Izmene Zakona o PDV

Najnovija izmena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV, objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 72/2019.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim što će se primenjivati od 1. januara 2020. godine, osim odredaba čl. 7. i 8. i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu.

Izmene Zakona koje stupaju na snagu od 15. oktobra 2019. godine, su sledeće:

propisano je novo poresko oslobođenje za promet dobara i usluga odnosno za uvoz dobara, kod izgradnje autoputeva. U članu 24. stav 1. Zakona dodata je nova tačka 16g) kojom je propisano da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koji je posebnim zakonom utvrđen javni interes. Istovremeno je izmenjena i odredba člana 26. tačka 1) Zakona i propisano poresko oslobođenje za uvoz dobara u ovom slučaju.

Kao što vidimo, navedeno poresko oslobođenje odnosiće se samo na realizaciju projekata izgradnje autoputeva i to samo onih za koje je zakonom utvrđen javni interes. To je npr. slučaj sa autoputem E-761 deonica Pojate-Preljina, za koji je javni interes utvrđen Zakonom o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina („Sl. glasnik RS“, br. 49/2019).

– izmenjena su i dopunjena pravila u vezi sa poreskim oslobođenjem za promet dobara koja putnik otprema u ličnom prtljagu u inostranstvo. U skladu sa odredbama člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, do stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona, PDV se ne plaća na promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako:

(1) putnik u Republici nema prebivalište ni boravište,

(2) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara,

(3) je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV,

(4) obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona propisana je i obaveza za obveznika PDV koji je izvršio promet dobara da na zahtev putnika izda dokumentaciju na osnovu koje putnik može ostvariti povraćaj PDV.

Produžen je rok za putnika, odnosno drugog podnosioca zahteva, u kojem ova lica treba da dostave obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo da bi mogli da ostvare pravo na povraćaj PDV, sa šest meseci od dana izdavanja računa, na 12 meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo.

– propisano je poresko oslobođenje za uvoz dobara na osnovu odluke Vlade, kao i za uvoz dobara po osnovu popravke u garantnom roku i dobara za posebne namene na osnovu odluke Vlade RS, kao i usklađivanje sa odredbama Carinskog zakona.

 

Izmene i dopune koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine, su sledeće:

– uređivanje poreskog tretmana prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera,

– preciziranje odredaba o određivanju poreskog dužnika. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona precizira se (dodavanjem novog stava 3. u članu 10.) da se za promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, koji se vrši između obveznika PDV, pravila za određivanje poreskog dužnika iz stava 2. ovog člana primenjuju isključivo ako je taj promet izvršen između obveznika PDV evidentiranih za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom.

– bliže uređivanje mesta prometa dobara i mesta prometa usluga konzumacije jela i pića na brodovima, odnosno u letilicama i vozovima,

– preciznije uređivanje mesta prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem,

– propisivanje preciznijeg definisanja prometa koji vrši strano lice u Republici Srbiji po osnovu kojeg postoji obaveza evidentiranja u sistem PDV,

– da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze, pored dana prometa i dana naplate, odnosno plaćanja avansa, bude i dan izdavanja računa za promet usluga neposredno povezanih sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, nezavisno od pružaoca tih usluga, kao i za promet usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period,

– preciznije utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka, kao i ukidanje obaveze podele prethodnog poreza ako je utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka najmanje 98%,

– da se pri utvrđivanju procenta srazmernog poreskog odbitka ne uzimaju u obzir povremeni prometi nepokretnosti i povremeni prometi usluga iz oblasti prometa novca i kapitala, kao i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada,

– preciziranje pravila koja se odnose na mogućnost ispravljanja pogrešno obračunatog PDV u većem iznosu…

 

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović