• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA

(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2020)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: poslovni subjekti), koji ne primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP), u skladu sa čl. 25. i 26. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/19 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poslovni subjekti priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima vrše u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom i internim aktom o računovodstvenim politikama.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na poslovne subjekte koji su u skladu sa članom 26. st. 2. i 3. Zakona odlučili da u kontinuitetu primenjuju MSFI ili MSFI za MSP.

Definicije

Član 3

Pojedini pojmovi, u smislu ovog pravilnika, imaju sledeća značenja:

1) mikro pravno lice iz člana 1. ovog pravilnika je pravno lice i preduzetnik koji su na osnovu kriterijuma iz člana 6. stav 2. Zakona, razvrstani u mikro pravno lice;

2) drugo pravno lice iz člana 1. ovog pravilnika je drugo pravno lice iz člana 2. tačka 2) Zakona, čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koje se ne osniva radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja);

3) transakcije su poslovne aktivnosti koje, u okviru svog poslovanja, poslovni subjekt redovno sprovodi i koje dovode do promena njegovih sredstava, obaveza i kapitala (uz mogući nastanak prihoda i rashoda);

4) događaji su dešavanja koja nisu direktno povezana sa poslovanjem, ali dovode do izmena na sredstvima, obavezama ili kapitalu poslovnog subjekta, kao što su: oštećenja sredstava, nelikvidnost poslovnih partnera i sl.;

5) okolnosti su stanja u kojima poslovni subjekt posluje, kao što su: opšti indeks rasta potrošačkih cena (inflacija), promena kursa domaće valute u odnosu na strane valute, poreske olakšice, itd.;

6) nepotrebni troškovi ili napori predstavljaju uslov za izuzimanje od primene određenog zahteva propisanog ovim pravilnikom. Izuzimanje po ovom uslovu može se vršiti samo za primenu zahteva za koji je propisana mogućnost izuzimanja, a na druge zahteve se ne može primeniti. Primena određenog zahteva bi podrazumevala nepotrebne troškove ili napore ako bi troškovi koji su direktno pripisiva pribavljanju određene informacije (npr. naknade za procenitelja) ili dodatni napori (npr. angažovanje zaposlenih) bili znatno veći od koristi koje bi korisnici finansijskih izveštaja poslovnog subjekta ostvarili posedovanjem te informacije. Procenjivanje da li bi određeni zahtev podrazumevao nepotrebne troškove ili napore pri početnom priznavanju u finansijskim izveštajima, npr. na datum transakcije, treba da bude zasnovano na informacijama o troškovima i koristima tog zahteva u trenutku početnog priznavanja. Ako se izuzimanje po osnovu nepotrebnih troškova ili napora primenjuje i nakon početnog priznavanja, (npr. na naknadno odmeravanje neke stavke), treba izvršiti novu procenu nepotrebnih troškova ili napora na taj naknadni datum, na bazi informacija dostupnih na taj datum.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović