Popunjavanje novog Obrasca PB – 1 za 2019. godinu - Biljana Trifunović

Popunjavanje novog Obrasca PB – 1 za 2019. godinu

Obrazac PB-1 popunjava se po novim propisima. Ovo nije jedina izmena, na novi način obračunava se i iskazuje poreska amortizacija.

Rok za dostavljanje Obrasca PB – 1 za 2019. godinu je 29. 06. 2019. godine, u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Poreski bilans za 2019. godinu popunjava se i dostavlja u skladu sa Novim Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 94/2019. od 27.12.2019. godine, a stupio je na snagu 1. januara 2020. godine.

Bez obzira što je privrednicima Novi Pravilnik postao dostupan početkom 2020. godine, poreski bilans za 2019. godinu popunjava se po novim pravilima. Takođe, privrednici koji žele li moraju da izvrše izmene PB za 2018. godinu i taj Obrazac moraće da popunjavaju prema novom Pravilnuku.

Pravilnik je donet zbog primene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz decembra 2018. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018), kao i poslednjim izmenama i dopunama Zakona (86/2019), uvedena su određena nova pravila koja se prvi put primenjuju prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu.

Povećan broj polja u novom Obrascu

Novim  Pravilnikom  propisane su nove pozicije u poreskom bilansu.  Obrazac PB 1 sada ima 69 polja, umesto 65 koliko je do sada bilo. Izmenama i dopunama Pravilnika propisan je novi obrazac koji će se podnositi uz poreski bilans (Aneks 2 Obrasca PB 1) u kojem će se iskazivati iznos poreskog kredita, koji obveznik, po tom osnovu, ima pravo da koristi.

Pomažemo vam da jednostavno primenite komplikovane zakone.

Iskoristite pristup  stručnoj platformi sa preko 2.200 stručnih tekstova pisanih jezikom privrednika.

Teme koje obrađujemo su iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza.

Biljana Trifunovic

Poreski obveznik koji je u postupku stečaja  ili likvidacije podnosi poresku prijavu samo u roku koji je propisan članom 34. stav 4. Zakona. U slučaju statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva poreska prijava podnosi se u roku od 60 dana od dana statusne promene.

 

Stopa poreza na dobit za 2019. godinu iznosi 15% kao i do sada.

Poreski obveznik ako naknadno utvrdi  da podneta poreska prijava, sadrži grešku ili propust, dužan je da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese poresku prijavu, u kojoj su greška ili propust otklonjeni (izmenjena poreska prijava). Prvobitno podneta poreska prijava ne vraća se poreskom obvezniku. Izmenjenu poresku prijavu obveznik može podneti najviše dva puta za isti poreski period. Ukoliko obveznik ispuni navedene uslove, smatraće se da greškom ili propustom u prvobitnoj poreskoj prijavi nije učinjeno krivično delo ili prekršaj iz ovog zakona. Izuzetno, poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle postupka pokretanja poreske kontrole za kontrolisani poreski period.

 

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!