Nema obaveze poreza po odbitku na prihode od kamate

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od kamate po osnovu kredita, u skladu sa okvirnim sporazumom između Republike Sbrbije i Evropske investicione banke

 

Prilikom isplate kamate, u konkretnom slučaju, ne obračunava se i ne plaća porez po odbitku, pod uslovom da se radi o finansiranju projekta koji zadovoljava kriterijume iz Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke, pri čemu se predmetno finansiranje, uz saglasnost EIB, sprovodi preko EIF kao posrednika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-362/2019-04 od 11.10.2019. godine)

„Prema članu 40. stav 1. tačka 3) Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu kamata.

U konkretnom slučaju, a kako navodite u podnetom dopisu, Evropski investicioni fond, sa sedištem u Luksemburgu (dalje: EIF), koji sa Evropskom investicionom bankom (dalje: EIB) zajedno čini i deluje kao EIB grupa, planira da zaključi ugovor sa rezidentnim pravnim licem – bankom, na osnovu kojeg će banci biti odobreno finansiranje u vidu subordiniranog kredita za jačanje kapaciteta banke, pri čemu navedeno finansiranje predstavlja deo programa za zapošljavanje i socijalne inovacije uspostavljenog i finansiranog od strane Evropske Unije.

U smislu člana 1. stav 2. Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti EIB u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 105/2009 – dalje: Sporazum), projekat označava svaki investicioni projekat koji EIB finansira direktno ili preko posrednika, ili koji ostvaruje korist od zajma koji garantuje EIB, i koji zadovoljava sledeće kriterijume: da se nalazi na teritoriji Republike Srbije ili se njegovo finansiranje od strane EIB sprovodi na ili preko teritorije Republike Srbije; da je Vlada Republike Srbije zatražila od EIB njegovo finansiranje ili potvrdila da njegovo finansiranje spada u okvir ovog sporazuma, pri čemu EIB daje saglasnost na finansiranje.

Shodno članu 3. Sporazuma, kamata i sva ostala plaćanja prema EIB, koja proističu iz aktivnosti predviđenih ovim sporazumom, kao i sredstva i prihodi EIB u vezi sa navedenim aktivnostima, biće oslobođeni poreza.

Na osnovu napred navedenog, mišljenja smo da se prilikom isplate kamate, u konkretnom slučaju, ne obračunava i ne plaća porez po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 3) Zakona, pod uslovom da se, u tom slučaju, radi o finansiranju projekta koji zadovoljava kriterijume iz člana 1. Sporazuma, pri čemu se predmetno finansiranje, uz saglasnost EIB, sprovodi preko EIF kao posrednika.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović