Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica

(„Sl. glasnik RS“, br. 50/2019)

 Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice, u skladu sa članom 25b Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Kvalifikovani prihod iz člana 1. ovog pravilnika je prihod koji obveznik ostvari po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu na osnovu ugovora o licenci, usklađen na način propisan ovim pravilnikom.

Kvalifikovani prihod iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za poreski period tako što se iznos ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom u tom poreskom periodu umanjuje za iznos kvalifikovanih rashoda utvrđen u skladu sa st. 6. i 7. ovog člana, a zatim množi procentom kojim je izraženo učešće ukupnih kvalifikovanih rashoda u ukupnim troškovima koji su nastali u vezi sa tim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, odnosno u vezi sa pronalaskom.

Kvalifikovani prihod utvrđen na način propisan stavom 2. ovog člana za poreski period, može se izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80%, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović