• Home
  • Blog
  • Propisi

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

(„Sl. glasnik RS“, br. 50/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u vezi sa izdacima poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, naknadama troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.

Član 2

Poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu pogodnosti za čije pružanje, u cilju stvaranja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu poslodavac ima izdatke za izgradnju ili adaptaciju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu, može se ostvariti:

1) ako su takvi izdaci poslodavca dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdataka;

2) ako je plaćanja u vezi sa izdacima poslodavac vršio direktno na račun dobavljača;

3) ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi poslodavac ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju;

4) ako je opštim aktom poslodavca uređeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, ukoliko je zbog većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih specifičnosti poslovanja kod poslodavca otežano korišćenje prostorija, odnosno opreme za rekreaciju svim zaposlenima, pravo na poresko oslobođenje može se ostvariti ukoliko poslodavac obezbedi druge sopstvene prostorije ili opremu koje omogućavaju adekvatnu rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, i to predvidi opštim aktom.

Rekreacija iste vrste i kvaliteta, u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana, podrazumeva svaku vrstu sportske aktivnosti u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih, nezavisno od vrste sportskih rekvizita ili prostorija koje mogu da koriste svi zaposleni pod jednakim uslovima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović