Model – Odluka o raspodeli dobiti za 2018.

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima  i člana 35. Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću „_____________________“ d.o.o., Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, skupština Društva koju čine članovi Društva na sednici održanoj dana 25. februara 2019. godine, donosi sledeću:

O D L U K U 
O raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu

Član 1.

Po usvojenom finansijkom izveštaju za 2018. godinu, ostvarena je neto dobit društva za 2018. godinu u iznosu od: 3.888.826,88 dinara.

Ostvarena neto dobit se raspoređuje članovima društva u srazmeri sa njihovim učešćem u vlasništvu, saglasno internom aktu, u bruto iznosu od 3.888.826,88 dinara.

Dan utvrđivanja prava na isplatu dobiti je 25. februar 2019. godine i na taj dan članovi društva koji imaju pravo na rspodelu dobiti su:

  1. ___________, JMBG 888888888888, prebivalište Beograd, ____________ br. 82 koja ima pravo na 52,44% dobiti koja se raspodeljuje i
    _______________, JMBG: 88888888888, prebivalište Beograd, _____________ br. 2., koji ima pravo na 47,56% dobiti koja se raspodeljuje.

Član 2.

Odluka o isplati dobiti donosi i sprovodi direktor vodeći računa o likvidnosti Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine Društva
_____________________________

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović