Osnovice za obračun poreza i doprinosa za dnevnice za sezonski rad

Utvrđivanje osnovice za obračun poreza i doprinosa po osnovu dnevne naknade za rad koji ostvari sezonski radnik

 

Osnovicu za obračun poreza i doprinosa po osnovu dnevne naknade za rad koju ostvari sezonski radnik, čini iznos u visini tridesetog dela iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa nezavisno od visine dnevne naknade za rad (može da bude višestruko veća od osnovice na koju se plaćaju porez i doprinosi) i radnog vremena sezonskog radnika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-19/2020-04 od 20.1.2020. godine)

 

„Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2018 – dalje: Zakon o radnom angažovanju na sezonskim poslovima) propisano je da sezonski radnik ima pravo na naknadu za rad za svaki čas rada, koja ne može biti niža od naknade utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Naknada za rad obračunava se po    radnom času, bez pripadajućih doprinosa i poreza, najmanje u iznosu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa zakonom, koja važi na dan isplate (član 7. stav 2. Zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima).

Odredbom člana 16. stav 1. Zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima propisano je da po osnovu naknade za rad koju ostvari sezonski radnik poslodavac je dužan da plati porez na dohodak građana (dalje: porez) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje (dalje: doprinosi), na način propisan ovim zakonom.

Osnovicu za obračun poreza i doprinosa čini iznos u visini tridesetog dela iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa (član 18. Zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima).

Prema odredbi člana 19. Zakona o radnom angažovanju na sezonskim poslovima, porez i doprinose poslodavac plaća na osnovicu iz člana 18. ovog zakona, koji predstavljaju dnevni iznos poreza i doprinosa koji se plaćaju za svaki radni dan sezonskog radnika, nezavisno od visine dnevne naknade za rad i radnog vremena sezonskog radnika.

Imajući u vidu navedeno, osnovicu za obračun poreza i doprinosa po osnovu dnevne naknade za rad koju ostvari sezonski radnik, čini iznos u visini tridesetog dela iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa nezavisno od visine dnevne naknade za rad (može da bude višestruko veća od osnovice na koju se plaćaju porez i doprinosi) i radnog vremena sezonskog radnika.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović