• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE I OSNOVNE ODREDBE

(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2020)

Član 1

 Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/19 – u daljem tekstu: Zakon), poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sva pravna lica, osim na Narodnu banku Srbije, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, berze i brokersko-dilerska društva, kao i druga pravna lica definisana Zakonom.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na institucije elektronskog novca, platne institucije, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i preduzetnike-zastupnike u osiguranju.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na:

1) druga pravna lica koja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP);

2) pravna lica i preduzetnike u postupku stečaja ili likvidacije (osim pravnih lica navedenih u stavu 3. ovog člana);

3) ogranke i druge organizacione delove pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno; i

4) stečajne mase stečajnih dužnika nad kojima je obustavljen, odnosno zaključen postupak stečaja, osim ako nisu u pitanju stečajne mase banaka, društava za osiguranje, davaoca finansijskog lizinga, penzijskih fondova i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, berzi i brokersko-dilerskih društava, kao i drugih pravnih lica definisanih Zakonom.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici iskazuju stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Član 3

Stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa regulativom koju pravno lice, odnosno preduzetnik primenjuje za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima (MSFI, MSFI za MSP ili podzakonski akt kojim se uređuje način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica) i usvojenim računovodstvenim politikama.

Propisani osnovni (trocifreni) računi mogu se u skladu sa odredbama ovog pravilnika i potrebama obveznika primene ovog pravilnika dalje raščlanjavati.

II SADRŽINA RAČUNA

Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina

Član 4

Na računima grupe 00 – Upisani a neuplaćeni kapital, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija i upisanih a neuplaćenih udela i uloga prema nazivima računa ove grupe.

Kursne razlike po osnovu preračuna upisanog a neuplaćenog kapitala u stranoj valuti knjiže se zaduženjem računa grupe 00 a u korist računa grupe 31 – Upisani a neuplaćeni kapital.

U slučaju da je kursna razlika negativna, knjiženje se vrši odobrenjem računa grupe 00, a na teret računa grupe 31.

Na računu 000 – Upisane a neuplaćene akcije, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa.

Uplata upisanih akcija knjiži se na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi u korist računa 000 za nominalnu vrednost upisanih akcija, uz istovremeno knjiženje na teret računa 310 – Upisane a neuplaćene akcije i u korist računa 300 – Akcijski kapital.

Na računu 001 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih udela i uloga u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa.

Uplata upisanih udela i uloga knjiži se na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi u korist računa 001 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi, za nominalnu vrednost upisanih udela, odnosno uloga uz istovremeno knjiženje na teret računa 311 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi i u korist računa 301 – Udeli društava s ograničenom odgovornošću, odnosno računa 302 – Ulozi.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović