Obveznik poreza na imovinu, koju fizičko lice izdaje u zakup pravnom licu - Biljana Trifunović

Obveznik poreza na imovinu, koju fizičko lice izdaje u zakup pravnom licu

Određivanje obveznika poreza na imovinu za kuću koju fizičko lice daje pravnom licu u zakup

 Imajući u vidu da zakup kuće za stanovanje konstituisan u korist pravnog lica, kao zakupca, po osnovu ugovora o zakupu zaključenog sa fizičkim licem – imaocem prava svojine na toj kući, nije predmet oporezivanja porezom na imovinu, to znači da se za predmetnu kuću porez na imovinu i po konstituisanju zakupa plaća na pravo svojine, a poreski obveznik je imalac prava svojine – fizičko lice (nezavisno od toga da li tu – “svoju” obavezu izmiruje iz svojih sredstava, da li se za iznos plaćene obaveze regresira od zakupca, ili zakupac u ime i za račun obveznika izmiruje tu obavezu)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00579/2019-04 od 26.8.2019. godine)

 I Sa stanovišta Zakona o porezima na imovinu

Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 95/2018 i 99/2018 – odluka US – dalje: Zakon), porez na imovinu iz člana 1. tačka 1) ovog zakona (dalje: porez na imovinu), plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice (koje vodi, odnosno koje ne vodi poslovne knjige), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac, iz člana 2. stav 1. ovog zakona na koje se porez na imovinu plaća u skladu sa čl. 2. i 2a ovog zakona (član 4. stav 1. Zakona).

Prema tome, obveznik poreza na imovinu uređen je Zakonom i ne može se menjati voljom ugovornih strana izraženom u ugovoru o zakupu nepokretnosti koji su zaključile.

Imajući u vidu da zakup kuće za stanovanje konstituisan u korist pravnog lica, kao zakupca, po osnovu ugovora o zakupu zaključenog sa fizičkim licem – imaocem prava svojine na toj kući, nije predmet oporezivanja porezom na imovinu, to znači da se za predmetnu kuću porez na imovinu i po konstituisanju zakupa plaća na pravo svojine a poreski obveznik je imalac prava svojine – fizičko lice (nezavisno od toga da li tu – “svoju” obavezu izmiruje iz svojih sredstava, da li se za iznos plaćene obaveze regresira od zakupca, ili zakupac u ime i za račun obveznika izmiruje tu obavezu).

II Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U skladu sa članom 22. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018), na teret rashoda priznaju se u poreskom bilansu porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, koje su plaćene u poreskom periodu.

Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, rashod po osnovu plaćenog poreza na imovinu, u konkretnom slučaju, isključivo se priznaje u poreskom bilansu obveznika – vlasnika nepokretnosti, koji je prema zakonu koji uređuje oporezivanje imovine, obveznik poreza na imovinu. S tim u vezi, u slučaju kada pravno lice, shodno ugovoru o zakupu nepokretnosti zaključenim sa fizičkim licem (vlasnikom nepokretnosti – obveznikom poreza na imovinu), preuzme obavezu plaćanja poreza na imovinu, rashod iskazan po tom osnovu u poslovnim knjigama zakupca ne priznaje se u poreskom bilansu sačinjenom za poreski period u kojem je predmetni porez plaćen.”

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!