Fizička lica kao pružaoci usluga i trgovci

Jedna od čestih dilema u savremenom poslovanju je da li fizička lica mogu pružati usluge i obavljati trgovinu.

Član 10. Zakona o trgovini definiše sledeće:

„Trgovina je privredna delatnost koja predstavlja skup poslovnih aktivnosti u vezi sa nabavkom i prodajom robe, kao i pružanje usluga sa ciljem ostvarivanja dobiti.

Trgovina se obavlja kao:

1) trgovina na veliko i

2) trgovina na malo i pružanje usluga potrošačima.

Član 11.

Trgovina na veliko (veleprodaja, veletrgovina) je kupovina robe radi dalje prodaje i/ili pružanje usluga pravnim ili fizičkim licima upisanim u odgovarajući registar.

Trgovina na malo i pružanje usluga potrošačima

Član 12.

Trgovina na malo (maloprodaja) je prodaja robe i/ili pružanje usluga potrošačima radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva.

Način obavljanja trgovine na malo i pružanja usluga potrošačima

Član 13.

Trgovina na malo i pružanje usluga potrošačima obavlja se kao:

1) trgovina na prodajnom mestu;

2) trgovina ličnim nuđenjem;

3) daljinska trgovina:

(1) elektronska trgovina,

(2) ostala daljinska trgovina putem drugih sredstava.“

Odgovor na dilemu, koja fizička lica mogu biti pružaoci usluga i trgovci, daje Član 25. Zakona o trgovini, kojim je propisano da u trgovce i pružaoce usluga (pored preduzetnika) spadaju i sledeća fizička lica:

1) poljoprivrednici, registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda;

2) lica koja vrše prodaju ulovljene divljači, ribe, gljiva, divlje flore i faune, i ostalih šumskih plodova, u skladu sa posebnim propisima o lovu, ribljem fondu, veterini, zaštiti prirode i šumama;

3) fizička lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima.

Tačka 3. člana 25. Zakona se odnosi na umetničke profesije, čija je delatnost posebno regulisana Zakonom o porezu na dohodak građana – autorski honorari.

Na osnovu svega navedenog, fizička lica kao pružaoci usluga i trgovci, ne mogu da obavljaju delatnost, ako nisu registrovani kao preduzetnička radnja ili privredno društvo.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!