• Home
  • Blog
  • Propisi

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018 i 75/2019)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV

Član 2

Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – u daljem tekstu: Zakon), radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu.

Obveznik PDV je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: račun), odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV.

Podacima iz stava 2. ovog člana smatraju se podaci o:

1) broju i datumu izdavanja računa;

2) broju i datumu izdavanja primljenog računa;

3) iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, po vrstama prometa;

4) nastanku obaveze obračunavanja PDV, poreskoj stopi i obračunatom PDV za promet za koji je obveznik PDV u svojstvu isporučioca dobara ili usluga, odnosno primaoca dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

5) iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

6) iznosu PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez;

7) poreskoj obavezi;

8) drugi podaci od značaja za pravilno obračunavanje i plaćanje PDV.

Vrste prometa iz stava 3. tačka 3) ovog člana su promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV, promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV, promet za koji se smatra da nije izvršen u skladu sa čl. 6. i 6a Zakona i promet izvršen van Republike.

Prometom izvršenim van Republike iz stava 4. ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatra se promet dobara i usluga čije je mesto prometa van Republike, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona.

Podaci o prometu dobara i usluga iz stava 2. ovog člana odnose se na promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović