Prebijanje dugovanja po osnovu isplate dividende

Nije moguće prebijanje dugovanja rezidenta po osnovu dividende stranom osnivaču sa potraživanjem po osnovu izvoza usluge

 

U skladu sa odredbom člana 6. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju, rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik mogu izvršiti prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima.

Na osnovu člana 6. Uredbe o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta, propisano je da se bilateralno prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenta koji su realizovali spoljnotrgovinski promet robe i usluga, na osnovu sporazuma potpisanog od oba učesnika u prebijanju ili izjave koju jedan učesnik upućuje drugom.

Tako da predmet bilateralnog prebijanja, u smislu Uredbe, mogu biti ona novčana dugovanja i potraživanja rezidenta koja su nastala po osnovu međusobnog realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga između rezidenta i nerezidenta, koji se ne smatra komercijalnim kreditom i zajmom, u smislu člana 4. Zakona, odnosno ukoliko nije protekao rok od godinu dana od dana izvršenog izvoza, odnosno uvoza robe ili usluga.

Kada se radi o dugovanju rezidenta po osnovu isplate dividende nerezidentu – stranom osnivaču, predloženi način prebijanja nije moguće izvršiti, jer ne bi bio ispunjen propisan uslov po kom predmet prebijanja mogu biti samo ona novčana dugovanja i potraživanja rezidenta koja su nastala po osnovu međusobnog realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga između rezidenta i nerezidenta.

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović