• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM

(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2020)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način i rokovi vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom.

Član 2

Pravno lice, odnosno preduzetnik, na početku poslovanja, vrši popis imovine i obaveza sa pojedinačno iskazanim vrednostima te imovine i obaveza i pojedinačno iskazanim količinama za imovinu u obliku stvari.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, pri sastavljanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, vrši popis imovine i obaveza sa stanjem na datum bilansa.

Imovina koja je predmet popisa iz st. 1. i 2. ovog člana obuhvata: upisani a neuplaćeni kapital, nematerijalnu imovinu, nekretnine, investicione nekretnine, postrojenja, opremu, ostala stalna materijalna sredstva, biološka sredstva, zalihe materijala, nedovršenu proizvodnju, nedovršene usluge, gotove proizvode i robu, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, finansijske plasmane i potraživanja i gotovinske ekvivalente i gotovinu.

Obaveze koje su predmet popisa iz st. 1. i 2. ovog člana jesu dugoročne i kratkoročne obaveze, osim obaveza koje se utvrđuju obračunom (rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja).

Pravno lice, odnosno preduzetnik kod koga se nalazi imovina drugih pravnih lica, preduzetnika ili fizičkih lica koja nisu preduzetnici dužno je da tu imovinu popiše na posebnim popisnim listama.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 5. ovog člana dužan je da primerak potpisane posebne popisne liste dostavi pravnom licu, odnosno preduzetniku ili fizičkom licu koje nije preduzetnik vlasniku te imovine najkasnije u roku od deset dana od dana na koji je popis izvršen.

Član 3

Pored popisa imovine i obaveza iz člana 2. ovog pravilnika, pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje je utvrđeno popisom i prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu, statusne promene, otvaranja, odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja pravnog lica i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović