Transferne cene – prodaja softvera povezanom licu

Prodaju softvera povezanom licu  uz mgućnost  plaćanja u ratama  ceo prihod od predmetne prodaje  uključuje se u oporezivu dobit. U tom slučaju ne postoji obaveza obračuna kamate za koju se smatra da je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Ovo je komercijalna prodaja, nije davanje beskamatne pozajmice povezanm licu. Iz tog razloga nema ni obračuna kamate na date pozajmice, mada su postojala drugačija mišljenja.

 

Ukoliko je obveznik u poreskom periodu izvršio prodaju softvera kupcu – povezanom licu, pri čemu je celokupan prihod iskazan po osnovu predmetne prodaje uključen u oporezivu dobit tog poreskog perioda, smatramo da se nezavisno od toga što je kupcu odobreno plaćanje u ratama, ne radi o zajmu koji je obveznik dao svom povezanom licu, pa, s tim u vezi, obveznik nije dužan da kamatu za koju se smatra da je u skladu sa principom „van dohvata ruke“ uključi u oporezivu dobit

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-772/2019-08 od 16.10.2019. godine)

„Odredbom člana 23. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP, i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Utvrđivanje oporezive dobiti obveznika

Za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, priznaju se prihodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda koji propisuje ministar finansija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 23. stav 2. Zakona).

Prema odredbi člana 59. stav 1. Zakona transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Članom 60. stav 1. Zakona propisano je da je obveznik dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu.

U svom poreskom bilansu obveznik je, u smislu stava 1. ovog člana, dužan da posebno prikaže kamatu po osnovu depozita, kao i kamatu po osnovu zajma, odnosno kredita, do nivoa propisanog odredbama člana 62. ovog zakona (član 60. stav 2. Zakona).

U smislu člana 60. stav 3. Zakona, obveznik je dužan da uz poreski bilans priloži dokumentaciju u okviru koje i na način koji propiše ministar finansija, zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog člana, posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“).

Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, kao i informacija dobijenih usmenim putem, obveznik – rezidentno pravno lice, proizveo je softver u Srbiji, a potom je isti (u decembru 2017. godine) prodao svom matičnom pravnom licu u SAD, pri čemu je po osnovu predmetne transakcije obveznik u svojim poslovnim knjigama iskazao prihod koji je uključen u oporezivu dobit. Imajući u vidu da, kako dalje proizilazi iz podnetog dopisa, svoje potraživanje od kupca – povezanog lica obveznik naplaćuje u ratama, postavilo se pitanje da li se takvo odloženo plaćanje može smatrati zajmom koji je (bez kamate) obveznik odobrio svom povezanom licu, odnosno da li je obveznik dužan da, po navedenom osnovu, u oporezive prihode uključi i kamatu za koju se smatra da je u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Saglasno napred navedenom, ukoliko obveznik u poreskom periodu (2017. godine u konkretnom slučaju) izvrši prodaju softvera kupcu – povezanom licu, pri čemu je celokupan prihod iskazan po osnovu predmetne prodaje uključen u oporezivu dobit tog poreskog perioda, smatramo da se nezavisno od toga što je kupcu odobreno plaćanje u ratama, ne radi o zajmu koji je obveznik dao svom povezanom licu, pa, s tim u vezi, obveznik nije dužan da kamatu za koju se smatra da je u skladu sa principom „van dohvata ruke“ uključi u oporezivu dobit.

Međutim, imajući u vidu da se, u konkretnom slučaju, radi o transakciji između povezanih lica, napominjemo da je obveznik dužan da u dokumentaciji o transfernim cenama zajedno sa predmetnom transakcijom posebno prikaže i vrednost iste transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke“, na način propisan odredbama čl. 60. i 61. Zakona.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović