• Home
 • Blog
 • Propisi

Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini

(“Sl. glasnik RS”, br. 3/2019)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 95/18).

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

PROGRAM
PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2019. GODINI

 1. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 8, u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.700.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 200.000.000,00 dinara namenjeno je za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, finansijski okvir, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

 1. CILJEVI

Opšti cilj Programa je podrška razvoju preduzetništva i održivom ekonomskom razvoju.

Specifični ciljevi programa su:

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

 1. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Za sredstva po Programu, mogu da konkurišu i klijenti koji su, prethodno, bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva ili je još uvek aktivan, ali je klijent preneo svoja osnivačka prava na neko drugo lice pre oglašavanja javnog poziva.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina). Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi. Ukoliko je prodavac polovne opreme koja je predmet kupovine i kreditiranja, privredni subjekt ovlašćen za promet/trgovinu polovne i remontovane opreme, može se prihvatiti ponuda bez procene ovlašćenog sudskog veštaka. Oprema koja je predmet finansiranja, u skladu sa ovim programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, sem ako nije preduzetnik;

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Sredstva Programa ne mogu se koristiti za nabavku opreme prevashodno namenjene daljem iznajmljivanju ili opreme koja radi na principu samousluživanja, kao ni u svrhu špekulativnih radnji.

Sredstva Programa se mogu odobriti isključivo ukoliko se, na osnovu raspoloživih informacija, može zaključiti da podnosilac zahteva i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju.

Izvođač radova i dobavljač opreme ne može biti povezano lice sa korisnikom kredita u smislu Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i Zakona o bankama (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15). Izvođač radova i dobavljač opreme mora biti preduzetnik ili privredno društvo.

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ovog programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva – subvenciju, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu (“Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i “Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon).

Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa ovim programom.

Korisnik sredstava je u obavezi da, pored kredita Fondu, vrati i odobrena bespovratna sredstva, u slučaju da, do isplate kredita, a najkraće tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom:

 1. obriše iz registra preduzetničku radnju odnosno pokrene postupak likvidacije privrednog društva,
 2. otuđi predmet investicionog ulaganja i
 3. raskine radni odnos osnivača privrednog subjekta koji istovremeno mora da bude i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu.

Ukoliko korisnik, navedene radnje izvrši posle navedenog roka od tri godine, neće biti u obavezi da vrati odobrena bespovratna sredstva ali će se njegov kredit kod Fonda proglasiti dospelim u celosti.

 1. FINANSIJSKI OKVIR

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 200.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 466.666.666,67 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Privredni subjekti koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti su privredni subjekti iz izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave koji na navedenoj teritoriji imaju sedište ili na istoj obavljaju poslovanje i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva.

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnika finansiraće se iz kredita Fonda pod sledećim uslovima:

Odnos 30%-70%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno
minimalni 280.000,00 RSD 120.000,00 RSD 400.000,00 RSD
maksimalni 4.200.000,00 RSD 1.800.000,00 RSD 6.000.000,00 RSD

Odnos 40%-60%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno
minimalni 240.000,00 RSD 160.000,00 RSD 400.000,00 RSD
maksimalni 3.600.000,00 RSD 2.400.000,00 RSD 6.000.000,00 RSD

Uslovi dodele kredita Fonda:

 1. Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa Programom Fonda i ovim programom.
 2. Rok otplate do pet godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od tri godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period. U slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od tri godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.
 3. Kamatna stopa uz primenu valutne klauzule:

– 1% godišnje uz garanciju banke

– 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

 1. Obezbeđenje kredita:

– garancija poslovne banke ili

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima do 1.000.000,00 dinara na zahtev klijenta, a preko 1.000.000,00 dinara obavezno i/ili

– hipoteka na poljoprivrednom, šumskom zemljištu ili građevinskom zemljištu za iznos do 500.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili

– ugovorno jemstvo pravnih lica i preduzetnika i/ili

– zaloga na postojećoj/budućoj opremi za iznos do 1.000.000,00 dinara, s tim da pojedinačna vrednost opreme koja se zalaže ne bude manja od 50.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili

– ugovorno jemstvo fizičkog lica za iznos do 500.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i

– menica i menično ovlašćenje dužnika.

Tržišna vrednost navedenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na iznos kredita mora da bude 1,2:1.

 1. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

5.1. Korisnici bespovratnih sredstava i kredita Fonda

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Sredstva iz ovog programa mogu biti iskorišćena i za isplatu sredstava na osnovu zahteva privrednih subjekata, podnetih do 31. decembra 2018. godine, a koji ispunjavaju uslove po Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini (“Službeni glasnik RS”, br. 14/18 i 81/18). Po ovim zahtevima odlučuje Komisija za dodelu bespovratnih sredstava po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini. Komisija osnovana po programu za ovu godinu odlučuje i o svim eventualnim zahtevima za izmenama usled nastupanja naknadnih neplaniranih okolnosti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. i 2018. godini.

5.2. Uslovi koje moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava/kredita

Uslovi koje moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava/kredita su:

 1. da su podneli popunjen zahtev za kredit i zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom Fondu;
 2. da su podneli original profakture/predugovora/ponude po kojoj se izvršava investiciono ulaganje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;
 3. da su upisani u registar Agencije za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva;
 4. da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da su svi fizička lica i da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov;
 5. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 6. da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda, o čemu se dostavlja potvrda Poreske uprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva;
 7. da podnosilac zahteva i povezana lica nemaju dospelih a neizmirenih obaveza prema Fondu i drugim državnim poveriocima;
 8. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama, u kojoj su neki od članova velika pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RSˮ, br. 62/13 i 30/18), prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu;
 9. da osnivač/osnivači i/ili odgovorno lice nije direktor/zastupnik, član, osnivač ili član organa upravljanja drugog privrednog subjekta ili zastupnik ogranka drugog privrednog subjekta;
 10. da je osnivač, koji ima 60 i više godina starosti, priložio, pored sredstava obezbeđenja u skladu sa ovim programom, polisu životnog osiguranja ili obezbedio jemstvo fizičkog lica;
 11. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2017, 2018, 2019. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina, zajedno sa traženim sredstvima, prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara i da nisu primili sredstva po Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini;
 12. da nisu u teškoćama. Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;
 13. da pretežna delatnost privrednog subjekta upisana u Agenciji za privredne registre odgovara delatnosti koja se finansira iz ovog programa;
 14. da su statusne promene, promene osnivača i promene zastupnika privrednog subjekta izvršene pre oglašavanja Javnog poziva.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje, a ne obuhvata hladnjače, sušare, opremu za pakovanje, sortiranje, preradu i sl.;
 2. trgovinska delatnost;
 3. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 4. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 5. promet nafte i naftnih derivata;
 6. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 7. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 8. građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu;
 9. proizvodnja alkoholnih pića;
 10. transport i saobraćaj, osim dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje;
 11. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja i usluge turističkih agencija;
 12. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda.

Izuzetno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost pripreme i posluživanja hrane i pića, mogu koristiti sredstva po ovom programu, ali samo za nabavku opreme za obavljanje delatnosti, isključujući sitan inventar.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata iz ostalih sektora, ako ne doprinose ostvarivanju ciljeva programa.

5.3. Postupak dodele bespovratnih sredstava

Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informaciju o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi, istovremeno, sa zahtevom za kredit Fondu i to dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz tač. 5.1 i 5.2.

Fond će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava po ovom programu kod Fonda. Drugi zahtev može biti podnet u periodu trajanja javnog poziva, tek nakon prijema obaveštenja da je privrednom subjektu prvobitan zahtev odbijen.

Nakon prijema i obrade zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, Fond ocenjuje podneti kreditni zahtev privrednog subjekta. Rok za obradu zahteva privrednog subjekta kod Fonda je najviše 20 dana, nakon čega privredni subjekt treba da bude obavešten ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju u određenom roku.

Informacije o svim primljenim zahtevima za dodelu sredstava, sa predlogom za odobrenje ili odbijanje kreditnog zahteva uz obrazloženje razloga odobrenja ili odbijanja i uz svu potrebnu dokumentaciju, Fond dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem, obrazuje ministar privrede.

Komisija vrši pregledanje, kontrolu ispravnosti zahteva i njegovu ocenu i donosi odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva, prema redosledu prijema formalno ispravnih zahteva, ili o odbijanju zahteva. Komisija odlučuje o svim naknadnim zahtevima korisnika za izmenama, usled nastupanja neplaniranih okolnosti. Ukoliko se izmenama usled nastupanja neplaniranih okolnosti ne utiče na promenu namene sredstava ili povećanja iznosa odobrenih bespovratnih sredstava, o istim u roku od tri godine može odlučivati Fond, ali će Fond na mesečnom nivou izveštavati Ministarstvo o nastalim izmenama.

Kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši kontrolu ispravnosti i ocenjivanje zahteva definisani su u tač. 5.1 i 5.2. ovog programa.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija za dodelu bespovratnih sredstava može da zatraži dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja predloga i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije.

Administrativno-tehničku podršku radu Komisije pruža Fond.

Odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva za dodelu bespovratnih sredstva Komisija dostavlja Fondu. Odluka o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži obaveštenje korisnika da mu se dodeljuje de minimis državna pomoć.

U roku od osam dana od dana donošenja Odluke Upravnog odbora o kreditu, Fond o odluci o kreditu i o odluci o dodeli bespovratne pomoći obaveštava privredni subjekat, a, u roku do 60 dana od dana dostavljanja ovih odluka, zaključuje ugovor o dodeli bespovratnih sredstava i ugovor o kreditu sa privrednim subjektom.

Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane ovlašćenog lica Fonda. Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, u predviđenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih bespovratnih sredstava kao i od kredita kod Fonda. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa Fondom, ugovor o dodeli bespovratnih sredstava zaključen sa Fondom smatra se ništavim i obrnuto.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, obavezu Fonda da prenese odobrena bespovratna sredstva na namenski račun korisnika, obavezu korisnika da investiciono ulaganje završi najkasnije u roku od dvanaest meseci od zaključenja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekat ne sme da izvrši brisanje iz Agencije za privredne registre, da otuđi predmet investicionog ulaganja, da raskine radni odnos u slučaju privrednog subjekta kada osnivač mora da bude istovremeno i zaposlen u tom privrednom subjektu.

Uz ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, prilaže se i blanko menica koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodeljena bespovratna sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

Po zaključenju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava i nakon uspostavljanja svih instrumenta obezbeđenja po ugovoru o kreditu, Fond će, u roku od 15 dana od dana uspostavljanja instrumenata obezbeđenja, uplatiti odobrena bespovratna sredstva direktno na namenski račun korisnika, a na osnovu zahteva korisnika i validne dokumentacije za puštanje sredstava.

Fond na svom sajtu objavljuje listu svih podnetih zahteva kao i listu svih kandidata kojima su odobrena bespovratna sredstva.

5.4. Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve za bespovratna sredstva Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prigovor se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

5.5. Ugovor o realizaciji programa

Po usvajanju Programa, Ministarstvo će sa Fondom potpisati ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju Programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredstava, obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, kontrole namenskog korišćenja bespovratnih sredstava u periodu do isplate kredita, a najkraće tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom i redovnog izveštavanja Ministarstva kao i izveštavanja o eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po sklapanju ugovora sa Fondom, preneti celokupna sredstava za realizaciju ovog programa Fondu na podračun za posebne namene, grupa podračuna 724 – Računi za posebne namene fondova Republike Srbije kod Uprave za trezor, u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

 1. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrši Fond. U realizaciji kontrole namenskog korišćenja sredstava tehničku pomoć pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Fondu, akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije investicionog projekta kao i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Fond će kvartalno dostavljati izveštaje o realizaciji i kontroli sprovođenja Programa Ministarstvu u naredne tri godine od datuma potpisivanja poslednjeg ugovora sa privrednim subjektom, a Ministarstvo će, nakon isteka tri godine od datuma potpisivanja poslednjeg ugovora, dostaviti finalni izveštaj o realizaciji Programa radi informisanja Vladi.

Fond će po završetku svih aktivnosti, a najkasnije do 29. februara 2020. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će sva neutrošena sredstva do 31. marta 2020. godine preneti u budžet Republike Srbije.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!