• Home
  • Blog
  • Propisi

Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti – izdavanje ležajeva

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA OPOREZIVANJEM PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU OD STRANE FIZIČKOG LICA

  Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, saglasno članu 84b Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001……i 95/2018).

  1. Poreski obveznik

Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

  1. Poreska osnovica i poreska stopa

Poresku osnovicu za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela (iz Rešenja o kategorizaciji objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva koje kategoriše nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na osnovu čl. 18, 20. i 30. do 35. Zakona o ugostiteljstvu – „Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

Prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu oporezuje se po stopi od 20%, koja se primenjuje na poresku osnovicu.

  1. Poreska prijava

Poreska prijava za utvrđivanje poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga podnosi se na Obrascu PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (dalje: poreska prijava), koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019).

Uz poresku prijavu podnosi se prilog sa podacima o ugostiteljskom objektu.

Podaci o ugostiteljskom objektu iskazuju se na Obrascu – Prilog 1.

Poresku prijavu poreski obveznik može da podnese u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

U elektronskom obliku poreska prijava se podnosi upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

U pismenom obliku poresku prijavu poreski obveznik podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat.

Obveznik poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Obveznik koji je tokom godine podneo poresku prijavu i kod koga se ne promene elementi koji su od značaja za visinu poreske obaveze za narednu godinu, nije dužan da podnese poresku prijavu za narednu godinu.

Međutim, ukoliko u toku godine dođe do promene elemenata koji su od značaja za visinu poreske obaveze, obveznik je dužan da o tome obavesti nadležni poreski organ. Naime, u tom slučaju obveznik je dužan da u roku od 15 dana od nastanka promene podnese poresku prijavu i Prilog 1.

U slučaju kada obveznik u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužan je da o tome obavesti nadležni poreski organ tako što će da podnese poresku prijavu u roku od 15 dana od dana kada prestane da pruža ugostiteljske usluge.

  1. Utvrđivanje i naplata poreza

Porez na prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo, utvrđuje se i plaća na osnovu rešenja nadležnog poreskog organa.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću godinu, obveznici poreza dužni su da plaćaju porez u visini obaveze koja odgovara iznosu poreza utvrđenog rešenjem za prethodnu godinu.

Obveznik koji u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužan je da plaća porez počev za naredni kvartal u odnosu na onaj u kome je počeo da pruža usluge.

U slučaju kada u toku godine dođe do promene elemenata koji su od značaja za visinu poreske obaveze, poreski organ rešenjem utvrđuje novu poresku obavezu koja se plaća počev za naredni kvartal u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene elemenata od značaja za visinu poreske obaveze.

Kada u toku godine obveznik prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužan je da izvrši poresku obavezu zaključno za kvartal u kome je prestao da pruža usluge.

Porez na prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, plaća se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Imajući u vidu navedeno, na primer, ako je obveznik počeo sa obavljanjem delatnosti 10. jula 2019. godine (treći kvartal), poreska obaveza za 2019. godinu nastaje počev za četvrti kvartal 2019. godine (oktobar-decembar). To znači da bi poresku obavezu za 2019. godinu obveznik bio dužan da plati samo za četvrti kvartal 2019. godine. U konkretnom slučaju, bio bi dužan da porez plati najkasnije do 15. januara 2020. godine (15 dana po isteku četvrtog kvartala).

  1. Utvrđivanje poreske obaveze za 2019. godinu

Imajući u vidu da se odredbe Zakona o porezu na dohodak građana koje se odnose na prihode od ugostiteljskih usluga primenjuju počev od 1. jula 2019. godine, to znači da će se poreska obaveza za 2019. godinu utvrditi za period od šest meseci (jul-decembar 2019. godine).

S tim u vezi dat je primer načina obračuna poreza za 2019. godinu za obveznika koji ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga uzimajući u obzir elemente potrebne za utvrđivanje poreza, i to:

1) 5% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u 2018. (godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez);

2) podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom za 2018. godinu;

3) broj individualnih ležajeva, odnosno kamp parcela (iskazana je obaveza po jednom ležaju, odnosno kamp parceli);

4) koeficijenti prema kategoriji turističkog mesta;

5) poreska stopa 20%.

Podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom objavljuje Republički zavod za statistiku.

Prosečna zarada za 2018. godinu iznosi 68.629 dinara i podatak je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 13/2019 od 28. februara 2019. godine.

Koeficijenti prema kategoriji turističkog mesta utvrđeni su Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 45/2019 od 21. juna 2019. godine.

Podaci o kategorisanim turističkim mestima objavljuju se na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – https://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/turisticka-mesta/.

  1. Utvrđivanje poreske obaveze za 2020. godinu

Za obveznika koji je započeo obavljanje delatnosti u 2019. godini pa nastavlja da je obavlja i u 2020. godini, poreska obaveza utvrđuje se na godišnjem nivou, tj. za period januar – decembar 2020. godine.

Međutim, u slučaju kada obveznik započne sa obavljanjem delatnosti u toku godine, na primer u prvom kvartalu 2020. godine, s obzirom da je dužan da plaća porez počev za naredni kvartal u odnosu na onaj u kome je počeo da pruža usluge, to znači da porez plaća počev od drugog kvartala te godine.

Tabela – Obračun poreske obaveze po osnovu prihoda od ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu od strane fizičkih lica, za period jul-decembar 2019. godine

Red.
br.
Kategorije turističkog mesta Koeficijenti Prosečna mesečna zarada po zaposlenom za 2018. godinu Procenat od prosečne mesečne zarade Broj individualnih ležajeva/ kamp parcela Oporezivi prihod za 2019. godinu po jednom individualnom ležaju/kamp parceli Poreska stopa Utvrđeni porez za 2019. godinu Utvrđeni porez po kvartalu Porez za period jul-decembar 2019. po jednom individualnom ležaju/kamp parceli u RSD
1 2 3 4 5 6 (3x4x5x2) 7 8 (6×7) 9 (8 / 4 kvartala) 10 (9 x 2 kvartala)
1. I
kategorija
5,00 68.629 5% 1 68.629 x 5% x 1 x 5,00 = 17.157,25 20% 3.431,45 857,86 1.715,73
2. II
kategorija
4,25 68.629 x 5% x 1 x 4,25 = 14.583,66 2.916,73 729,18 1.458,37
3. III
kategorija
3,50 68.629 x 5% x 1 x 3,50 = 12.010,08 2.402,02 600,50 1.201,01
4. IV
kategorija
2,50 68.629 x 5% x 1 x 2,50 = 8.578,63 1.715,73 428,93 857,86
5. Objekti u nekategorisanim turističkim mestima 2,00 68.629 x 5% x 1 x 2,00 = 6.862,90 1.372,58 343,14 686,29

Ilustrativni primer obračuna za 2019. godinu:

Primer obračuna poreza na dohodak građana za period jul-decembar 2019. godine – prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu od strane fizičkih lica, kada prema podacima iz Rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva obveznik ima npr. 10 kategorisanih individualnih ležajeva:

u turističkom mestu I kategorije (npr. Beograd)
Iznos poreza za period jul-decembar 2019. godine  
po jednom individualnom ležaju: 1.715,73 RSD
Broj kategorisanih individualnih ležaja: 10
Iznos ukupnog poreza za period jul-decembar 2019. godine  
za 10 ležajeva u turističkom mestu I kategorije: 17.157,30 RSD
u turističkom mestu II kategorije (npr. Kragujevac)
Iznos poreza za period jul-decembar 2019. godine  
po jednom individualnom ležaju: 1.458,37 RSD
Broj kategorisanih individualnih ležaja: 10
Iznos ukupnog poreza za period jul-decembar 2019. godine  
za 10 ležajeva u turističkom mestu II kategorije: 14,583,70 RSD
u turističkom mestu III kategorije (npr. Sombor)
Iznos poreza za period jul-decembar 2019. godine  
po jednom individualnom ležaju: 1.201,01 RSD
Broj kategorisanih individualnih ležaja: 10
Iznos ukupnog poreza za period jul-decembar 2019. godine  
za 10 ležajeva u turističkom mestu III kategorije: 12.010,10 RSD
u turističkom mestu IV kategorije (npr. Kučevo)
Iznos poreza za period jul-decembar 2019. godine  
po jednom individualnom ležaju: 857,86 RSD
Broj kategorisanih individualnih ležaja: 10
Iznos ukupnog poreza za period jul-decembar 2019. godine  
za 10 ležajeva u turističkom mestu IV kategorije: 8.578,60 RSD
u nekategorisanom turističkom mestu
Iznos poreza za period jul-decembar 2019. godine  
po jednom individualnom ležaju: 686,29 RSD
Broj kategorisanih individualnih ležaja: 10
Iznos ukupnog poreza za period jul-decembar 2019. godine  
za 10 ležajeva u nekategorisanom turističkom mestu: 6.862,90 RSD

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović