Porez na ukupan prihod građana za 2018. godinu, prijavljuje se do 15.maja 2019. godine

Poreska prijava na obrascu PPDG-2R za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu

Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2018. godinu podnosi se do 15. maja 2019. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava u pismenom obliku se podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko obveznik podnosi poresku prijavu u pismenom obliku treba je podneti u Poreskoj upravi nadležnoj u mestu prebivališta obveznika. Ukoliko obevznik podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je da ima važeći elektronski sertifikat, ako želi da lično podnese i potpiše prijavu ili da ovlasti poreskog punomočnika podnošenjem Obrasca PEP za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku.

Neoporezivi iznos za 2018. godinu iznosi 2.470.644,00 dinara, do tog iznosa građani neće biti oporezovani. Porez na dohodak građana za 2018. godinu iznosi 10% i 15% u zavisnosti od visine oporezivog dohotka.

Prihodi koji ulaze u ukupan prihod građana za 2018. godinu su:

 1. zarada
 2. oporezivi prihodi od samostalne delatnosti
 3. oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine
 4. oporezivi prihodi od idavanja nepokretnosti
 5. oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
 6. oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 7. oporezivi drugi prihodi
 8. prihodi po navedenim osnovama ( od tačke 1. do tačke 7.) ostvareni u drugoj državi za obveznike rezidente.

Umanjenje dohotka za iznos plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, odnosi se na sledeće vrste oporezivih prihoda:

1) zarada, uključujući i ličnu zaradu preduzetnika;

2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti za koji se porez na dohodak građana plaća prema paušalno utvrđenom prihodu;

3) oporezivi prihodi od autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine;

4) oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka;

5) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.

3.2. Umanjenje dohotka za iznos plaćenog poreza

Takođe u skladu sa Zakonom, umanjuju se sledeći oporezivi prihodi:

1) prihodi od izdavanja nepokretnosti u zakup;

2) prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

3) oporezivi prihod od samostalne delatnosti za koji se porez na dohodak građana plaća prema stvarno ostvarenom prihodu;

4) određeni oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona.

Za iznos poreza plaćenog u drugoj državi umanjuju se svi prihodi iz člana 87. stav 2. tačka 8) Zakona, koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi, a u skladu sa odredbom člana 87. stav 5. Zakona.

Ako je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu:

 • do 4.941.288 dinara • primenjuje se poreska stopa od 10%;
 • preko 4.941.288 dinara • primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos do 4.941.288 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.941.288 dinara.

Lični odbici za 2018. godinu za poreskog obveznika iznose 329.419,00 dinara, a za izdržavanog člana porodice po članu 123.532,00 dinar.

Ukupan iznos ličnih odbitaka iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Prema odredbi člana 10. Zakona, izdržavanim članovima porodice smatraju se:

 • maloletna deca odnosno usvojenici obveznika, bez ograničenja odnosno posebnih uslova, uz dokaz (izvod iz matične knjige rođenih, odnosno dokaz o usvojenju);
 • deca odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
 • unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom, pri čemu se činjenice koje predstavljaju uslov dokazuju u svakom konkretnom slučaju;
 • bračni drug;
 • roditelji, odnosno usvojioci obveznika, ako je obveznik prema zakonu, odnosno u skladu sa zakonom, dužan da ih izdržava, što u svakom konkretnom slučaju predstavlja faktičko pitanje koje se mora dokazati (nesposobnost za privređivanje, nezaposlenost, imovinsko stanje, nedovoljna sredstva za život i izdržavanje i sl).

Ukoliko se radi o delimičnom izdržavanju u toku godine, za određeni period 2018. godine, računa se srazmerni deo tog odbitka, tako što se stavlja u odnos broj meseci u kojem to lice ima status izdržavanog lica i ukupan broj meseci u godini (na primer, ako je period izdržavanja tri meseca, procenat ličnih odbitaka za to lice je 25% ili 30.883 dinara – 3/12 meseci = 25% od 123.532).

Na poreskoj prijavi za godišni porez na dohodak građana ne treba isticati prihode od kapitala i dividendi.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović