Porez na imovinu za 2020. godinu - Biljana Trifunović

Porez na imovinu za 2020. godinu

Porez na imovinu po principu samooporezivanja obračunavaju i dostavljaju PU  subjekte koji vode poslovne knjige za 2020 godinu

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 93/2019 ). stupio je na snagu 1. januara 2020. godine. Znači prema novom pravilniku PU dostavlja se isključivo elektronskim putem poreska prijava za porez na imovinu. Rok za dostavljanje Obrasca PPI 1 je 31. mart 2020. godine.

Ko ima obavezu da dostavlja PPI-1?

Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 podnosi obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige, to je definisano  članom 4. stav 6. Zakona na imovinu,  je:

  1. pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije (privredna društva, banke, osiguravajuća društva, zadruge, javna preduzeća, udruženje građana i sva druga pravna lica koja vode poslovne knjige koja su p nekom drugom propisu registrovana kao što su zdravstvene ustanove, advokatske kancelarije);
  2. nerezidentno pravno lice – za nepokretnosti za koje poreske obaveze iz poreskopravnog odnosa po osnovu poreza na imovinu ispunjava ogranak tog lica koji vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo u Republici Srbiji;
  3. preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koja je evidentirana u njegovim poslovnim knjigama, osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
  4. drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, (npr. preduzetnik: poljoprivrednik, ili preduzetnik drugo lice – fizičko lice obveznik PDV) osim preduzetnika – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.

Poreski obveznik je vlasnik nepokretnosti i on plaća porez bez obzira da li je ugovorom o zakupu drugačije dogovoreno. Porez na zakup nepokretnosti može plaćati zakupac ali zakupodavac je preski obveznik. On podnosi poresku prijavu i za plaćanje odgovara prema državnim organima. Ukoliko je ugovoreno da zakupac plaća porez na imovnu zakupodavac ože da prefakturiše zakupcu tu sumu.

Obveznikom koji ne vodi poslovne knjige, u smislu Zakona, smatraju se:

– fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti koja porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod,

– fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija – za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti;

– fizička lica koja ne obavljaju samostalnu delatnost,

– druga lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji.

 

Pomažemo vam da jednostavno primenite komplikovane zakone.

Iskoristite pristup  stručnoj platformi sa preko 2.200 stručnih tekstova pisanih jezikom privrednika.

Teme koje obrađujemo su iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza.

Biljana Trifunovic

Koje nepokretnosti se  oporeziuju  porezom na imovinu?

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja, stana ili kuće za stanovanje konstituisanog u korist fizičkog lica;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!