Porez na ukupan prihod građana za 2019.

Godišnji porez na ukupan prihod građana za 2019. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti i nerezidenti koji su u 2019. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.729.304 dinara. Krajnji rok za dostavljanje poreske prijave Obrazac PPDG-2R je 15. maj 2020.

Za sada pomeranja roka zbog vanrednog stanja neće biti.

Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2019. godinu podnosi se do 15. maja 2020. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava u pismenom obliku se podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko obveznik podnosi poresku prijavu u pismenom obliku treba je podneti u Poreskoj upravi nadležnoj u mestu prebivališta obveznika. Ukoliko obevznik podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je da ima važeći elektronski sertifikat, ako želi da lično podnese i potpiše prijavu ili da ovlasti poreskog punomočnika podnošenjem Obrasca PEP za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku.

Ko ima obavezu da PU dostavi poresku prijavu?

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike 363.907,00 dinara;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zaradepo zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 136.465,00 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopi od:

 • 10%– za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 5.458.608,00 dinara;
 • 15% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 5.458.608,00  dinara – iznos do 5.458.608,00 dinara oporezuje se po stopi od 10%, a na iznos iznad 5.458.608,00 dinara oporezuje se po stopi od 15%.
 • Primera radi, fizičko lice ostvarilo je ukupan prihod u 2019. godini od 6.000.000 dinara. Na sumu do 5.458.608,00 plaća porez od 10%, dok na preostali deo od 541.392 plaća porez po stopi od 15%.

 

Rezidentnima se stamtraju lica koja imaju prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriju Republike Srbije i lica koja borave na teritoriji Republike Srbije 183 ili više dana u periodu od 12 meseci.

Zarada ostvarena u inostranstvu

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo da rade kod drugih pravnih ili fizičkih lica se smatraju rezidentima samo ako ispunjavaju navedene uslove, ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ne smatraju se rezidentima. Drugim rečima ukoliko fizičko lice boravi više od 183 dana u inostranstvu i prima zaradu od inoposlodavca gde su plaćeni svi porezi i doprinosi u toj zemlji, NEMA OBAVEZU da u Srbiji podnosi poresku prijavu za ukupan prihod građana

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo da rade kod drugih pravnih ili fizičkih lica se smatraju rezidentima samo ako ispunjavaju navedene uslove, ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ne smatraju se rezidentima.

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu smatraju se rezidentima bez obzira na navedene uslove.

Prihodi koji ulaze u ukupan prihod građana za 2019. godinu su:

 1. zarada
 2. oporezivi prihodi od samostalne delatnosti
 3. oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine
 4. oporezivi prihodi od izdavanja nepokretnosti
 5. oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
 6. oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 7. oporezivi drugi prihodi
 8. prihodi po navedenim osnovama ( od tačke 1. do tačke 7.) ostvareni u drugoj državi za obveznike rezidente

Treba naglasiti i sledeće:

Poreski obveznik – fizčko lice koje je rezident Srbije  (značii boravio je 183 ili više dana u periodu od 12 meseci) može da ostvari prihode po više osnova. Prihodi se sabiraju i iskazuju u poreskoj prijavi. Znači ne radi se samo o zaradi, već njoj može da se prdoda i prihod od nepokretnosti, prihod od autorskih prava itd).Sve se sabira i čini oporezivu osnovicu.

 

Prema odredbi člana 10. Zakona, izdržavanim članovima porodice smatraju se:

 • maloletna deca odnosno usvojenici obveznika, bez ograničenja odnosno posebnih uslova, uz dokaz (izvod iz matične knjige rođenih, odnosno dokaz o usvojenju);
 • deca odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
 • unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom, pri čemu se činjenice koje predstavljaju uslov dokazuju u svakom konkretnom slučaju;
 • bračni drug;
 • roditelji, odnosno usvojioci obveznika, ako je obveznik prema zakonu, odnosno u skladu sa zakonom, dužan da ih izdržava, što u svakom konkretnom slučaju predstavlja faktičko pitanje koje se mora dokazati (nesposobnost za privređivanje, nezaposlenost, imovinsko stanje, nedovoljna sredstva za život i izdržavanje i sl).

Ukoliko se radi o delimičnom izdržavanju u toku godine, za određeni period 2019. godine, računa se srazmerni deo tog odbitka, tako što se stavlja u odnos broj meseci u kojem to lice ima status izdržavanog lica i ukupan broj meseci u godini (na primer, ako je period izdržavanja tri meseca, procenat ličnih odbitaka za to lice je 25% ili 34.116 dinara – 3/12 meseci = 25% od 136.465,00).

Na poreskoj prijavi za godišni porez na dohodak građana ne treba iskazivati  prihode od kapitala i dividendi.Ptihod od dividende u ulazi u osnovicu za ukupan prihod građana.

 Preduzetnici koji plaćaju paušalno porez nemaju obavezu da dostavljaju poresku prijavu za ukupan prihd građana.

 

Umanjenje dohotka za iznos plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, odnosi se na sledeće vrste oporezivih prihoda:

1) zarada, uključujući i ličnu zaradu preduzetnika;

2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti za koji se porez na dohodak građana plaća prema paušalno utvrđenom prihodu;

3) oporezivi prihodi od autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine;

4) oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka;

5) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.

3.2. Umanjenje dohotka za iznos plaćenog poreza

Takođe u skladu sa Zakonom, umanjuju se sledeći oporezivi prihodi:

1) prihodi od izdavanja nepokretnosti u zakup;

2) prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

3) oporezivi prihod od samostalne delatnosti za koji se porez na dohodak građana plaća prema stvarno ostvarenom prihodu;

4) određeni oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.

Za iznos poreza plaćenog u drugoj državi umanjuju se svi prihodi iz člana 87. stav 2. tačka 8) Zakona, koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi, a u skladu sa odredbom člana 87. stav 5. Zakona.

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu iznosi 4.100.700,00 dinara („Službeni glasnik RS“ broj 104/18).

Obveznici koji su u toku 2019. godine platili doprnose za socijalno osiguranje na osnovicu koja prelazi godišnju osnovicu doprnosa od 4.100.700,00 dinara ima pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezo socijalno osiguranje.

R. Br. OPIS IZNOS
1 Ostvareni dohodak u toku 2019. godine 5.000.000,00
2 Neoporezivi prihod 2.729.304,00
3 Dohodak pre oporezivanja  (1-2) 2.270.696,00
4 Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% од 3) 363.907,00
5 Lični odbitak za poreskog obveznika 363.907,00
6 Broj izdržavanih članova porodice
7 Lični odbitak za izdržavane članove porodice 0
8 Oporezivi dohodak  (3-4) 1.906.789,00
9 Osnovica na koju se plaća porez od  10% 1.906.789,00
10 Osnovica na koju se plaća porez od  15% 0
11 Iznos godišnjeg poreza 190.678,90

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović