Godišnji izveštaj o posebnim tokovimo otpada (Eko taksa) do 31.03.2019. godine - Biljana Trifunović

Godišnji izveštaj o posebnim tokovimo otpada (Eko taksa) do 31.03.2019. godine

Smatram da bi trebalo da vas podsetim da se približava krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31.03.2019. godine a odnosi se na 2018. godinu. Podrazumeva se da ste prethodno obracunali i platili taksu za IV kvartal 2018. godine.

Uredba o proizvodima koji posle  upotrebe postaju posebni tokovi otpada doneta je 2010. godine, dosta tiho, prosto neprimetno. Ne sporim, bilo je rasprave i edukecije u vezi pomente Uredbe u Privrednoj komori i na drugim privrednim skupovima.. Cini mi se kada razgovaram sa privrednicima da velika većina njih nije upoznata da se nakon završetka proizvodnje ili uvoznog carinjenja i placanja uvoznih dažbina, proces davanja državi ne završava.

Za početak, ne plaća se na sve proizvode nadoknada, uređeno je koji proizvodi  posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada  a to su:

1) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;

2) proizvodi koji sadrže azbest;

3) baterije ili akumulatori;

4) sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;

5) električni i elektronski proizvodi ciji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;

6) vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veca od 3,5 t), motorno vozilo sa tri tocka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.

Obveznici obračunavanja, vođenja evidencija i izveštavanja su proizvodači i uvoznici pobrojanih proizvoda. Uredbom je predviđeno da proizvođači i uvoznici sami vode dneve evidencije o proizvodnji ili uvozu pobrojanih proizvoda, po količini ili vrednosti u zavisnosti od vrste proizvoda, i da na iste obračunavaju propisanu taksu koju će plaćati tromesečno.

Dnevna evidencija se vodi na Obrascu 1. Na osnovu njih sastavlja se tromesečni obračun naknade koji se dostavlja Fondu za zaštitu životne sredine. Rokovi za obračun i plaćanje obračunate takse je 45 dana od isteka tromesečja, npr. za period januar-mart rok za plaćanje i dostavljanje izveštaja je 15 . maj tekuće godine. Za obračunski period april-maj- jun je 15. avgust.

Godišnji izveštaj se sastavlja na Obrascu 2., dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine, i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu.

U Uredbi je naglašeno da se nadoknada obračunava samo kada se roba prvi put stavlja u promet. Znaci jednom se plaća, ne kao PDV u svakoj fazi prometa. Međutim, ne nalaze se u ravnopravnom položaju proizvodači I uvoznici. Prvim prometom za proizvodaca smatra se dan izdavanja otpremnice, što znači kada je roba prodata I isporučena kupcu. Što se tiče uvoznika, dan prvog prometa smatra se dan carinjenja i prijema robe u magacin uvoznika.

Visina nadoknade razvrstana je u 10 platnih razreda po vrsti proizvoda.

Primena ove Uredbe pored toga što je obavezujuća, bitno je da se sam iznos nadoknade ukalkuliše u prodajnu cenu proizvoda. Jer ne plaćanje i ne poštovanje Uredbe, teško je izbeci s obzirom da svaki uvoz robe, nakon završenog carinskog postupka, Uprava carine dostavlja kako Deviznom inspektoratu za kontrolu placanja i naplate uvoza/izvoza, tako istovremeno se dostavlja  Fondu i Agenciji za zaštitu životne sredine. Drugim rečima, pre nego što uvoznik i preuzme svoju robu iz carinskog magacina određene službe već imaju podatke o uvozu. Što se tiče domaćih proizvođača, ni tu nije problem kontrola, kroz poreska izveštavanja lako je doći do visine prometa.  Problem je sledeći, nemoguće je retroaktivno ovu naknadu ugraditi u prodajnu cenu proizvoda, zato je neophodno da se ona evidentira i kalkuliše onda kada i nastaje obaveza.

Molim sve posetioce posta, koji se pronađu da treba da obračunavaju ovu nadoknadu, da se ne ljute na svoje knjigovođe što ih nisu obavestili,  i izvršili obračun za njih, jer to nije njihov posao. Ukoliko se bavite uvozom, to je pre svega  posao službenika koji se bavi spoljnotrgovinskim poslom, jer on najbolje zna šta ste uvezli. Slažem se sa vama, da je ovo samo još jedan od nameta koji privrednici treba da plate. Činjenica  da se skoro u svim zemljama obračunava i plaća ova nadoknada, nama baš i nije neka uteha.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!