Uplata pazara kroz više uplata

Mogućnost uplate gotovinskog pazara kroz više uplata uz poštovanja propisanog roka od sedam radnih dana

Privredni subjekt može da u roku od sedam dana vrši uplate dela gotovinskog pazara evidentiranog kroz dnevne izveštaje, s tim što u slučaju kontrole zatečena količina gotovog novca u fiskalnoj kasi ne sme biti veća od zbira predatog pazara i gotovog novca zatečenog u fiskalnoj kasi, a koji je evidentiran kroz dnevne izveštaje i presek stanja. Privredni subjekt je dužan da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu, odnosno sve pazare evidentirane kroz dnevne izveštaje fiskalne kase, a koji nisu uplaćeni delimično u okviru propisanih sedam dana, uplati na svoj tekući račun kod poslovne banke najkasnije sedmog dana od dana formiranja dnevnog izveštaja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00271/2019-16 od 16.7.2019. godine)

„Članom 3. stav 1. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 – dalje: Zakon) propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana. Članom 5. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 77/2011) propisano je da pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost, najkasnije u roku od sedam radnih dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplaćuju na svoj račun kod banke. Dakle, prethodno navedenim propisima pravnim licima i preduzetnicima propisani su obaveza uplate gotovinskog pazara i rok u kom isti mora biti uplaćen, ali bez decidnog uređenja obaveze uplate gotovinskog pazara odjednom i u celosti, te, sa stanovišta tih propisa, ne vidi se smetnja za uplatu gotovinskog pazara kroz više uplata u okviru Zakonom propisanog roka.

Pored toga, a sa stanovišta propisa koji regulišu obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ukazujemo da je, saglasno odredbi člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema članu 13. Zakona o fiskalnim kasama, dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka zabeleženih u operativnoj memoriji fiskalne kase, sačinjenih od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja. Dnevni izveštaj, pored ostalih podataka, sadrži i sledeće podatke: broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sačinjavanja tekućeg dnevnog izveštaja, vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu, kao i dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja dnevnog izveštaja.

Članom 15. Zakona o fiskalnim kasama propisano je da je presek stanja fiskalni dokument koji se formira i štampa po potrebi, na zahtev Poreske uprave ili za potrebe obveznika, u kome se evidentiraju totali prometa dobara i usluga, kao i totali sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) iz svih formiranih i odštampanih fiskalnih isečaka fiskalne kase, od trenutka formiranja i štampanja prethodnog dnevnog izveštaja iz fiskalne kase.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona o fiskalnim kasama, dnevni izveštaj je dokument kojim se evidentira total sredstava plaćanja (gotovina, ček i kartica) po totalu prometa dobara i usluga po svim fiskalnim isečcima izdatim od momenta formiranja prethodnog dnevnog izveštaja i, samim tim, služi i kao dokument o ostvarenom prometu i u gotovom novcu.

Prema tome, privredni subjekt može da, u roku od sedam dana iz člana 3. stav 1. Zakona, vrši uplate dela gotovinskog pazara evidentiranog kroz dnevne izveštaje u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, s tim što u slučaju kontrole zatečena količina gotovog novca u fiskalnoj kasi ne sme biti veća od zbira predatog pazara i gotovog novca zatečenog u fiskalnoj kasi, a koji je evidentiran kroz dnevne izveštaje i presek stanja. Pri tome, napominje se da je privredni subjekt dužan da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu, odnosno sve pazare evidentirane kroz dnevne izveštaje fiskalne kase, a koji nisu uplaćeni delimično u okviru Zakonom propisanih sedam dana, uplati na svoj tekući račun kod poslovne banke najkasnije sedmog dana od dana formiranja dnevnog izveštaja.

Odgovor u vezi primene propisa dat je prema podacima iznetim u zahtevu. Napominje se da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, br. 9/2010), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović