Roba koja se dobavljaču plati gotovinski može da se prodaje

Mogućnost prodaje robe koja je dobavljaču plaćena gotovinski

U slučaju kada trgovac dobavljaču robu plati gotovinski, može da je stavi u maloprodaju, uz uslov poštovanja odredaba Pravilnika o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost. U njemu su propisani uslovi i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost.

Odredba člana 2. navedenog pravilnika, glasi:

„Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa.

Plaćanja, odnosno isplate iz stava 1. ovog člana vrše se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.), a koja se banci podnosi na uvid i overu (datum prijema, pečat i potpis).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, plaćanja, odnosno isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno vršiće se bez podnošenja na uvid dokumentacije iz tog stava.“

Iz svega navedenog, nema zakonskih prepreka da trgovac stavi u maloprodaju robu koju je dobavljaču platio gotovinski. Podrazumeva se da je dužan da sačini kalkulaciju i istu evidentira kroz Knjigu evidencije prometa.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović