Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika za period od 1. januara naredne godine

Rok za dostavljanje obaveštenja poreskoj upravi – 15.12.2019. godine

 Preduzetnici koji žele da isplaćuju ličnu zaradu u 2020. godini, imaju rok za dostavljanje obaveštenja Poreskoj upravi do 15.12.2019. godine.

 Mogućnost i uslovi za isplatu lične zarade preduzetnika propisani su odredbama članu 33a Zakona o porezu na dohodak građana. 

 Preduzetnici koji vode poslovne knjige, mogu da se opredele da isplaćuju ličnu zaradu. Na taj način oni sami određuju svoja primanja od rada na koja plaćaju porez i doprinose na zaradu, kao i svi ostali obveznici poreza i doprinosa na zarade, a koji deo predstavlja dobit na koji se primenjuje stopa od 10%.

Ličnom zaradom, u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, smatra se novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti, koji se opredeli za isplatu lične zaradPrede, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade. Ovoobaveštenje dostavlja se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Primer:

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
PORESKA UPRAVA

————————————————
(nadležna organizaciona jedinica)

————————————————
(Poslovno ime preduzetnika)

————————————————————–
(Mesto i adresa sedišta preduzetnika)

————————————————-
(PIB)

 

PREDMET: Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika od 1.1.2016. godine

Obaveštavamo Poresku upravu ­________________ (navesti naziv nadležne organizacione jedinice) o opredeljenju preduzetnika da od 1.1.2016. godine vrši isplatu lične zarade, u skladu sa članom 33a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana.

 

U ______________________                             MP.    _______________________
(Naziv mesta i datum)                                                             (Potpis ovlašćenog lica)                                                                                                                                                                                                   

Ako se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.

Isplata lične zarade ne ukida parvo preduzetniku na podizanje neto prihoda od samostalne delatnosti, odnosno prihoda koji ostvaruje po osnovu rezultata poslovanja svoje radnje.

U slučaju da se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku (shodno gore navedenom primeru) dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine. U tom slučaju, preduzetnik od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu nije dužan da vrši isplatu lične zarade.

Prema odredbi člana 94. Zakona, preduzetnici koji u toku godine započnu obavljanje samostalne delatnosti, osim preduzetnika paušalca, dužni su da podnesu poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, kao i procenu mesečne akontacije poreza, odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa.

 

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović