Pravilnik  o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka  

(„Sl. glasnik RS“, br. 96/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka.

  1. Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka

Član 2

Srazmerni poreski odbitak iz člana 30. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji čini zbir iznosa PDV obračunatog za promet dobara i usluga koji je izvršio prethodni učesnik u prometu, uključujući i PDV obračunat po osnovu avansnih sredstava, PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku i PDV plaćenog pri uvozu dobara u poreskom periodu (u daljem tekstu: ukupan iznos prethodnog PDV), umanjen za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tom poreskom periodu.

Obveznik PDV utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka stavljanjem u odnos iznosa koji se odnosi na promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, izvršenog na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: iznos prometa sa pravom na odbitak prethodnog poreza) i iznosa koji se odnosi na ukupan promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza, izvršenog na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u daljem tekstu: iznos ukupnog prometa), od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Iznos prometa sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz stava 2. ovog člana utvrđuje se kao zbir iznosa poreske osnovice za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV (nezavisno od toga da li se taj promet vrši sa ili bez naknade), iznosa naknade za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV i iznosa vrednosti tog prometa koji se vrši bez naknade, od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Iznos ukupnog prometa iz stava 2. ovog člana utvrđuje se kao zbir iznosa poreske osnovice za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV (nezavisno od toga da li se taj promet vrši sa ili bez naknade), iznosa naknade za promet sa i bez prava na odbitak prethodnog poreza za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV i iznosa vrednosti tog prometa koji se vrši bez naknade, od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Procenat srazmernog poreskog odbitka utvrđuje se po sledećoj formuli:

Procenat srazmernog
poreskog odbitka
  = Iznos prometa sa pravom na odbitak prethodnog poreza izvršenog od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava x100
Iznos ukupnog prometa izvršenog od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava

U promet iz stava 2. ovog člana ne uračunava se promet dobara i usluga za koji se u skladu sa čl. 6. i 6a Zakona smatra da nije izvršen, kao ni:

1) promet opreme i objekata za vršenje delatnosti;

2) ulaganje u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada;

3) povremeni prometi nepokretnosti koje izvrši obveznik kojem promet nepokretnosti nije uobičajena delatnost koju obavlja;

4) povremeni prometi usluga iz člana 25. stav 1. Zakona.

Povremenim prometima nepokretnosti iz stava 6. tačka 3) ovog člana, u skladu sa članom 30. stav 5. tačka 3) Zakona, smatraju se najviše dva prometa nepokretnosti – zemljišta, odnosno objekata u jednoj kalendarskoj godini.

Povremenim prometima usluga iz stava 6. tačka 4) ovog člana, u skladu sa članom 30. stav 5. tačka 4) Zakona, smatraju se najviše dva prometa usluga u jednoj kalendarskoj godini.

Ako po osnovu zaključenja jednog ugovora čije trajanje nije duže od 24 meseca nastaje više delimičnih usluga, delimične usluge smatraju se jednom uslugom pruženom danom zaključenja tog ugovora za svrhu primene stava 8. ovog člana.

Izuzetno od odredaba st. 2-5. ovog člana, obveznik koji otpočinje PDV aktivnost utvrđuje procenat srazmernog poreskog odbitka uzimajući u obzir iznos prometa sa pravom na odbitak prethodnog poreza i iznos ukupnog prometa, od dana početka obavljanja PDV aktivnosti u tekućoj godini do isteka poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate utvrđuje iznos prometa iz stava 2. ovog člana, nezavisno od toga kada za taj promet nastaje obaveza po osnovu PDV.

Član 3

Nakon utvrđivanja procenta srazmernog poreskog odbitka, obveznik PDV utvrđuje iznos srazmernog poreskog odbitka.

Iznos srazmernog poreskog odbitka dobija se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka na iznos PDV koji je u poreskom periodu utvrđen na način iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Ako utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka iznosi najmanje 98%, obveznik PDV nije dužan da vrši podelu prethodnog poreza primenom procenta srazmernog poreskog odbitka i da utvrđuje srazmerni poreski odbitak.

  1. Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka

Član 4

U poslednjem poreskom periodu kalendarske godine, obveznik PDV vrši ispravku srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka iz stava 1. ovog člana vrši se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 5. ovog pravilnika, na ukupan iznos prethodnog PDV u svim poreskim periodima kalendarske godine, umanjenog za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tim poreskim periodima.

Član 5

Izuzetno od člana 4. ovog pravilnika, obveznik PDV koji prestaje sa obavljanjem PDV aktivnosti utvrđuje iznos ispravke srazmernog poreskog odbitka u poreskom periodu u kojem je prestao sa obavljanjem PDV aktivnosti.

Ispravka srazmernog poreskog odbitka iz stava 1. ovog člana vrši se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka iz člana 2. stav 5. ovog pravilnika, na ukupan iznos prethodnog PDV u poreskim periodima u kojima je obavljao PDV aktivnost u kalendarskoj godini, umanjenog za iznos koji obveznik nema pravo da odbije kao prethodni porez u smislu člana 29. stav 1. Zakona i za iznos koji je utvrđen u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona u tim poreskim periodima.

Član 6

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza obveznik PDV iskazuje u pregledu obračuna PDV u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

Član 7

Utvrđivanje srazmernog poreskog odbitka u skladu sa ovim pravilnikom vrši se počev za poreski period januar, odnosno januar-mart 2020. godine.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Službeni glasnik RS“, broj 122/12).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović