MODEL- Odluka o usvajanju FI za 2018.

Na osnovu Člana 200. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 35. Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „___________________“ d.o.o., Beograd, radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima, skupština Društva na sednici održanoj dana 25.02.2019. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Član 1.

Usvaja se finansijski izveštaj za 2018. godinu društva „_________________“ d.o.o., Beograd.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Beogradu, 25.02.2019. godine

Predsednik skupštine
_________________

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović