Produženje ugovora o radu na određeno vreme, radi nege deteta do tri godine

Poslodavac je sa zaposlenom zaključio ugovor o radu na određeno vreme, a zatim isti produžio zbog korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Ako dete zaposlenog zahteva posebnu negu u smislu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u skladu sa odredbom člana 38. stav 3., koji propisuje da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a troškovi njenog rada finansiraju se iz budžeta Republike Srbije, ne može se otkazati ugovor o radu sve do isteka odsustva zbog posebne nege deteta.

Međutim, ako je zaposlena privremeno sprečena za rad zbog nege deteta odnosno „obične nege deteta“, koju određuje izabrani lekar, odnosno drugi stručno-medicinski organ Republičkog fonda datumom početka privremene sprečenosti za rad i datumom završetka privremene sprečenosti za rad, nema smetnje za otkaz ugovora o radu zbog isteka roka na koji je isti zasnovan.

Tako da, „obična nega deteta“ koju ceni izabrani lekar, za razliku od posebne nege ne uživa posebnu zaštitu od otkaza u smislu odredbe člana 187. Zakona o radu.

Odredbom člana 175. stav 1. tačka 1) Zakona o radu propisano je da radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan.

Obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, dok se neprekidnim osiguranjem smatra i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana, u skladu sa odredbom člana 66. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

U slučaju da je zaposlena prijavljena kod poslodavca 12 meseci i radni odnos na određeno vreme joj je prestao zbog isteka roka na koji je zasnovan u tom smislu bi mogla da ostvari pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, ali je potrebno da se prijavi u Nacionalnu službu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa radi ostvarivanja ovog prava.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović