulture
03.21 (brisana)
03.22 Slatkovodne akvakulture – za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više
– za ciprinide površine 5 ha i veće
SEKTOR C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa u klanicama kapaciteta do 50 t mesa na dan
10.11 Prerada i konzervisanje mesa
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
10.2 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 75 t na dan
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća – sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)
10.31 Prerada i konzervisanje krompira
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
10.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 300 t na dan
10.41 Proizvodnja ulja i masti
10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda do 200 t na dan
10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva
10.52 Proizvodnja sladoleda
10.6 Proizvodnja mlinskih i skrobnih proizvoda
10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.62 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda
10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.81 Proizvodnja šećera
10.82 Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda
10.83 Prerada čaja i kafe
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.85 Proizvodnja gotovih jela
10.86 Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.9 Proizvodnja gotove hrane za životinje
10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
11 Proizvodnja pića
11.0 Proizvodnja pića
11.01 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
11.02 Proizvodnja vina od grožđa
11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
11.04 Proizvodnja nedestilovanih fermentisanih pića
11.05 Proizvodnja piva
11.06 Proizvodnja slada
11.07 Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda
12.0 Proizvodnja duvanskih proizvoda
12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
13.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana – čiji je proizvodni kapacitet manji od 10 t na dan
13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.2 Proizvodnja tkanina
13.20 Proizvodnja tkanina
13.3 Dovršavanje tekstila
13.30 Dovršavanje tekstila
13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće
13.96 Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila
13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
14 Proizvodnja odevnih predmeta
14.1 Proizvodnja odeće, osim krznene
14.11 Proizvodnja kožne odeće
14.12 Proizvodnja radne odeće
14.13 Proizvodnja ostale odeće
14.14 Proizvodnja rublja
14.19 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
14.2 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.3 Proizvodnja pletene i kukičane odeće
14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože proizvodnog kapaciteta do 12 t finalnih proizvoda na dan
15.1 Štavljenje i dorada kože, proizvodnja torbi i kaiševa
15.11 Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa
15.2 Proizvodnja obuće
15.20 Proizvodnja obuće
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
16.2 Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame
16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
16.22 Proizvodnja parketa
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
16.24 Proizvodnja drvne ambalaže
16.29 Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
23 Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala
23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla kapaciteta do 20 t na dan
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla
23.2 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.3 Proizvodnja građevinskih materijala od gline
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda
23.4 Proizvodnja keramičkih i porcelanskih proizvoda
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
23.43 Proizvodnja izolatora i izolac. pribora od keramike
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
23.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.63 Proizvodnja svežeg betona
23.64 Proizvodnja maltera
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa
23.7 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.9 Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih proizvoda
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova
25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
25.2 Proizvodnja metalnih cisterni i kontejnera
25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera
25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje
25.4 Proizvodnja oružja i municije
25.40 Proizvodnja oružja i municije
25.5 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala
25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala
25.6 Obrada i prevlačenje metala i mašinska obrada metala
25.61 Obrada i prevlačenje metala
25.62 Mašinska obrada metala
25.7 Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe
25.71 Proizvodnja sečiva
25.72 Proizvodnja brava i okova
25.73 Proizvodnja alata
25.9 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda
25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizv.
26.1 Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča
26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
26.2 Proizvodnja računara i periferne opreme
26.20 Proizvodnja računara i periferne opreme
26.3 Proizvodnja komunikacione opreme
26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
26.4 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
26.5 Proizvodnja mernih instrumenata i satova
26.51 Proizvodnja mernih instrumenata i aparata
26.52 Proizvodnja satova
26.6 Proizvodnja elektromedicinske opreme
26.60 Proizvodnja elektromedicinske opreme
26.7 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr. opreme
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr. opreme
26.8 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
27 Proizvodnja električne opreme
27.1 Proizvodnja elektromotora i opreme za distribuciju
27.11 Proizvodnja elektromot. generatora i transformatora
27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju elektr. energije
27.2 Proizvodnja baterija i akumulatora
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
27.3 Proizvodnja žičane i kablovske opreme
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i elektr. kablova
27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
27.4 Proizvodnja opreme za osvetljenje
27.40 Proizvodnja opreme za osvetljenje
27.5 Proizvodnja aparata za domaćinstvo
27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
27.9 Proizvodnja ostale električne opreme
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
28.1 Proizvodnja mašina opšte namene
28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za motorna vozila
28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih elemenata
28.2 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme
28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme
28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
28.3 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
28.4 Proizvodnja mašina za obradu metala i alat. mašina
28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
28.49 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
28.9 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene
28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
28.92 Proizvodnja mašina za rudnike i građevinarstvo
28.93 Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana
28.94 Proizvodnja mašina za industr. tekstila, odeće i kože
28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
29 Proizvodnja motornih vozila i prikolica
29.1 Proizvodnja motornih vozila
29.10 Proizvodnja motornih vozila
29.2 Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice
29.3 Proizvodnja delova za motorna vozila i motore
29.31 Proizvodnja električne opreme za motorna vozila
29.32 Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
30.1 Izgradnja brodova i čamaca
30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata
30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
30.2 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
30.3 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica
30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica
30.4 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
30.9 Proizvodnja ostalih transportnih sredstava
30.91 Proizvodnja motocikala
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
31 Proizvodnja nameštaja
31.0 Proizvodnja nameštaja
31.01 Proizvodnja nameštaja za poslovne prostore
31.02 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
31.03 Proizvodnja madraca
31.09 Proizvodnja ostalog nameštaja
32 Ostale prerađivačke delatnosti
32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta
32.11 Kovanje novca
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
32.2 Proizvodnja muzičkih instrumenata
32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
32.3 Proizvodnja sportske opreme
32.30 Proizvodnja sportske opreme
32.4 Proizvodnja igara i igračaka
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala
32.9 Ostale prerađivačke delatnosti
32.91 Proizvodnja metli i četki
32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
33 Popravka i montaža mašina i opreme
33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme
33.11 Popravka metalnih proizvoda
33.12 Popravka mašina
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
33.14 Popravka električne opreme
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
33.16 Popravka i održavanje letelica
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
33.19 Popravka ostale opreme
33.2 Montaža industrijskih mašina i opreme
33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
SEKTOR D SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
35.3 Snabdevanje parom i klimatizacija
35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija
SEKTOR E SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
36 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
36.0 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
37 Uklanjanje otpadnih voda
37.0 Uklanjanje otpadnih voda
37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38 Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada
38.1 Sakupljanje otpada
38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan
38.12 Sakupljanje opasnog otpada
38.2 Tretman i odlaganje otpada
38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada
38.3 Ponovna upotreba materijala
38.31 Demontaža olupina
38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39 Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom
39.0 Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom
39.00 Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom
SEKTOR F GRAĐEVINARSTVO
41 Izgradnja zgrada
41.1 Razrada građevinskih projekata
41.10 Razrada građevinskih projekata
41.2 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42 Izgradnja ostalih građevina
42.1 Izgradnja puteva i železničkih pruga
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.2 Izgradnja cevovoda, elektr. i komunikacionih vodova
42.21 Izgradnja cevovoda
42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
42.9 Izgradnja ostalih građevina
42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata
42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
43 Specijalizovani građevinski radovi
43.1 Rušenje i pripremanje gradilišta
43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremanje gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.2 Instalacioni radovi u građevinarstvu
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih i klimatizacionih sistema
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.3 Završni građevinsko-zanatski radovi
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.39 Ostali završni radovi
43.9 Ostali specifični građevinski radovi
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
49 Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
49.4 Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
49.41 Drumski prevoz tereta
49.42 Usluge preseljenja

 

III. DELATNOST KOJE IMAJU MALI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

 

SEKTOR G TRGOVINA NA VELIKO I MALO I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA
45 Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila
45.1 Trgovina motornim vozilima
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.2 Održavanje i popravka motornih vozila
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.3 Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila
45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za vozila
45.4 Trgovina motociklima, delovima i popravka motocik.
45.40 Trgovina motociklima, delovima i popravka motocik.
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima
46.1 Trgovina na veliko za naknadu
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda i metala
46.13 Posredovanje u prodaji građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina i industrijske opreme
46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja i metalne robe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna i obuće
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem
46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom i dovršenom kožom
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima
46.4 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko elektr. aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porculanom i staklenom robom
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim proizvodima
46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko nameštajem i tepisima
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima
46.5 Trgovina na veliko informaciono-komunikac. opremom
46.51 Trgovina na veliko računarima i softverima
46.52 Trgovina na veliko elektronskim delovima i opremom
46.6 Trgovina na veliko ostalim mašinama i priborom
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građ. mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju
46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko
46.71 Trgovina na veliko čvrstim i tečnim gorivima
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 Trgovina na veliko drvetom i građ. materijalom
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.9 Nespecijalizovana trgovina na veliko
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima
47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.11 Trgovina na malo u nespec. prodavn. pretežno hranom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliz. prodavnicama
47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
47.24 Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima
47.25 Trgovina na malo pićima
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u spec. prodavnicama
47.3 Trgovina na malo motornim gorivima
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima
47.4 Trgovina na malo informaciono-komunikac. opremom
47.41 Trgovina na malo računarima i softverom
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom
47.5 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo
47.51 Trgovina na malo tekstilom u spec. prodavnicama
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama
47.54 Trgovina na malo elektr. aparatima za domaćinstvo
47.59 Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima
47.6 Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju
47.61 Trgovina na malo knjigama u spec. prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama i kancelar. materijalom
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima
47.64 Trgovina na malo sportskom opremom
47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama
47.7 Trgovina na malo ostalom robom u spec. prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odećom u spec. prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizv. u apotekama
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortoped. pomagalima
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama i semenjem
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima na pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom i obućom na pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.9 Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica i pijaca
SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
49 Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
49.1 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
49.2 Železnički prevoz tereta
49.20 Železnički prevoz tereta
49.3 Ostali kopneni prevoz putnika
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.32 Taksi prevoz
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
49.5 Cevovodni transport
49.50 Cevovodni transport
50 Vodni saobraćaj
50.1 Pomorski i priobalni prevoz putnika
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
50.2 Pomorski i priobalni prevoz tereta
50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
50.3 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
50.4 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51 Vazdušni saobraćaj
51.1 Vazdušni prevoz putnika
51.10 Vazdušni prevoz putnika
51.2 Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj
51.21 Vazdušni prevoz tereta
51.22 Vasionski saobraćaj
52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju
52.1 Skladištenje
52.10 Skladištenje
52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
52.22 Uslužne delatnosti u vodnom saobraćaju
52.23 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
53 Poštanske aktivnosti
53.1 Poštanske aktivnosti javnog servisa
53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa
53.2 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
SEKTOR I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE
55 Smeštaj
55.1 Hoteli i sličan smeštaj
55.10 Hoteli i sličan smeštaj
55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.3 Delatnost kampova i auto-kampova
55.30 Delatnost kampova i auto-kampova
55.9 Ostali smeštaj
55.90 Ostali smeštaj
56 Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
56.1 Delatnosti restorana i pokretnih ugostitelj. objekta
56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostitelj. objekta
56.2 Ketering i usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.21 Ketering
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.3 Usluge pripremanja i posluživanja pića
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
SEKTOR J INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
58 Izdavačke delatnosti
58.1 Izdavanje knjiga i časopisa
58.11 Izdavanje knjiga
58.12 Izdavanje imenika i adresara
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka delatnost
58.2 Izdavanje softvera
58.21 Izdavanje računarskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59 Kinematografska, televizijska i muzička produkcija
59.1 Kinematografska i televizijska produkcija
59.11 Proizvodnja kinematografski dela i TV programa
59.12 Delatnosti nakon snimanja kinematograf. dela i TV programa
59.13 Distribucija kinematografskih dela i TV programa
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
59.2 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60 Programske aktivnosti i emitovanje
60.1 Emitovanje radio-programa
60.10 Emitovanje radio-programa
60.2 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61 Telekomunikacije
61.1 Kablovske telekomunikacije
61.10 Kablovske telekomunikacije
61.2 Bežične telekomunikacije
61.20 Bežične telekomunikacije
61.3 Satelitske telekomunikacije
61.30 Satelitske telekomunikacije
61.9 Ostale telekomunikacione delatnosti
61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti
62 Računarsko programiranje i konsultantske delatnosti
62.0 Računarsko programiranje i konsultantske delatnosti
62.01 Računarsko programiranje
62.02 Konsultantske delat. u informacionim tehnologijama
62.03 Upravljanje računarskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63 Informacione uslužne delatnosti
63.1 Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti
63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
63.12 Veb portali
63.9 Ostale informacione uslužne delatnosti
63.91 Delatnosti novinskih agencija
63.99 Informacione uslužne delatnosti
SEKTOR K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penz. fondova
64.1 Monetarno posredovanje
64.11 Centralna banka
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.2 Delatnost holding kompanija
64.20 Delatnost holding kompanija
64.3 Poverenički fondovi i investicioni fondovi
64.30 Poverenički fondovi i investicioni fondovi
64.9 Ostale finans. usluge, osim osiguranja i penz. fondova
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale finans. usluge, osim osiguranja i penz. fondova
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi
65.1 Osiguranje
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.2 Reosiguranje
65.20 Reosiguranje
65.3 Penzijski fondovi
65.30 Penzijski fondovi
66 Pomoćne delatnosti u finans. uslugama i osiguranju
66.1 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga
66.11 Finansijske i robne berze
66.12 Brokerski poslovi s hartijama i berzanskom robom
66.19 Ostale pomoćne delatnosti u finans. uslugama
66.2 Pomoćne delat. u osiguranju i penzijskim fondovima
66.21 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta
66.22 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne delat. u osiguranju i penz. fondovima
66.3 Upravljanje fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
SEKTOR L POSLOVANJE NEKRETNINAMA
68 Poslovanje nekretninama
68.1 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.2 Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima
68.20 Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima
68.3 Poslovanje nekretninama za naknadu
68.31 Delatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
SEKTOR M STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
69 Pravni i računovodstveni poslovi
69.1 Pravni poslovi
69.10 Pravni poslovi
69.2 Računovodstveni, knjigov. i revizorski poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigov. i revizorski poslovi
70 Upravljačke delatnosti i savetovanje
70.1 Upravljanje ekonomskim subjektom
70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom
70.2 Menadžerski konsultantski poslovi
70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem
71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti
71.1 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i savetovanje
71.11 Arhitektonska delatnost
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
71.2 Tehničko ispitivanje i analize
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72 Naučno istraživanje i razvoj
72.1 Istraživanje i razvoj u prirodnim i tehn. naukama
72.11 Istraživanje i razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama
72.2 Istraživanje i razvoj u društvenim i human. naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i human. naukama
73 Reklamiranje i istraživanje tržišta
73.1 Reklamiranje
73.11 Delatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
74.1 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
74.10 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
74.2 Fotografske usluge
74.20 Fotografske usluge
74.3 Prevođenje i usluge tumača
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
75 Veterinarska delatnost
75.0 Veterinarska delatnost
75.00 Veterinarska delatnost
SEKTOR N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI
77 Iznajmljivanje i lizing
77.1 Iznajmljivanje i lizing motornih vozila
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.2 Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta
77.3 Iznajmljivanje i lizing mašina i materijalnih dobara
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme
77.4 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda
78 Delatnosti zapošljavanja
78.1 Delatnost agencija za zapošljavanje
78.10 Delatnost agencija za zapošljavanje
78.2 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.3 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79 Delatnost putn. agencija, tur-operatora i rezervacije
79.1 Delatnost putničkih agencija i tur-operatora
79.11 Delatnost putničkih agencija
79.12 Delatnost tur-operatora
79.9 Ostale usluge rezervacije
79.90 Ostale usluge rezervacije
80 Zaštitne i istražne delatnosti
80.1 Delatnost privatnog obezbeđenja
80.10 Delatnost privatnog obezbeđenja
80.2 Usluge sistema obezbeđenja
80.20 Usluge sistema obezbeđenja
80.3 Istražne delatnosti
80.30 Istražne delatnosti
81 Usluge održavanja objekata i okoline
81.1 Usluge održavanja objekata
81.10 Usluge održavanja objekata
81.2 Usluge čišćenja
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 Usluge ostalog čišćenja
81.3 Usluge uređenja i održavanja okoline
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
82 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
82.1 Kancelarijsko-administrativne delatnosti
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
82.19 Fotokopiranje i druga kancelarijska podrška
82.2 Delatnost pozivnih centara
82.20 Delatnost pozivnih centara
82.3 Organizovanje sastanaka i sajmova
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
82.9 Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
82.91 Delatnost agencija za naplatu potraživanja
82.92 Usluge pakovanja
82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
SEKTOR O DRŽAVNA UPRAVA I OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
84 Javna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje
84.1 Državna uprava, ekonomska i socijalna politika
84.11 Delatnost državnih organa
84.12 Uređivanje subjekata koji pružaju društvene usluge
84.13 Uređenje poslovanja u oblasti ekonomije
84.2 Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države
84.21 Spoljni poslovi
84.22 Poslovi odbrane
84.23 Sudske i pravosudne delatnosti
84.24 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
84.25 Delatnost vatrogasnih jedinica
84.3 Obavezno socijalno osiguranje
84.30 Obavezno socijalno osiguranje
SEKTOR P OBRAZOVANJE
85 Obrazovanje
85.1 Predškolsko obrazovanje
85.10 Predškolsko obrazovanje
85.2 Osnovno obrazovanje
85.20 Osnovno obrazovanje
85.3 Srednje obrazovanje
85.31 Srednje opšte obrazovanje
85.32 Srednje stručno obrazovanje
85.4 Visoko obrazovanje
85.41 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko
85.42 Visoko obrazovanje
85.5 Ostalo obrazovanje
85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
85.52 Umetničko obrazovanje
85.53 Delatnost škola za vozače
85.59 Ostalo obrazovanje
85.6 Pomoćne obrazovne delatnosti
85.60 Pomoćne obrazovne delatnosti
SEKTOR Q ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA
86 Zdravstvene delatnosti
86.1 Delatnost bolnica
86.10 Delatnost bolnica
86.2 Medicinska i stomatološka praksa
86.21 Opšta medicinska praksa
86.22 Specijalistička medicinska praksa
86.23 Stomatološka praksa
86.9 Ostala zdravstvena zaštita
86.90 Ostala zdravstvena zaštita
87 Socijalna zaštita sa smeštajem
87.1 Delatnost smeštajnih ustanova s medicinskom negom
87.10 Delatnost smeštajnih ustanova s medicinskom negom
87.2 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama
87.20 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama
87.3 Rad ustanova za lica s posebnim potrebama
87.30 Rad ustanova za lica s posebnim potrebama
87.9 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
88 Socijalna zaštita bez smeštaja
88.1 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica
88.10 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica
88.9 Ostala socijalna zaštita bez smeštaja
88.91 Delatnost dnevne brige o deci
88.99 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
SEKTOR R UMETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
90.0 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
90.01 Izvođačka umetnost
90.02 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
90.03 Umetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umetničkih ustanova
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja i galerija
91.0 Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki
91.01 Delatnost biblioteka i arhiva
91.02 Delatnost muzeja, galerija i zbirki
91.03 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara
91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova
92 Kockanje i klađenje
92.0 Kockanje i klađenje
92.00 Kockanje i klađenje
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
93.1 Sportske delatnosti
93.11 Delatnost sportskih objekata
93.12 Delatnost sportskih klubova
93.13 Delatnost fitnes klubova
93.19 Ostale sportske delatnosti
93.2 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
SEKTOR S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI
94 Delatnost udruženja
94.1 Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija
94.11 Delatnost poslovnih udruženja i poslodavaca
94.12 Delatnost strukovnih udruženja
94.2 Delatnost sindikata
94.20 Delatnost sindikata
94.9 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
94.91 Delatnost verskih organizacija
94.92 Delatnost političkih organizacija
94.99 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu
95.1 Popravka računara i komunikacione opreme
95.11 Popravka računara i periferne opreme
95.12 Popravka komunikacione opreme
95.2 Popravka predmeta za ličnu upotrebu
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne opreme
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
95.24 Održavanje i popravka nameštaja
95.25 Popravka satova i nakita
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta
96 Ostale lične uslužne delatnosti
96.0 Ostale lične uslužne delatnosti
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih proizvoda
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti
96.04 Delatnost nege i održavanja tela
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
SEKTOR T DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA
97 Domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
97.0 Domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
97.00 Domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
98 Domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sebe
98.1 Domaćinstava koja proizvode robu za sebe
98.10 Domaćinstava koja proizvode robu za sebe
98.2 Domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sebe
98.20 Domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sebe
SEKTOR U DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA
99 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
99.0 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
99.00 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović