• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016, 7/2017 i 53/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19).

Član 2

Poreska prijava iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se Poreskoj upravi na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-1S), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Poreska prijava PPDG-1S, kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

U poresku prijavu PPDG-1S se unose pojedini podaci iz odgovarajućih obrazaca, i to:

1) Obrasca PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od _ do _ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac PB 2), Obrasca PK 2 – Poreski kredit za obveznike za ulaganja u osnovna sredstva za period od _ do _ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac PK 2) i Obrasca SU 1 – Srazmerni iznos ulaganja kod obveznika za period od _ do _ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac SU 1), propisanih Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/14, 7/17 i 52/20);

2) Obrasca PK 3 – Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac PK 3) i Obrasca SU 3 – Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac SU 3), propisanih Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 8/11, 13/12 i 12/13);

3) Obrasca OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac OA) propisanog Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, br. 116/04, 99/10, 104/18 i 8/19);

3a) Obrasca POA – Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine za period od ___. do ___. 20___. godine (u daljem tekstu: Obrazac POA) propisanog Pravilnikom o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, broj 93/19), koji obrazac se ne podnosi uz poresku prijavu ni u elektronskom, ni u papirnom obliku;

4) Obrasca OK – Ograničenje kamate kod duga povezanom licu za period od __ do __ 201__. godine (u daljem tekstu: Obrazac OK) propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19 i 94/19);

5) Obrasca OKP – Obračun kvalifikovanog prihoda za period od __20__. godine do __20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac OKP), propisanog Pravilnikom o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 50/19), koji obrazac se ne podnosi uz poresku prijavu ni u elektronskom, ni u papirnom obliku.

Obrasci iz stava 2. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana se kao prilozi podnose uz poresku prijavu PPDG-1S, na način iz stava 1. ovoga člana.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, u papirnoj formi se podnosi dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS“, broj 20/14) i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/13, 8/14 i 94/19), kao i druga dokumentacija koja se u skladu sa zakonom, odnosno drugim propisom podnosi uz poresku prijavu.

Član 4

Poresku prijavu PPDG-1S podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PPDG-1S u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović