UREDBA O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020)

 

Član 1

Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 1a

Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za vreme vanrednog stanja zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica):

1) licima sa navršenih 70 godina – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika, izuzev petkom od 04 do 07 časova, radi kupovine namirnica, kao i utorkom, petkom i nedeljom u periodu od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 30 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;

2) licima sa navršenih 65 godina – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, izuzev petkom od 04 do 07 časova, radi kupovine namirnica, kao i utorkom, petkom i nedeljom u periodu od 18 časova do 01 čas narednog dana, u trajanju od 30 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta;

3) licima koja nisu navršila 65 godina – od 18 do 05 časova radnim danima, kao i od petka od 18 časova do ponedeljka do 05 časova.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, za vreme uskršnjih praznika, licima koja nisu navršila 65 godina zabranjuje se kretanje od petka 17. aprila od 17 časova do utorka 21. aprila u 05 časova, s tim što je u tom periodu, pored vremena iz stava 4. ovog člana, izvođenje kućnih ljubimaca dozvoljeno i u ponedeljak 20. aprila od 08 do 10 časova.

Zabrana iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike – sa licencom;

2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i službi bezbednosti, koji su na zadatku;

3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje;

4) članove posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju;

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

5) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.

Radi izvođenja kućnih ljubimaca, kretanje je, izuzetno, u vreme zabrane, dozvoljeno licima koja nisu navršila 65 godina, u periodu od 23 časa do 01 čas narednog dana, kao i subotom i nedeljom od 08 do 10 časova, u trajanju od 20 minuta, najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

U vreme kada je, u skladu sa st. 1, 2. i 4. ovog člana, izlazak lica dozvoljen, zabranjuje se da se više od dva lica zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na otvorenom prostoru.

Zabrana iz stava 5. ovog člana ne odnosi se na maloletnu decu i njihove roditelje, odnosno staratelje i hranitelje.

Zabrana kretanja na javnim mestima utvrđena u ovom članu ne primenjuje se na građevinske radnike angažovane na propisno prijavljenim gradilištima niskogradnje i visokogradnje.

Kretanje u vreme zabrane je dozvoljeno osobama sa razvojnim smetnjama i autizmom, isključivo u pratnji jedne odrasle osobe (jednog roditelja ili staratelja) najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Slepa, slabovida, gluva ili nagluva lica, kao i lica koja se usled postojanja sličnih oštećenja ne mogu kretati samostalno, mogu se kretati u pratnji jednog pratioca, u vreme kada je u skladu sa odredbama ovog člana izlazak lica dozvoljen.

Zabrana iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ne odnosi se na lica koja su izabrana, postavljena ili zaposlena u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili organu jedinice lokalne samouprave ako je njihove prisustvo potrebno za rad nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave i ako su primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (držanje socijalne distance, dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica). Na zahtev nadležnog državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave Ministarstvo unutrašnjih poslova će tim licima izdati posebnu dozvolu za kretanje.

Član 1b

Zabranjuje se kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport.

Prilikom održavanja sahrana zabranjuje se prisustvo više od 10 lica, uz obavezno poštovanje međusobne udaljenosti prisutnih od 2 m.

Član 2

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, do otklanjanja sumnje, odnosno do dobijanja rezultata testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2.

Član 3

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

U cilju sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa i samovoljnog napuštanja centara za azil i prihvatnih centara, privremeno se ograničava kretanje tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji i uspostavlja se pojačan nadzor i obezbeđenje tih objekata.

Tražiocima azila i iregularnim migrantima, izuzetno i u opravdanim slučajevima (odlazak kod lekara ili iz drugih opravdanih razloga), biće omogućeno napuštanje centara za azil i prihvatnih centara uz posebno odobrenje Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koje će biti vremenski ograničeno, u skladu sa razlogom zbog koga se izdaje.

Član 3a

Radi obezbeđivanja nedostajućih kapaciteta za izolaciju i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 ili inficiranih virusom SARS-CoV-2, odlukom Vlade mogu se obrazovati privremene bolnice, organizovati njihov rad i utvrditi materijalna obaveza subjektima čija je delatnost od značaja za funkcionisanje privremenih bolnica, iako nisu ispunjeni uslovi propisani čl. 31-33. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/19).

Zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti (u daljem tekstu: javne zdravstvene ustanove), mogu biti upućeni na izvršavanje radne obaveze u bilo koju javnu zdravstvenu ustanovu ili u privremenu bolnicu, kojoj nedostaje potreban broj izvršilaca, na osnovu usmenog naloga svog rukovodioca, a u skladu sa planom popune zdravstvenih ustanova i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Lica iz stava 2. ovog člana radnu obavezu izvršavaju obavljanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena), bez zaključivanja posebnih ugovora ili aneksa ugovora o radu.

Licu iz stava 2. ovog člana koje odbije da postupi po usmenom nalogu o upućivanju na izvršavanje radne obaveze u drugu javnu zdravstvenu ustanovu, u skladu sa planom popune i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rukovodilac izdaje rešenje o radnoj obavezi. Obvezniku radne obaveze, koji ne postupi po rešenju svog rukovodioca o upućivanju na izvršavanje radne obaveze u drugu javnu zdravstvenu ustanovu, prestaje radni odnos.

Član 3b

U cilju realizacije mera iz čl. 2. i 3. ove uredbe, sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a naročito masovnog neovlašćenog prelaska državne granice van mesta graničnog prelaza, nalaže se privremeno zauzeće na zemljištu, koje je u svojini pravnih i fizičkih lica, uz graničnu liniju sa Republikom Severnom Makedonijom i Republikom Bugarskom.

Širina pojasa za privremeno zauzeće, odnosno površina zemljišta utvrđena je Elaboratom za zaprečavanje državne granice sa Republikom Severnom Makedonijom i Elaboratom za zaprečavanje državne granice sa Republikom Bugarskom.

Rešenje o privremenom zauzeću iz stava 1. ovog člana na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije donosi Ministarstvo finansija i ono je konačno danom donošenja.

Ministarstvo finansija pokreće i vodi postupak za donošenje rešenja iz stava 3. ovog člana, u skladu sa članom 95. stav 1. zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Rešenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se strankama u postupku, u skladu sa članom 78. zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Realizacija mera iz stava 1. ovog člana može se sprovoditi sukcesivno, odnosno po fazama.

Član 4

Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.

U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.

Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Zabranjuje se privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku da na teritoriji Republike Srbije, dok traje vanredno stanje, obavlja delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanje lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno, čime se povećava opasnost od prenošenja zarazne bolesti COVID-19.

Član 4a

Zabranjuje se sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na letove za:

1) prevoz robe i pošte;

2) traganje i spasavanje;

3) letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe;

4) hitan medicinski prevoz;

5) tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Srbije;

6) sletanje vazduhoplova u slučaju nužde;

7) državne vazduhoplove i letove posebne namene.

Odlukom ministra nadležnog za poslove saobraćaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 4b

Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti, na teritoriji Republike Srbije zabranjuje se obavljanje:

1) javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koje će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih;

2) međunarodnog i unutrašnjeg železničkog saobraćaja za prevoz putnika,

3) međunarodnog i domaćeg vodnog saobraćaja za prevoz putnika.

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na međumesni prevoz i vanlinijski prevoz u drumskom saobraćaju, kao i na prevoz iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, dobijena dozvola ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se odnosi na gradski i prigradski prevoz, ne odnosi se na prevoz za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove saobraćaja, dobijena dozvola jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.

Zahtev za prevoz iz stava 3. ovog člana podnosi se jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.

Svi zahtevi, dozvole i prethodne saglasnosti se podnose, odnosno izdaju u elektronskoj formi, preko zvanične mejl adrese nadležnih organa.

Zahtev jedinice lokalne samouprave za dobijanje prethodne saglasnosti iz stava 3. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja odmah po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od jednog sata od momenta prijema elektronskog zahteva.

Član 4v

Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) dozvoli ili izvrši sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji vazduhoplova koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, suprotno odredbi člana 4a ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za vazdušni saobraćaj.

U slučaju da inspektor iz stava 3. ovog člana ne podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a da ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja sazna da je izvršen prekršaj iz stava 1. ovog člana, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneće to ministarstvo.

Kazna izrečena za učinjeni prekršaj iz ovog člana ne utiče na visinu odštetnog zahteva koji Republika Srbija, preko nadležnih organa u oblasti vazdušnog saobraćaja, može zahtevati od pravnog lica koje je prekršilo zabranu iz člana 4a stav 1. ove uredbe zbog pričinjene štete ili neizvršene obaveze ili drugih troškova nastalih usled izvršenog prekršaja.

Član 4g

Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja javni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe;

2) obavlja međunarodni i unutrašnji železnički saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe;

3) obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se preduzetnik ako obavlja javni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za drumski, odnosno železnički ili vodni saobraćaj.

Član 4d

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje prekrši zabranu iz čl. 1a i 1b ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US).

Član 5

Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.

Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.

Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o dopuni
Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 36/2020)

Član 2

Operateru koji je započeo let pre stupanja na snagu ove uredbe, a sleteo pre ili posle stupanja na snagu ove uredbe na odredišni aerodrom, omogućiće se povratak na matični, odnosno polazni aerodrom.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o dopuni
Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 38/2020)

Član 2

Prevozniku koji je započeo prevoz, iz člana 4b stav 1. ove uredbe, pre stupanja na snagu ove uredbe, omogućiće se da obavi započeti prevoz i da se vrati u sedište prevoznika.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 43/2020)

Član 2

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po odredbama ove uredbe.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o dopunama
Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 53/2020)

Član 6

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 39/20), Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, broj 32/20) i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 i 50/20).

Prekršajni postupci započeti po Uredbi iz stava 1. ovog člana, okončaće se u skladu sa tom uredbom.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 58/2020)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović