• Home
 • Blog
 • Propisi

Uredba o utvrđivanju programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzeznike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

(„Sl. glasnik RS“, br. 3/2019)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

PROGRAM
STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2019. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

I PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 95/18), član 8, u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 – Podrška kroz standardizovani set usluga za MMSPP 424 – Specijalizovane usluge, opredeljena su sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara. Navedeni iznos je namenjen za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje sprovođenja Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj).

Standardizovani set usluga koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u smislu ovog programa, predstavlja šest grupa standardizovanih usluga, i to:

1) informacije;

2) obuke;

3) savetodavne usluge;

4) mentoring;

5) promocije;

6) terenska kontrola u okviru:

 1. a) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2016. godini usvojenog Zaključkom Vlade 05 broj 420-3090/2016-1 od 25. marta 2016. godine, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini („Službeni glasnik RS“, br. 9/17 i 82/17), Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 14/18 i 81/18);
 2. b) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte usvojenog Zaključkom Vlade 05 broj 313-3088/2016-1 od 25. marta 2016. godine, a izmenjenog Zaključkom Vlade 05 broj 313-11727/2016-1 od 15. decembra 2016. godine, Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 14/18 i 81/18);
 3. v) Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi usvojenog Zaključkom Vlade 05 broj 401-8592/2017 od 7. septembra 2017. godine;
 4. g) Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini („Službeni glasnik RS“, broj 13/17), Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 14/18 i 78/18).

Neposredni korisnici sredstava mogu biti samo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA) koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Razvojna agencija u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i u skladu sa Zakonom o ulaganjima („Službeni glasnik RS“, br. 89/15 i 95/18) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“, br. 74/10, 4/12 i 44/18 – dr. zakon).

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

U cilju praćenja razvoja ženskog preduzetništva u Republici Srbiji, za sve usluge iz ovog programa obavezno je vođenje evidencije korisnika programa sa aspekta rodne ravnopravnosti.

II CILJ

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (u daljem tekstu: MMSPP), zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

III NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz Programa namenjena su za sprovođenje sledećih usluga ARRA:

 1. Informacije

 2. a) Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MMSPP, zadrugama i klasterima u vezi sa:

1) započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;

2) nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;

3) dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);

4) pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;

5) podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva“ (EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr.;

6) poslovnim udruživanjem MMSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;

7) inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;

8) standardima kvaliteta;

9) pronalaženjem poslovnih partnera;

10) specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;

11) poslovnim i inovativnim inkubatorima;

12) poslovanjem sektora MMSPP, zadruga i klastera.

Izjave za štampu i gostovanja u TV emisijama, izdavanje info lista, lifleta, brošura i dr. u smislu ovog programa, predstavljaju uslugu pružanja informacija.

Svaka ARRA ima obavezu da, putem medija, promoviše inicijative Vlade za podršku razvoju preduzetništva, i to minimum jednim gostovanjem na lokalnoj televiziji i objavljivanjem minimum jednog članka u lokalnim novinama, u periodu sprovođenja Programa.

Podaci o korisnicima pružene usluge za započinjanje poslovanja, kao i podaci o ispitivanju poslovne ideje potencijalnog vlasnika privrednog subjekta, treba da, na zahtev, budu dostavljeni Razvojnoj agenciji.

 1. b) Prikupljanje informacija – za vreme sprovođenja Programa, ARRA je dužna da po zahtevu Ministarstva ili Razvojne agencije, dostavi tražene pojedinačne ili zbirne podatke o MMSPP, sa ciljem praćenja MMSPP na teritoriji koju ARRA pokriva.

Za sprovođenje usluga pružanja i prikupljanja informacija opredeljeno je do 10.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 120.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 1.920.000,00 dinara.

 1. Obuke

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 11 modula koji se dele na obavezne i opcione.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede obavezan modul obuke za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana).

Svaka ARRA može da sprovede i sledeće opcione module obuka, u skladu sa interesom korisnika:

1) priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);

2) finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

3) izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

4) marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);

5) elektronsko poslovanje (u trajanju od jednog dana);

6) pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);

7) inovacije (u trajanju od jednog dana);

8) priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);

9) informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana);

10) investiciona spremnost (u trajanju od dva dana).

Svaka ARRA može da sprovede do tri obuke mesečno u skladu sa interesima i potrebama korisnika. Izuzetno, ARRA može da sprovede i više obuka mesečno, uz prethodnu saglasnost Razvojne agencije.

Obuka iz stava 2. tačka 1) ovog odeljka sprovodi se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a obuke iz stava 3. tač. 1)-10) ovog odeljka sprovodiće se po unapred utvrđenoj metodologiji razvijenoj u okviru projekata sprovedenih uz podršku Evropske unije: „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća“ i/ili „Projekat integrisane podrške inovacijama“ i „Razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji“.

Sve obuke moraju držati radno angažovana lica u toj ARRA, koja su prošla navedene obuke za tu oblast koje su organizovali Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili koje će organizovati Razvojna agencija, Projekat „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća“ i/ili „Projekat integrisane podrške inovacijama“ i projekat „Razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji“. Izuzetno, obuke iz najviše tri oblasti može držati i drugo fizičko lice koje je prošlo navedene obuke i koje je radno angažovano u drugoj ARRA, odnosno iz pet oblasti za ARRA koje će biti akreditovane u 2019. godini.

Obuke novih predavača/radno angažovanih u ARRA za pojedine teme organizovaće Razvojna agencija, a prema utvrđenim metodologijama i planu obuka.

U periodu sprovođenja Programa, svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje deset obuka, od kojih „Obuka za početnike u poslovanju“ mora biti organizovana najmanje četiri puta. Za sprovođenje navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

1) jednodnevna obuka 30.000,00 dinara;

2) dvodnevna obuka 40.000,00 dinara.

Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 423.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 6.768.000,00 dinara bruto.

Izuzetno, ukoliko postoji potreba, ukoliko ARRA na godišnjem nivou sprovede obuke čija vrednost premašuje godišnji opredeljeni iznos za svaku ARRA za ovu vrstu usluge, Razvojna agencija uz saglasnost Ministarstva, može da isplati ARRA veći iznos od opredeljenog nakon što se utvrdi eventualni preostali iznos neutrošenih sredstava od ukupnog godišnjeg budžeta Programa.

ARRA je u obavezi da dostavi Razvojnoj agenciji mesečni plan sprovođenja obuka do 25. u mesecu za naredni mesec. Ukoliko ARRA nije u mogućnosti da sprovede obuku u terminu kada je najavila Razvojnoj agenciji, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju o promeni najmanje 72 sata pre najavljenog termina održavanja obuke. Ukoliko je neophodno da se odloži prvobitno prijavljena obuka ili promeni modul koji je najavljen, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sati pre prvobitno najavljenog termina održavanja obuke. Ukoliko se održavanje obuke planira ranije u odnosu na najavljeni termin održavanja, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre novog planiranog termina održavanja obuke.

Ukoliko se, nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da ARRA nije ispunila preuzetu obavezu izvršenja propisanog minimuma (najmanje četiri „Obuka za početnike u poslovanju“, i najmanje deset obuka u periodu sprovođenja Programa) ARRA će biti u obavezi da, od isplaćenih sredstava, uplati deo Razvojnoj agenciji i to kumulativno:

– po 30.000 dinara za svaku obuku koja nije održana do ukupnog broja od deset obuka u periodu sprovođenja Programa,

– za obavezni modul koji nije održan, iznos opredeljen ovim programom za tu vrstu obuke, bez obzira na ukupan broj održanih obuka.

Obuke koje se sprovode po metodologiji Standardizovanog seta usluga, a u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori, ili se finansiraju iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao obuke iz ovog seta usluga.

Obuka neće biti odobrena za plaćanje ARRA i priznata kao održana, ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da obuka nije organizovana u skladu sa definisanim zahtevima Programa.

ARRA može organizovati obuku iz stava 3. tač. 1)-10) ovog odeljka samo ukoliko su zainteresovani polaznici obuke iz najmanje tri različita privredna subjekta.

 1. Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje ARRA pružaju u okviru ovog programa su:

1) pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

2) pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;

3) podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija;

4) savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);

5) tehnička pomoć u pripremi projekata prilikom prijave na Javni poziv za nabavku opreme i pružanje usluga preduzetnicima, mikro malim i srednjim preduzećima u okviru Programa podrške Evropske unije razvoju opština – EU PRO;

6) savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju).

Za pružanje savetodavnih usluga je opredeljen bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

Savetodavne usluge ARRA može da pruži bez nadoknade zainteresovanom privrednom subjektu, zadrugi i klasteru u vremenskom trajanju:

– iz stava 1. tačke 1) ovog odeljka od najviše četiri sata;

– iz stava 1. tačke 2) ovog odeljka od najviše pet sati;

– iz stava 1. tačke 3) ovog odeljka od najviše dva sata;

– iz stava 1. tačke 4) ovog odeljka od najviše tri sata;

– iz stava 1. tačke 5) ovog odeljka od najviše četiri sata;

– iz stava 1. tačke 6) ovog odeljka od najviše dva sata.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog odeljka se vrši na osnovu kopije dokumenta koji je podnet Fondu za razvoj, Garancijskom fondu AP Vojvodine ili Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kojim se potvrđuje da je nadležni organ evidentirao i zaveo prijavu.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz stava 1. tačka 3) ovog odeljka se vrši nakon provere formalne ispravnosti podnetih prijava i to samo za podnete formalno ispravne prijave.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz stava 1. tačka 4) ovog odeljka može da se vrši na osnovu potpisane izjave korisnika i proverom da li je MMSPP registrovan na sajtu Agencije za privredne registre, odnosno kopijom dokumenta kojim se potvrđuje da je prijava za dostupni nacionalni izvor finansiranja evidentirana i primljena.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz stava 1. tačka 5) ovog odeljka se vrši na osnovu potpisane izjave korisnika i provere kojom se potvrđuje da je EU PRO evidentirao prijavu.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz stava 1. tačka 6) ovog odeljka može da se vrši na osnovu potpisane izjave korisnika i potpisanog sporazuma o saradnji dva ili više privrednih subjekata, ili dokazom o nastupu na sajmu ili na događaju koji povezuje privredne subjekte, ili kopijom dokumenta kojim se potvrđuje da je prijava za dostupni nacionalni izvor finansiranja evidentirana i primljena.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 233.304,00 dinara na godišnjem nivou za svaku ARRA, od čega do 30% od ukupnog iznosa sredstava može biti namenjeno za savetodavne usluge iz stava 1. tačka 1), koje se odnose na pomoć pri prijavljivanju za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 3.732.864,00 dinara u bruto iznosu.

Izuzetno, ukoliko postoji potreba, ukoliko ARRA na godišnjem nivou pruži konsalting usluge čija vrednost premašuje opredeljeni iznos sredstava na godišnjem nivou za svaku ARRA za ovu vrstu usluge, Razvojna agencija uz saglasnost Ministarstva, može da isplati ARRA veći iznos od opredeljenog nakon što se utvrdi eventualni preostali iznos neutrošenih sredstava od ukupnog godišnjeg budžeta Programa.

 1. Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovođenja Programa, mentor može da alocira od 25 do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Razvojna agencija je u obavezi da sprovede Javni poziv na osnovu koga vrši odabir korisnika usluge mentoringa.

Uslugu mentoringa mogu pružati radno angažovana lica u toj ARRA, koja poseduju sertifikat da su uspešno završila obuke za mentore koje je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili koje će organizovati Razvojna agencija i/ili Projekat „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSP na Zapadnom Balkanu – faza 2“ (RAS – JICA) finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

ARRA su u obavezi da o svakom započetom mentoringu izveste Razvojnu agenciju, kao i da dostave konačan izveštaj o mentoringu, nakon realizacije mentoringa i unošenja u Mentor master bazu. Isplata ARRA za ovu vrstu usluge se vrši u prvom obračunskom mesecu nakon kompletno pružene usluge mentoringa privrednom subjektu.

Za pružanje mentoring usluge je opredeljen bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

Ukupan godišnji budžet za mentoring iznosi 5.000.000,00 dinara u bruto iznosu.

Detaljne informacije o metodologiji koja se koristi u procesu mentoringa, načinu odabira korisnika i načinu izveštavanja biće predstavljene u posebnom Uputstvu Razvojne agencije.

 1. Promocija

ARRA organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionica, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

ARRA su u obavezi da:

– organizuju minimum jedan promotivni događaj u toku meseca;

– u toku trajanja javnih poziva, organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministarstvo i Razvojna agencija. U slučaju da je javni poziv za program podrške aktuelan tokom dva ili više meseci, dovoljno je da ARRA organizuje jedan promotivni događaj za taj program podrške;

– organizuje minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacije Evropska nedelja preduzetništva (SME Week);

– organizuju dva info dana godišnje za studente završnih godina studija, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama;

– ARRA su u obavezi da organizuju promotivni događaj shodno aktivnostima od značaja i prema instrukcijama Ministarstva i Razvojne agencije. Ministarstvo i Razvojna agencija moraju najaviti ARRA aktivnost koja treba da se promoviše najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec.

Promotivni događaji koji se organizuju u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori, ili se finansiraju iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao promocije iz ovog seta usluga.

ARRA je u obavezi da dostavi Razvojnoj agenciji mesečni plan sprovođenja promotivnih aktivnosti do 25. u mesecu za naredni mesec. Ukoliko ARRA nije u mogućnosti da organizuje promotivni događaj u terminu kada je najavila Razvojnoj agenciji, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre najavljenog termina održavanja promocije. Ukoliko je neophodno da se odloži prvobitno prijavljena promocija, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre najavljenog termina održavanja promocije. Ukoliko se održavanje promocije planira ranije u odnosu na najavljeni termin održavanja, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre planiranog termina održavanja promocije.

U slučaju da se, u okviru mesečnog izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga utvrdi da ARRA nije organizovala promotivni događaj za neki od, u tom periodu, aktuelnih javnih poziva Ministarstva i Razvojne agencije, ARRA neće biti isplaćena suma u visini od 50% od mesečnog iznosa predviđenog za usluge promocije za taj mesec.

Takođe, ukoliko se, nakon podnošenja izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga za decembar, utvrdi da ARRA nije organizovala sve promotivne događaje predviđene ovim programom (najmanje jedna promocija mesečno, minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP u toku trajanja javnih poziva, minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacije Evropska nedelja preduzetništva (SME Week), dva info dana za studente i učenike, promotivni događaj koji po potrebi najavi Ministarstvo i Razvojna agencija), ARRA neće biti isplaćena suma predviđena za usluge promocije za decembar mesec.

Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 15.000,00 dinara mesečno, odnosno do 180.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 2.880.000,00 dinara u bruto iznosu.

 1. Terenska kontrola u okviru: Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama, Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme koje Ministarstvo sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom

ARRA će vršiti terensku kontrolu u okviru navedenih programa koje Ministarstvo sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom. Izuzetno, ARRA će vršiti i prethodnu kontrolu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju koji je planiran da se realizuje u 2019. godini. Terenska kontrola će se vršiti prema instrukcijama Fonda za razvoj i Razvojne agencije, a po osnovu zaključenog ugovora između Ministarstva i Fonda za razvoj, kao i zaključenog ugovora između Ministarstva i Razvojne agencije. Isplate za pružene usluge terenske kontrole vršiće Fond za razvoj i Razvojna agencija na osnovu dostavljenih izveštaja o terenskoj kontroli koje podnose ARRA.

Fond za razvoj će sa svakom ARRA zaključiti ugovor o vršenju terenske kontrole koji će sadržati instrukcije, plan i uputstva vršenja terenske kontrole. Fond za razvoj će u dogovoru sa ARRA odrediti koja će ARRA vršiti terenski nadzor na teritorijama koje ne pokriva nijedna ARRA.

Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju iznosi 1.400.000,00 dinara u bruto iznosu.

Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte iznosi 800.000,00 dinara u bruto iznosu.

Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama iznosi 800.000,00 dinara u bruto iznosu.

Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme iznosi 600.000,00 dinara u bruto iznosu.

Za svaku terensku kontrolu u sedištu ARRA i mestu udaljenom do 20 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 4.000,00 dinara. Za svaku terensku kontrolu u mestu udaljenom od 20 km do 100 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 5.000,00 dinara. Za svaku terensku kontrolu u mestu udaljenom od 100 km do 200 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 6.000,00 dinara. Za svaku terensku kontrolu u mestu udaljenom više od 200 km od sedišta ARRA predviđen je bruto iznos od 7.000,00 dinara.

IV NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva utvrđena ovim programom prenose se Razvojnoj agenciji i Fondu za razvoj, za namene i pod uslovima propisanim Programom i namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga koji je njime predviđen preko ARRA.

Sredstva opredeljena budžetom za sprovođenje standardizovanog seta usluga iznose 25.000.0000,00 dinara od čega je iznos do 1.099.136,00 dinara namenjen Razvojnoj agenciji i iskoristiće se za pokrivanje troškova sprovođenja ažuriranja postojećih modula obuka, organizaciju obuka predavača i podizanje kapaciteta ARRA, troškove kontrole i nadzora sprovođenja Programa, kao i za usluge platnog prometa.

Razvojna agencija će plaćanje prema ARRA vršiti mesečno, a na osnovu mesečnog izveštaja o sprovedenim aktivnostima. ARRA je u obavezi da mesečni izveštaj dostavlja Razvojnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni mesec. Razvojna agencija se obavezuje da izveštaj o sprovedenim aktivnostima dostavlja Ministarstvu do 20. u mesecu za prethodni mesec na saglasnost. Sredstva za usluge obuka i promocija će se odobravati samo ukoliko su predviđene mesečnim planom sprovođenja ovih usluga o kojem je ARRA prethodno izvestila Razvojnu agenciju.

Sredstva će se odobravati samo za one aktivnosti koje će biti započete nakon stupanja na snagu ove Uredbe i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2019. godine.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će se na Razvojnu agenciju preneti:

– obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u Programu;

– obaveza zaključivanja ugovora o sprovođenju Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

– obaveza vršenja terenske kontrole Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme sa instrukcijama, planom i uputstvom vršenja terenske kontrole. Razvojna agencija će u dogovoru sa ARRA odrediti koja će ARRA vršiti terenski nadzor na teritorijama koje ne pokriva nijedna ARRA;

– obaveza sprovođenja aktivnosti koje su predviđene Programom;

– obaveza nadzora i kontrole sprovođenja programa od strane ARRA;

– obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava;

– obaveza Razvojne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da uplati u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa i sa Fondom za razvoj, kojim će se na Fond za razvoj preneti:

– obaveza zaključivanja ugovora o sprovođenju Programa sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu,

– obaveza sprovođenja aktivnosti koje su predviđene Programom,

– obaveza nadzora i kontrole sprovođenja programa od strane ARRA,

– obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava,

– obaveza Fonda za razvoj da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da uplati u budžet Republike Srbije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem Programa uređuju se ugovorom koji zaključuje Razvojna agencija i ARRA, kao i Fond za razvoj i ARRA. Obavezni elementi ovih ugovora su: novčani iznos koji je, u skladu s Programom, na raspolaganju ARRA za sprovođenje programa, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa sredstava, rokovi za završetak aktivnosti, kao i obaveza ARRA da sve aktivnosti sprovede do 31. decembra 2019. godine.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Razvojne agencije i ugovora Ministarstva i Fonda za razvoj, Razvojna agencija i Fond za razvoj će pismeno obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Razvojnom agencijom i Fondom za razvoj, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Razvojne agencije i ARRA, početkom svakog kvartala prenositi sredstva za sprovođenje standardizovanog seta usluga u tom kvartalu, na podračun za posebne namene Razvojne agencije. Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Fonda za razvoj i Ministarstva preneti sredstva za sprovođenje terenske kontrole na podračun za posebne namene Fonda za razvoj. Razvojna agencija i Fond za razvoj su u obavezi da ta sredstva prenose ARRA, do 1. marta 2020. godine, do visine iznosa predviđenog ugovorom između Razvojne agencije i ARRA, kao i Fonda za razvoj i ARRA, a u skladu sa mesečnim obimom sprovedenih aktivnosti.

V PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Razvojnoj agenciji izveštaj o sprovedenim aktivnostima, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno utvrđen ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o sprovođenju aktivnosti Razvojnoj agenciji najkasnije do 25. januara 2020. godine. Nakon utvrđenog eventualnog preostalog iznosa neutrošenih sredstava od ukupnog godišnjeg budžeta Programa, Razvojna agencija je dužna da do 10. februara 2020. godine dostavi Ministarstvu na saglasnost izveštaj o pruženim uslugama za obuke i savetodavne usluge ARRA koje su premašile maksimalni godišnji opredeljeni iznos za uslugu obuke i savetodavne usluge.

ARRA je dužna da Ministarstvu, Razvojnoj agenciji i Fondu za razvoj, radi praćenja sprovođenja Programa, omogući nadzor u svakoj fazi sprovođenja Programa tako što će u svakom trenutka biti omogućena kontrola sprovođenja aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Razvojna agencija je dužna da, po usvajanju Programa, u roku od 15 dana, dostavi Ministarstvu na saglasnost Uputstvo za pružanje usluga, Plan nadzora i kontrole sprovođenja Programa u kojem će biti predstavljene procedure za svaku od navedenih grupa usluga.

Razvojna agencija će voditi ažuriran spisak radno angažovanih lica u ARRA zaduženih za sprovođenje ovog programa, u kome će, između ostalog, biti navedene i obuke koje su radno angažovana lica u ARRA prošla, odnosno ispunjenost uslova za pružanje usluga navedenih u delu III. NAMENA SREDSTAVA, u odeljcima 2. i 3. ovog programa.

Razvojna agencija i Fond za razvoj su u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog programa završe do 1. marta 2020. godine i o tome podnesu izveštaj o sprovedenim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. marta 2020. godine, koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović