Mere Vlade za pomoć privrednicima

Vlada Republike Srbije donela je niz mera sa ciljem da pomogne privredi u prevazilaženju ekonomske krize izazvane opštom pandemijom Covid 19.

Privrednike najviše zanima jedna od 7 usvojenih uredbi a to je:  Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u nastavku: Uredba),  Ova Uredba biće objavljena  u Službenom glasniku RS broj 54/2020, a stupa na snagu danom objavljivanja. Uredba predstavlja pravni okvir za primenu ekonomskih mera za podršku privredi.

Ko ima pravo da koristi propisane pogodinosti?

 • privredni subjekti u privatnom sektoru;
 • preduzetnici,
 • preduzetnici paušalci,
 • preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i
 • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica

Zajednički uslov za sve pobrojane privredne subjekte je da od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%.  Uslov  da se ne smanjuje broj zaposlenih ne odnosi se na ugovore na određeno vreme.

 

Privredni subjekti koje ne mogu da računaju na pogodnosti Uredbe su:

Pravo na odlaganje poreski obaveza i na novčanu pomoć nemaju velika pravna lica i to:

 • banke;
 • društva za osiguranje i društva za repsguranje;
 • društva za upravljanje doborovoljnim penzionim fondovima;
 • davaoci finansijskog lizinga i
 • platne institucije i institucije elektronskg novca. 

  ​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

  ​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

  Ovom uredbom uređuju se:

  1. fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru;
  2. PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe;
  3. zabrana isplate dividende, odnosno učešća u dobiti (privrednim subjektima koji se opredele za korišćenje pogodnosti iz Uredbe);
  4. isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta nakon okončanja vanrednog stanja (postupak, način i uslovi za isplatu ove pomoći tek treba da budu bliže uređeni posebnim aktom Vlade).

   

  Predviđene su i kazne za zloupotrebu

  Privredni subjekat u privatnom sektoru koji ostvari pravo na direktna davanja iako na to nema pravo u skladu sa ovom uredbom, nenamenski koristi ova sredstva ili izgubi pravo na direktna davanja i ne vrati iznos primljenih direktnih davanja u celosti zajedno sa pripadajućom kamatom do pokretanja postupka kontrole, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30-70% primljenih direktnih davanja, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

   

  Želimo da naglasimo i sledeće, Vlada je uredbe donela u petak 10. 04. 2020. godine, nisu još doneta podzakonska akta koja treba da daju konkretne odgovore kako određene mere sprovesti u praksi i koja se odnose na:

  1. postupak i način odlaganja plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica, kao i poreza i doprinosa na zarade;
  2. postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa preduzetnika paušalaca;
  3. obrazac na kojem će velika pravna lica nadležnom organu dostavljati spisak lica za koja ostvaruju pravo na direktno davanje.

  Shvatate da trebamo da sačekamo još koji dan, da se donesu kompetni propisi, pa će mo onda detaljnije pisati o praktičnoj primeni donetih mera.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović