• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje:

1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem u skladu sa čl. 40-42. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon);

2) godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa čl. 87-89. Zakona;

3) poreza na kapitalne dobitke u skladu sa čl. 72-80. Zakona;

4) poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa članom 84b Zakona.

Član 2

Poreske prijave iz člana 1. ovog pravilnika podnose se Poreskoj upravi na obrascima propisanim ovim pravilnikom, i to:

1) za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod – na Obrascu PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-1R), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-2R), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke – na Obrascu PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-3R), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

4) za utvrđivanje poreza po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga – na Obrascu PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-4R), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz poresku prijavu PPDG-4R podnosi se prilog sa podacima o ugostiteljskom objektu – na Obrascu Prilog 1, koji čini sastavni deo te prijave i koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović