MODEL – Odluke o neraspoređenoj dobiti privrednog društva za 2018. godinu

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6) i člana 183. u vezi sa članom 270. Zakona o privrednim društvima i člana _____ Ugovora – Odluke o osnivanju privrednog društva _______________ (poslovno ime) d.o.o. _______________ (sedište), matični broj: _______________, PIB: _______________, na sednici održanoj 25. 02. 2019.  godine Skupština Društva donela je

ODLUKU O NERASPOREĐENOJ DOBITI DRUŠTVA
za 2018.  godinu

Član 1.

Utvrđena  neto dobit Društva za 2018.  godinu, u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Društva za 2018.  godinu, nakon oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi __________ RSD (slovima: _______________ dinara).

Društvo nema  iskazane gubitke prenesene iz ranijih godina.

(Varijanta 1: ukoliko društvo ima gubitke iz ranijeg perioda

Za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina iz neto dobiti Društva za 2018.  godinu izdvaja se iznos od __________ RSD (slovima: _______________ dinara).)

 

Član 2.

Zakonom i  Ugovorom o osnivanju Društva i odlukama Društva nisu predviđene rezerve koje je Društvo obavezno da izdvoji (zakonske i druge rezerve).

(Moguće je i drugačije doneti odluku:

Ugovorom o osnivanju Društva i odlukama Društva (zakonske i druge rezerve) iz neto dobiti Društva za 2018. godinu izdvaja se ukupan iznos od __________ RSD (slovima: _______________ dinara), i to:

1) _______________

2) _______________

3) _______________

(specifikacija iznosa i namena zakonskih i drugih rezervi))

 

(Član 3. ukoliko se iz neraspoređene dobiti izdvaja za pokriće gubitka i rezerve)

Utvrđuje se da neto dobit Društva, nakon izdvajanja za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina i zakonske i druge rezerve, u skladu sa tač. 2. i 3. ove odluke, iznosi __________ RSD (slovima: _______________ dinara).)

Član 4.

Radi likvidnosti i razvoja poslovanja i ispunjenja ugovornih obaveza, Društvo neto dobit za 2018.  godinu iz ove odluke  zadržava u ukupnom iznosu kao neraspoređenu dobit

ili

Društvo će sa neraspoređenom dobiti postupati i raspolagati u skladu sa zakonom i drugim propisima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), Ugovorom o osnivanju ( Odlukom o osnivanju), drugim opštim aktima i odlukama Društva, ugovornim obavezama, poslovnom politikom i poslovnim planovima.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku će sprovesti  direktor i stručne službe Društva.

 

U________________,25. 02. 2019.              PREDSEDNIK SKUPŠTINE

 

___________________________

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović