Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

 („Sl. glasnik RS“, br. 94/2019 i 96/2019 – ispr.)

 Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon).

Uslovi za paušalno oporezivanje

Član 2

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane članom 40. Zakona (u daljem tekstu: preduzetnik paušalac) može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi.

Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 3

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe, i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

U smislu ove uredbe, smatra se da preduzetnik paušalac kao pretežnu obavlja onu delatnost koja je kao takva registrovana kod nadležne organizacije, odnosno bilo koju delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Preduzetnik paušalac kome se tokom poreskog perioda promeni pretežna delatnost, o tome dostavlja poresku prijavu poreskom organu, najkasnije do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

Preduzetniku paušalcu koji poresku prijavu iz stava 3. ovog člana podnese u propisanom roku, poreska obaveza se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću počev za naredni poreski period u odnosu na poreski period u kome je promenio pretežnu delatnost.

Ukoliko preduzetnik paušalac ne podnese blagovremeno poresku prijavu iz stava 3. ovog člana, poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

Grupe iz stava 1. ovog člana navedene su po šiframa, nazivima i koeficijentima delatnosti u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a prema delatnostima iz podzakonskog akta kojim se propisuje klasifikacija delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 4

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz člana 3. ove uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada).

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica iz stava 1. ovog člana za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pomnoži sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica za sledeće delatnosti utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1 (u skladu sa podatkom o pretežnoj delatnosti u rešenju o registraciji preduzetnika), a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
4932 Taksi prevoz
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7410 Specijalizovane dizajnerske aktivnosti
9001 Izvođačka umetnost
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Preduzetniku paušalcu kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreski organ će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.

Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 5

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 4. ove uredbe, umanjuje se, odnosno povećava, primenom elemenata iz člana 41. stav 4. Zakona, i to:

1) registrovano sedište obveznika, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
3314 Popravka električne opreme
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
7420 Fotografske usluge
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9511 Popravka računara i periferne opreme
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523 Popravka obuće i predmeta od kože
9525 Popravka satova i nakita
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9604 Delatnost nege i održavanja tela

pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:

(1) utvrđena jedna zona – koeficijent zone iznosi 1;

(2) utvrđene dve zone – koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;

(3) utvrđene tri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(4) utvrđene četiri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(5) utvrđeno pet do sedam zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;

(6) utvrđeno osam ili više zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;

2) vreme koje je proteklo od registracije, i to tako što se za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:

(1) najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;

(2) više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;

(3) više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;

(4) više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1;

a izuzetno od podtač. (1)-(4) ove tačke, za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1;

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost, i to tako što se:

(1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9;

(2) izuzetno od podtačke (1) ove tačke, za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i za obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
6910 Pravni poslovi
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7500 Veterinarska delatnost
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita

(3) za obveznike kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost koji imaju status osoba sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85 (status osobe sa invaliditetom dokazuje se rešenjem nadležne institucije);

(4) za obveznike koji odsustvuju duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga;

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

Kumulativni proizvod koeficijenata iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 0,5.

Koeficijenti iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).

Prelazne odredbe

Član 6

U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2022. godinu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, povećanja obaveze veće od 10% će se primeniti u slučaju kada je rezultat promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta na kojem je obveznik registrovan.

Za obveznika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Preduzetniku paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti, a koji prekid je započeo najkasnije 2017. godine, podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice iz stava 1. ovog člana od 10% primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.

Prestanak važenja uredbe

Član 7

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 i 69/19).

Stupanje na snagu

Član 8

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

PRILOG 1

 

Šifra delatnosti Naziv delatnosti Koeficijent delatnosti
2020. god. 2021. god. 2022. god. 2023. god. i dalje
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 0.912 0.818 0.755 0.711
0112 Gajenje pirinča 1.994 1.787 1.650 1.554
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka 2.329 2.088 1.928 1.815
0114 Gajenje šećerne trske 1.994 1.787 1.650 1.554
0115 Gajenje duvana 1.994 1.787 1.650 1.554
0116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana 1.994 1.787 1.650 1.554
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 2.033 1.823 1.682 1.584
0121 Gajenje grožđa 2.288 2.052 1.894 1.783
0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća 1.715 1.538 1.419 1.337
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća 2.099 1.882 1.737 1.636
0127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka 1.959 1.756 1.621 1.526
0128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja 1.191 1.068 0.986 0.928
0129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka 1.472 1.320 1.219 1.147
0130 Gajenje sadnog materijala 1.959 1.756 1.621 1.527
0141 Uzgoj muznih krava 1.746 1.566 1.445 1.361
0142 Uzgoj drugih goveda i bivola 1.647 1.477 1.363 1.284
0143 Uzgoj konja i drugih kopitara 1.764 1.582 1.460 1.375
0145 Uzgoj ovaca i koza 1.184 1.061 0.980 0.923
0146 Uzgoj svinja 1.658 1.487 1.372 1.292
0147 Uzgoj živine 1.676 1.503 1.387 1.306
0149 Uzgoj ostalih životinja 2.048 1.836 1.695 1.596
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja 1.935 1.735 1.602 1.508
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada 2.180 1.955 1.805 1.699
0162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja 1.586 1.422 1.313 1.236
0163 Aktivnosti posle žetve 1.848 1.657 1.529 1.440
0210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti 1.839 1.648 1.522 1.433
0220 Seča drveća 1.781 1.597 1.474 1.388
0230 Sakupljanje šumskih plodova 1.343 1.204 1.111 1.047
0240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom 1.947 1.746 1.612 1.518
0312 Slatkovodni ribolov 1.902 1.706 1.574 1.483
0322 Slatkovodne akvakulture 2.888 2.589 2.390 2.250
0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede 2.592 2.323 2.145 2.020
0812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina 2.331 2.090 1.929 1.816
0899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala 2.561 2.296 2.119 1.995
0990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda 1.182 1.060 0.979 0.921
1011 Prerada i konzervisanje mesa 2.468 2.213 2.042 1.923
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa 2.694 2.416 2.230 2.100
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina 2.809 2.518 2.325 2.189
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca 1.665 1.493 1.378 1.298
1031 Prerada i konzervisanje krompira 1.980 1.775 1.638 1.543
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća 2.065 1.852 1.709 1.609
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 1.821 1.633 1.507 1.419
1041 Proizvodnja ulja i masti 1.565 1.403 1.296 1.220
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti 1.819 1.630 1.505 1.417
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva 2.201 1.974 1.822 1.716
1052 Proizvodnja sladoleda 3.281 2.942 2.715 2.557
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda 2.374 2.129 1.965 1.850
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda 2.529 2.267 2.093 1.971
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača 2.711 2.431 2.244 2.113
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača 2.588 2.320 2.142 2.017
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna 2.774 2.487 2.296 2.162
1081 Proizvodnja šećera 1.819 1.630 1.505 1.417
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda 1.752 1.571 1.450 1.366
1083 Prerada čaja i kafe 1.776 1.592 1.469 1.384
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani 1.663 1.491 1.376 1.296
1085 Proizvodnja gotovih jela 2.243 2.011 1.856 1.748
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane 2.402 2.154 1.988 1.872
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 1.995 1.789 1.651 1.555
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 2.042 1.831 1.690 1.591
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce 4.193 3.759 3.470 3.268
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića 2.186 1.960 1.809 1.703
1102 Proizvodnja vina od grožđa 2.304 2.066 1.907 1.796
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina 1.847 1.656 1.529 1.440
1105 Proizvodnja piva 3.515 3.151 2.909 2.739
1106 Proizvodnja slada 1.819 1.630 1.505 1.417
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode 1.765 1.582 1.461 1.376
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana 1.475 1.322 1.220 1.149
1320 Proizvodnja tkanina 1.689 1.514 1.398 1.316
1330 Dovršavanje tekstila 1.842 1.651 1.524 1.435
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala 1.567 1.405 1.297 1.221
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće 2.176 1.951 1.801 1.695
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod 1.342 1.203 1.111 1.046
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža 1.435 1.287 1.188 1.119
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće 2.028 1.818 1.678 1.581
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila 2.239 2.007 1.853 1.745
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta 2.010 1.802 1.664 1.567
1411 Proizvodnja kožne odeće 2.295 2.058 1.899 1.789
1412 Proizvodnja radne odeće 2.114 1.896 1.750 1.648
1413 Proizvodnja ostale odeće 2.085 1.869 1.725 1.625
1414 Proizvodnja rublja 1.961 1.758 1.623 1.528
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora 2.174 1.949 1.799 1.694
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna 2.513 2.253 2.080 1.958
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa 1.774 1.590 1.468 1.382
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće 1.539 1.380 1.273 1.199
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna 2.051 1.839 1.698 1.599
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa 1.976 1.771 1.635 1.540
1520 Proizvodnja obuće 2.244 2.012 1.857 1.749
1610 Rezanje i obrada drveta 2.269 2.035 1.878 1.769
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta 2.398 2.150 1.985 1.869
1622 Proizvodnja parketa 3.834 3.437 3.173 2.988
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 2.750 2.465 2.276 2.143
1624 Proizvodnja drvne ambalaže 2.391 2.144 1.979 1.863
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća 1.914 1.716 1.584 1.492
1712 Proizvodnja papira i kartona 3.100 2.780 2.566 2.416
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 2.570 2.305 2.127 2.003
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 2.369 2.124 1.961 1.847
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira 2.727 2.445 2.257 2.125
1724 Proizvodnja tapeta 3.162 2.835 2.617 2.464
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona 2.251 2.018 1.863 1.754
1811 Štampanje novina 2.146 1.924 1.776 1.672
1812 Ostalo štampanje 2.688 2.410 2.224 2.094
1813 Usluge pripreme za štampu 3.121 2.798 2.583 2.432
1814 Knjigovezačke i srodne usluge 2.744 2.460 2.271 2.139
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa 3.548 3.181 2.936 2.765
1910 Proizvodnja produkata koksovanja 1.754 1.573 1.452 1.367
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata 2.560 2.296 2.119 1.995
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija 1.927 1.728 1.595 1.502
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 1.363 1.222 1.128 1.062
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja 2.176 1.951 1.800 1.695
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima 1.957 1.755 1.620 1.525
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova 2.620 2.349 2.168 2.042
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje 1.843 1.653 1.526 1.437
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 2.114 1.896 1.750 1.648
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje 3.799 3.406 3.144 2.960
2053 Proizvodnja eteričnih ulja 1.521 1.364 1.259 1.186
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda 2.736 2.453 2.264 2.132
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila 2.291 2.054 1.896 1.785
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 3.122 2.799 2.584 2.433
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike 2.858 2.562 2.365 2.227
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike 2.873 2.576 2.378 2.239
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 2.898 2.598 2.398 2.258
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike 3.137 2.813 2.596 2.445
2311 Proizvodnja ravnog stakla 2.358 2.114 1.951 1.837
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 2.824 2.532 2.337 2.201
2313 Proizvodnja šupljeg stakla 1.851 1.659 1.532 1.442
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode 1.937 1.737 1.603 1.509
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda 2.570 2.304 2.126 2.002
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča 2.989 2.680 2.474 2.329
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline 2.526 2.265 2.091 1.969
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta 1.687 1.513 1.397 1.315
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike 2.580 2.314 2.136 2.011
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda 2.004 1.796 1.658 1.561
2352 Proizvodnja kreča i gipsa 1.768 1.585 1.463 1.378
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo 2.805 2.514 2.321 2.186
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo 1.961 1.758 1.623 1.528
2363 Proizvodnja svežeg betona 2.699 2.420 2.234 2.103
2364 Proizvodnja maltera 2.335 2.093 1.932 1.820
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima 1.630 1.462 1.349 1.271
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa 2.359 2.115 1.953 1.839
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena 3.076 2.758 2.546 2.397
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda 1.640 1.470 1.357 1.278
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala 3.222 2.888 2.666 2.511
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga 2.208 1.980 1.827 1.721
2433 Hladno oblikovanje profila 2.070 1.856 1.713 1.613
2441 Proizvodnja plemenitih metala 2.646 2.372 2.190 2.062
2442 Proizvodnja aluminijuma 2.315 2.075 1.916 1.804
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala 5.584 5.006 4.621 4.351
2451 Livenje gvožđa 4.785 4.290 3.960 3.729
2453 Livenje lakih metala 3.344 2.998 2.768 2.606
2454 Livenje ostalih obojenih metala 3.114 2.792 2.577 2.427
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 2.783 2.495 2.303 2.169
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora 2.524 2.263 2.089 1.967
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje 2.346 2.103 1.942 1.828
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera 3.099 2.779 2.565 2.415
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje 2.490 2.232 2.061 1.940
2540 Proizvodnja oružja i municije 4.262 3.821 3.527 3.321
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 1.616 1.449 1.338 1.260
2561 Obrada i prevlačenje metala 2.841 2.547 2.351 2.214
2562 Mašinska obrada metala 2.747 2.463 2.273 2.141
2571 Proizvodnja sečiva 1.676 1.503 1.387 1.306
2572 Proizvodnja brava i okova 2.256 2.022 1.867 1.758
2573 Proizvodnja alata 2.754 2.469 2.279 2.146
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže 1.490 1.336 1.233 1.161
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala 2.434 2.182 2.014 1.897
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 2.620 2.349 2.168 2.042
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda 3.025 2.712 2.503 2.357
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda 2.817 2.526 2.332 2.196
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata 2.733 2.450 2.262 2.130
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča 3.487 3.126 2.886 2.717
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme 3.053 2.737 2.527 2.379
2630 Proizvodnja komunikacione opreme 2.482 2.225 2.054 1.934
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju 2.757 2.472 2.282 2.148
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata 3.155 2.829 2.611 2.459
2652 Proizvodnja satova 2.301 2.063 1.904 1.793
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme 2.228 1.997 1.844 1.736
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 2.444 2.191 2.023 1.905
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora 2.425 2.175 2.007 1.890
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom 3.020 2.708 2.499 2.353
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora 2.155 1.932 1.783 1.679
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana 3.135 2.810 2.594 2.443
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova 3.670 3.290 3.037 2.860
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje 2.494 2.236 2.064 1.944
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo 2.340 2.098 1.936 1.823
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo 1.979 1.775 1.638 1.543
2790 Proizvodnja ostale električne opreme 2.628 2.357 2.175 2.048
2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila 2.331 2.090 1.929 1.817
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja 2.790 2.501 2.309 2.174
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora 2.543 2.280 2.105 1.982
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila 3.613 3.239 2.990 2.816
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata 2.701 2.421 2.235 2.105
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika 3.352 3.006 2.774 2.613
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje 2.779 2.492 2.300 2.166
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima 2.307 2.068 1.909 1.798
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo 2.793 2.504 2.311 2.177
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene 2.631 2.359 2.177 2.050
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 2.588 2.320 2.142 2.017
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala 2.555 2.290 2.114 1.991
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina 2.266 2.032 1.875 1.766
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo 2.411 2.161 1.995 1.879
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana 2.757 2.472 2.282 2.149
2894 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože 1.748 1.567 1.447 1.362
2895 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona 2.293 2.056 1.898 1.787
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume 3.263 2.926 2.701 2.543
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene 2.903 2.602 2.402 2.262
2910 Proizvodnja motornih vozila 3.427 3.072 2.836 2.671
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 2.120 1.901 1.754 1.652
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila 2.544 2.280 2.105 1.982
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila 2.319 2.079 1.919 1.807
3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata 2.593 2.325 2.146 2.021
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu 4.122 3.696 3.411 3.212
3020 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila 2.927 2.624 2.423 2.281
3030 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme 3.270 2.931 2.706 2.548
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica 2.684 2.407 2.222 2.092
3099 Proizvodnja ostale transportne opreme 0.947 0.849 0.784 0.738
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore 3.046 2.731 2.521 2.374
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja 2.632 2.360 2.178 2.051
3103 Proizvodnja madraca 2.971 2.664 2.459 2.316
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja 2.641 2.368 2.185 2.058
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta 3.350 3.004 2.773 2.611
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda 1.844 1.653 1.526 1.437
3220 Proizvodnja muzičkih instrumenata 1.842 1.652 1.525 1.436
3230 Proizvodnja sportske opreme 1.924 1.725 1.592 1.500
3240 Proizvodnja igara i igračaka 2.445 2.192 2.024 1.906
3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala 3.191 2.861 2.641 2.487
3291 Proizvodnja metli i četki 1.307 1.172 1.082 1.019
3299 Proizvodnja ostalih predmeta 2.107 1.889 1.744 1.642
3311 Popravka metalnih proizvoda 2.502 2.243 2.071 1.950
3312 Popravka mašina 2.633 2.361 2.179 2.052
3313 Popravka elektronske i optičke opreme 2.900 2.600 2.400 2.260
3314 Popravka električne opreme 2.734 2.451 2.263 2.131
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca 3.065 2.748 2.536 2.388
3316 Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica 4.064 3.644 3.363 3.167
3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme 2.205 1.977 1.825 1.718
3319 Popravka ostale opreme 2.523 2.262 2.088 1.966
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme 2.824 2.532 2.337 2.201
3511 Proizvodnja električne energije 2.528 2.266 2.092 1.970
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija 2.924 2.621 2.419 2.278
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 3.550 3.183 2.938 2.767
3700 Uklanjanje otpadnih voda 2.387 2.140 1.975 1.860
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan 2.087 1.871 1.727 1.626
3812 Skupljanje opasnog otpada 2.439 2.187 2.019 1.901
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan 1.658 1.486 1.372 1.292
3831 Demontaža olupina 2.191 1.964 1.813 1.707
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala 1.967 1.764 1.628 1.533
4110 Razrada građevinskih projekata 3.325 2.981 2.752 2.591
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 3.006 2.695 2.488 2.343
4211 Izgradnja puteva i autoputeva 3.108 2.786 2.572 2.422
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica 3.863 3.463 3.197 3.010
4213 Izgradnja mostova i tunela 4.265 3.823 3.529 3.323
4221 Izgradnja cevovoda 2.745 2.461 2.271 2.139
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova 2.765 2.479 2.288 2.155
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata 3.089 2.770 2.557 2.407
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina 3.584 3.213 2.966 2.793
4311 Rušenje objekata 3.425 3.071 2.834 2.669
4312 Pripremna gradilišta 3.131 2.807 2.591 2.440
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem 3.286 2.946 2.719 2.561
4321 Postavljanje električnih instalacija 2.814 2.523 2.329 2.193
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema 2.769 2.482 2.291 2.158
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu 3.177 2.849 2.630 2.476
4331 Malterisanje 3.148 2.823 2.605 2.454
4332 Ugradnja stolarije 3.126 2.802 2.587 2.436
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga 2.842 2.548 2.352 2.215
4334 Bojenje i zastakljivanje 2.717 2.436 2.249 2.118
4339 Ostali završni radovi 3.239 2.904 2.681 2.524
4391 Krovni radovi 3.063 2.746 2.535 2.387
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi 3.342 2.996 2.766 2.604
4520 Održavanje i popravka motornih vozila 2.627 2.356 2.174 2.048
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda 2.307 2.069 1.910 1.798
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala 3.515 3.151 2.909 2.739
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona 2.855 2.560 2.363 2.225
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe 3.945 3.537 3.265 3.074
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože 3.383 3.033 2.800 2.636
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana 3.349 3.002 2.771 2.610
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda 3.174 2.846 2.627 2.474
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda 3.194 2.864 2.643 2.489
4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama 1.891 1.695 1.565 1.474
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama 1.717 1.539 1.421 1.338
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 1.774 1.590 1.468 1.382
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca 1.984 1.779 1.642 1.546
4920 Železnički prevoz tereta 3.215 2.882 2.661 2.505
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 2.457 2.203 2.033 1.915
4932 Taksi prevoz 1.279 1.256 1.244 1.244
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju 2.731 2.449 2.260 2.128
4941 Drumski prevoz tereta 3.079 2.760 2.548 2.399
4942 Usluge preseljenja 2.299 2.061 1.903 1.792
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima 2.663 2.388 2.204 2.076
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima 3.274 2.935 2.709 2.551
5110 Vazdušni prevoz putnika 3.691 3.309 3.054 2.876
5210 Skladištenje 2.450 2.197 2.028 1.909
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju 2.690 2.412 2.226 2.096
5222 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju 4.456 3.995 3.688 3.473
5224 Manipulacija teretom 2.851 2.557 2.360 2.222
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju 3.247 2.911 2.687 2.531
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa 3.214 2.882 2.660 2.505
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak 3.398 3.046 2.812 2.648
5590 Ostali smeštaj 3.398 3.046 2.812 2.648
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta 2.644 2.371 2.188 2.061
5621 Ketering 2.886 2.587 2.388 2.249
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane 2.886 2.587 2.388 2.249
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića 2.886 2.587 2.388 2.249
5811 Izdavanje knjiga 3.281 2.942 2.716 2.557
5813 Izdavanje novina 2.651 2.377 2.194 2.066
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja 3.245 2.909 2.685 2.529
5819 Ostala izdavačka delatnost 3.315 2.972 2.743 2.583
5821 Izdavanje računarskih igara 2.289 2.052 1.895 1.784
5829 Izdavanje ostalih softvera 2.638 2.365 2.183 2.056
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa 3.486 3.126 2.885 2.717
5912 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa 3.478 3.118 2.878 2.710
5913 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa 3.572 3.203 2.956 2.784
5914 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela 2.768 2.481 2.291 2.157
5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike 3.164 2.837 2.618 2.466
6010 Emitovanje radio-programa 3.388 3.037 2.804 2.640
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa 3.339 2.993 2.763 2.602
6110 Kablovske telekomunikacije 2.906 2.606 2.405 2.265
6120 Bežične telekomunikacije 3.163 2.836 2.618 2.465
6130 Satelitske telekomunikacije 2.710 2.430 2.243 2.112
6190 Ostale telekomunikacione delatnosti 3.392 3.041 2.807 2.643
6201 Računarsko programiranje 4.277 4.176 4.126 4.025
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije 4.277 4.176 4.126 4.025
6203 Upravljanje računarskom opremom 3.883 3.481 3.214 3.026
6209 Ostale usluge informacione tehnologije 3.449 3.092 2.855 2.688
6311 Obrada podataka, hosting i sl. 3.682 3.301 3.048 2.870
6312 Veb portali 3.496 3.134 2.893 2.725
6391 Delatnosti novinskih agencija 3.858 3.459 3.193 3.007
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute 3.247 2.911 2.687 2.530
6622 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju 2.591 2.323 2.145 2.020
6629 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima 2.910 2.609 2.408 2.268
6910 Pravni poslovi 2.942 2.417 2.165 2.102
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje 2.942 2.417 2.165 2.102
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom 3.681 3.300 3.046 2.868
7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću 3.611 3.237 2.988 2.814
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 3.613 3.240 2.990 2.816
7111 Arhitektonska delatnost 3.503 3.141 2.899 2.730
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje 3.717 3.333 3.076 2.897
7120 Tehničko ispitivanje i analize 3.559 3.191 2.945 2.773
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama 3.793 3.400 3.139 2.956
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama 3.620 3.246 2.996 2.821
7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti 3.441 3.085 2.848 2.682
7420 Fotografske usluge 2.669 2.393 2.209 2.080
7430 Prevođenje i usluge tumača 3.856 3.457 3.191 3.005
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti 3.646 3.269 3.018 2.842
7500 Veterinarska delatnost 3.806 3.412 3.150 2.966
7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila 3.628 3.252 3.002 2.827
7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona 6.274 5.625 5.192 4.889
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport 2.789 2.501 2.308 2.174
7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova 3.493 3.131 2.891 2.722
7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 2.656 2.381 2.198 2.070
7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme 4.063 3.643 3.363 3.167
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo 3.757 3.368 3.109 2.928
7733 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare) 2.813 2.522 2.328 2.192
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara 3.420 3.066 2.830 2.665
7810 Delatnost agencija za zapošljavanje 3.733 3.347 3.090 2.910
7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa 3.516 3.152 2.910 2.740
7911 Delatnost putničkih agencija 2.789 2.501 2.308 2.174
7912 Delatnost tur-operatora 3.084 2.765 2.552 2.404
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima 3.454 3.096 2.858 2.691
8010 Delatnost privatnog obezbeđenja 3.532 3.166 2.923 2.752
8020 Usluge sistema obezbeđenja 3.418 3.064 2.829 2.664
8030 Istražne delatnosti 2.930 2.627 2.425 2.283
8110 Usluge održavanja objekata 2.877 2.580 2.381 2.242
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada 2.863 2.567 2.369 2.231
8122 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme 2.773 2.486 2.295 2.161
8129 Usluge ostalog čišćenja 2.844 2.550 2.354 2.216
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline 2.490 2.232 2.060 1.940
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge 3.348 3.002 2.771 2.609
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška 2.620 2.349 2.169 2.042
8220 Delatnost pozivnih centara 3.366 3.018 2.785 2.623
8230 Organizovanje sastanaka i sajmova 4.691 4.205 3.882 3.656
8292 Usluge pakovanja 2.691 2.413 2.227 2.097
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju 3.351 3.005 2.774 2.612
8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje 3.250 2.913 2.689 2.532
8552 Umetničko obrazovanje 3.340 2.994 2.764 2.603
8559 Ostalo obrazovanje 3.701 3.319 3.063 2.885
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti 3.594 3.223 2.975 2.801
8621 Opšta medicinska praksa 4.537 4.068 3.755 3.536
8622 Specijalistička medicinska praksa 4.263 3.822 3.528 3.322
8623 Stomatološka praksa 4.253 3.813 3.519 3.314
8690 Ostala zdravstvena zaštita 4.023 3.607 3.330 3.136
8710 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom 4.192 3.758 3.469 3.267
8810 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama 3.200 2.869 2.648 2.494
8899 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja 4.073 3.652 3.371 3.174
9001 Izvođačka umetnost 2.926 2.623 2.422 2.280
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti 3.152 2.826 2.608 2.456
9003 Umetničko stvaralaštvo 2.749 2.464 2.275 2.142
9004 Rad umetničkih ustanova 4.393 3.939 3.636 3.424
9102 Delatnost muzeja galerija i zbirki 2.773 2.486 2.295 2.161
9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika 1.361 1.220 1.127 1.061
9104 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti 1.120 1.004 0.927 0.873
9311 Delatnost sportskih objekata 3.793 3.401 3.139 2.956
9313 Delatnost fitnes klubova 2.735 2.452 2.264 2.132
9319 Ostale sportske delatnosti 3.051 2.735 2.525 2.377
9321 Delatnost zabavnih i tematskih parkova 2.631 2.359 2.177 2.050
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti 2.811 2.521 2.327 2.191
9511 Popravka računara i periferne opreme 2.877 2.579 2.381 2.242
9512 Popravka komunikacione opreme 2.637 2.364 2.183 2.055
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu 2.633 2.361 2.179 2.052
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme 2.637 2.364 2.183 2.055
9523 Popravka obuće i predmeta od kože 1.988 1.782 1.645 1.549
9524 Održavanje i popravka nameštaja 2.594 2.326 2.147 2.022
9525 Popravka satova i nakita 2.110 1.892 1.746 1.645
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo 2.403 2.154 1.988 1.872
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda 2.789 2.501 2.308 2.174
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona 2.491 2.233 2.061 1.941
9603 Pogrebne i srodne delatnosti 2.694 2.415 2.229 2.099
9604 Delatnost nege i održavanja tela 2.799 2.510 2.317 2.182
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti 2.757 2.472 2.282 2.149
9700 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu 1.898 1.702 1.571 1.480

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović