Uredba o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 3/2019)

 Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PROGRAM
PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019. GODINI

 1. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 95/18), član 8, u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.700.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 500.000.000,00 dinara je namenjeno za realizaciju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa mogu se koristiti i sredstva koja su odobrena u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 14/18 i 81/18), ukoliko ista nisu plasirana po odobrenim zahtevima (delimično ili u celosti) ili je izvršen povraćaj sredstava od strane klijenta.

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ovog programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva-subvenciju, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, pravila za dodelu bespovratnih sredstava, finansijski okvir, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

 1. CILJEVI

Opšti ciljevi podsticanja preduzetništva u skladu sa Programom su:

– podrška investicijama i širenju poslovanja;

– razvoj izvoza i uključivanje domaćih privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema.

Specifični ciljevi Programa su:

– podrška za investicije u izgradnju i proširenje proizvodnih kapaciteta;

– povećanje vrednosti i obima proizvodnje i prometa;

– jačanje konkurentnosti;

– podsticanje inovativnosti i primene novih tehnologija;

– podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;

– podsticanje zaštite životne sredine;

– podrška zapošljavanju.

 1. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;

– kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;

– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Prodavac nepokretnosti, izvođač radova i dobavljač opreme ne može biti povezano lice sa korisnikom kredita u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 91/10 i 14/15). Prodavac nepokretnosti može biti i fizičko lice, dok izvođač radova i dobavljač opreme mora biti preduzetnik ili privredno društvo.

Sredstva po ovom programu se mogu odobriti isključivo ukoliko se na osnovu raspoloživih informacija može zaključiti da podnosilac zahteva i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju.

Po ovom programu ne mogu se upotrebljavati sredstva radi obavljanja sledećih delatnosti:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja;
 2. proizvodnja alkoholnih pića;
 3. proizvodnja duvanskih proizvoda;
 4. izvođenje građevinskih radova od strane privrednih subjekata koji ne poseduju svoju građevinsku operativu potrebnu za izvođenje radova;
 5. saobraćaj i transport;
 6. svi oblici trgovinske delatnosti;
 7. uslužne delatnosti (uključujući usluge smeštaja kao i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta), osim reciklaže, računarskog programiranja, i drugih visokotehnoloških usluga;
 8. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, osim štamparskih usluga;
 9. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 10. proizvodnja i prodaja naoružanja i vojne opreme;
 11. proizvodnja i promet nafte i derivata nafte;
 12. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 13. proizvodnja i promet svih proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili prihvaćenim međunarodnim sporazumima, smatraju zabranjenim.

Izuzetno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost pripreme i posluživanja hrane i pića, mogu koristiti sredstva po ovom programu, ali samo za nabavku opreme za obavljanje delatnosti, isključujući sitan inventar.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata u drugim delatnostima, ako ne doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva programa.

Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre odluke o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa Programom.

Korisnik sredstava ne može u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom da:

 1. obriše iz registra preduzetničku radnju, odnosno pokrene postupak likvidacije ili stečaja privrednog društva;
 2. otuđi predmet investicionog ulaganja.

U slučaju nepoštovanja obaveza iz prethodnog stava, korisnik je u obavezi da pored kredita Fondu, vrati i odobrena bespovratna sredstva. Ukoliko korisnik navedene radnje izvrši posle navedenog roka od dve godine, a za vreme trajanja kredita, neće biti u obavezi da vrati odobrena bespovratna sredstva, ali će se njegov kredit kod Fonda proglasiti dospelim u celosti.

 1. USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROGRAMU

4.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine.

Uslov iz stava 1. ovog pododeljka koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja (preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i preduzetnici koji paušalno plaćaju porez).

Sredstva iz ovog programa mogu biti iskorišćena i za isplatu sredstava na osnovu ocenjenih i odobrenih zahteva privrednih subjekata, podnetih do 31. decembra 2018. godine u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 14/18 i 81/18).

4.2. Uslovi koje moraju da ispune podnosioci zahteva za dodelu bespovratnih sredstava / kredita

 1. Da su registrovani u APR u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata najkasnije do 31. decembra 2016. godine, a za privredne subjekte koji podnose zahteve finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara najkasnije do 31. decembra 2014. godine, odnosno najkasnije do 31. decembra 2015. godine nakon dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja i za 2018. godinu;
 2. da nisu razvrstani kao veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 30/18), prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu;
 3. da su podneli popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i kredita sa potrebnom dokumentacijom Fondu;
 4. da su podneli original profakture/predugovora/ponude po kom se izvršava investiciono ulaganje;
 5. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), plan reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije;
 6. da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda;
 7. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
 8. da nisu u grupi povezanih lica, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama, u kojoj su neki od članova velika pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu, prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu;
 9. da su prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na neodređeno vreme na dan 31. decembar 2018. godine imali najmanje jednog zaposlenog;
 10. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (odnosno u 2019, 2018. i 2017. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
 11. da nisu u teškoćama u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.
 12. FINANSIJSKI OKVIR

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 500.000.000,00 dinara. Za srednja pravna lica moguće je odobriti maksimalno 30% ukupno planiranih bespovratnih sredstava po ovom programu.

Za realizaciju Programa mogu se koristiti i sredstva koja su odobrena u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, br. 14/18 i 81/18), ukoliko ista nisu plasirana po odobrenim zahtevima (delimično ili u celosti) ili je izvršen povraćaj sredstava od strane klijenta.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Privredni subjekti koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti su privredni subjekti iz izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave koji na navedenoj teritoriji imaju sedište ili na istoj obavljaju poslovanje i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda, s tim da učešće trajnih obrtnih sredstava u iznosu ukupnih sredstava (kredit Fonda i bespovratna sredstva) može biti do 20%.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ukoliko podnosioci zahteva, za realizaciju celokupne vrednosti projekta imaju potrebu za dodatnim kreditnim sredstvima, razliku do pune vrednosti projekta mogu da finansiraju iz dodatnog kredita Fonda. U tom slučaju, menja se procentualni odnos bespovratnih sredstava i kreditnih sredstava u odnosu na ukupno tražena sredstva, odnosno uvećava se procenat učešća kreditnih sredstava u ukupno traženim sredstvima.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara, ukoliko ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja ili posluju stabilno.

5.1. Finansiranje privrednih subjekata koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara, ukoliko zadovoljavaju sledeće kriterijume za brzorastuće privredne subjekte:

1) do dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, da su na dan 31. decembar 2014. godine imali najmanje pet (za srednje pravno lice deset) zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme i da su u periodu od 2014. do 2017. godine ostvarili prosečan godišnji rast prihoda od redovne delatnosti/poslovnih prihoda ili prosečan godišnji rast zaposlenih od minimum 20%;

2) nakon dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, da su na dan 31. decembar 2015. godine imali najmanje pet (za srednje pravno lice deset) zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme i da su u periodu od 2015. do 2018. godine ostvarili prosečan godišnji rast prihoda od redovne delatnosti/poslovnih prihoda ili prosečan godišnji rast zaposlenih od minimum 20%.

Uslov za brzorastući razvoj je zadovoljen ukoliko su utvrđeni podaci za prihod od redovne delatnosti/poslovni prihod ili broj zaposlenih u 2017. godini najmanje 1,728 puta veći nego u 2014. godini, odnosno ukoliko su utvrđeni podaci za prihod od redovne delatnosti/poslovni prihod ili broj zaposlenih u 2018. godini najmanje 1,728 puta veći nego u 2015. godini.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 30.000.000,00 dinara ukoliko, pored gore navedenog uslova, imaju najmanje 35 (za srednje pravno lice 50) zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme na dan 31. decembar 2018. godine.

5.2. Finansiranje privrednih subjekata koji posluju stabilno

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 12.500.000,00 dinara ukoliko zadovoljavaju sledeće kriterijume:

1) do dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu da su na dan 31. decembar 2014. godine imali najmanje deset zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme i da su u periodu od 2014. do 2017. godine, zabeležili stabilan rast prihoda od redovne delatnosti/poslovnih prihoda i broja zaposlenih;

2) nakon dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, da su na dan 31. decembar 2015. godine imali najmanje deset zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme i da su u periodu od 2015. do 2018. godine, zabeležili stabilan rast prihoda od redovne delatnosti/poslovnih prihoda i broja zaposlenih.

Uslovi i kriterijumi koji se odnose na stav 1. tač. 1) i 2) ovog pododeljka, bliže će se definisati informacijom za korisnike o sprovođenju programa.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 30.000.000,00 dinara ukoliko, pored gore navedenih uslova, imaju najmanje 50 zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme na dan 31. decembar 2018. godine.

Ukoliko privredni subjekti koji su stabilno poslovali, podnesu zahtev za finansiranje u ukupnoj vrednosti većoj od 50.000.000,00 dinara, maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren iznosi 10.000.000,00 dinara. U tom slučaju, smanjuje se procenat učešća bespovratnih sredstava na manje od 20%, odnosno na manje od 30% za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, od ukupno traženih sredstava, a uvećava se procenat kreditnih sredstava na više od 80%, odnosno 70% za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, od ukupno traženih sredstava.

5.3. Uslovi dodele kredita Fonda

 1. Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom;
 2. Rok otplate:

− do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za pravna lica;

− do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine za preduzetnike.

Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

 1. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule:

− 1% godišnje uz garanciju banke;

− 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

 1. Obezbeđenje kredita:

– garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili

– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta), a za kredite za preduzetnike maksimalnog iznosa do 500.000,00 dinara menice i menično ovlašćenje i/ili administrativna zabrana solidarnog jemca – fizičkog lica; i/ili

– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika; i/ili

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima; i/ili

– zaloga na postojećoj proizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima; i/ili

– zaloga na akcijama/udelima privrednog društva; i

– menica i menično ovlašćenje dužnika.

Izuzetno, kod investicionih kredita za kupovinu opreme za iznose kredita do 10.000.000,00 dinara, kao osnovno sredstvo obezbeđenja moguće je uzimanje zaloge na postojećoj opremi i drugim pokretnim stvarima, uz obavezno uzimanje zaloge na opremi koja je predmet kupovine. U tom slučaju rok vraćanja kredita je do pet godina u okviru koga je grejs period do šest meseci.

Jemstvo povezanog pravnog lica ili preduzetnika sa podnosiocem zahteva, ne može biti osnovno obezbeđenje kredita.

 1. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

6.1. Postupak dodele bespovratnih sredstava

Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija, kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit se podnose Fondu istovremeno, i to dostavljanjem popunjenog objedinjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz odeljaka 3, 4. i 5. ovog programa.

Podaci o ostvarenom prihodu od redovne delatnosti/poslovnom prihodu utvrđuju se isključivo na osnovu javno objavljenih finansijskih izveštaja na internet stranici Agencije za privredne registre, a za zaposlenost isključivo na osnovu evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme.

Fond će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev po ovom programu kod Fonda. Drugi zahtev može biti podnet u periodu trajanja javnog poziva, tek nakon prijema obaveštenja da je privrednom subjektu prvobitan zahtev odbijen ili ukoliko privredni subjekt odustane od korišćenja odobrenog zahteva pre puštanja sredstava u korišćenje, uz odgovarajuće obrazloženje.

Nakon prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit Fond ocenjuje podneti kreditni zahtev privrednog subjekta.

Informacije o svim primljenim zahtevima za dodelu bespovratnih sredstava, sa predlogom za odobrenje ili odbijanje kreditnog zahteva uz obrazloženje razloga odbijanja i uz svu potrebnu dokumentaciju, Fond na nedeljnom nivou dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Komisija vrši pregledanje, kontrolu ispravnosti zahteva i njegovu ocenu i donosi odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva, prema redosledu prijema formalno ispravnih zahteva, ili o odbijanju zahteva. Komisija odlučuje o svim naknadnim zahtevima korisnika za izmenama, usled nastupanja neplaniranih okolnosti. Ukoliko se izmenama usled nastupanja neplaniranih okolnosti ne utiče na promenu namene sredstava ili povećanja iznosa odobrenih bespovratnih sredstava, o istim u roku od dve godine može odlučivati Fond, o čemu redovno obaveštava Ministarstvo.

Komisija osnovana po programu za ovu godinu takođe odlučuje o svim podnetim zahtevima do 31. decembra 2018. godine po Programu podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini, kao i o eventualnim zahtevima za izmenama usled nastupanja naknadnih neplaniranih okolnosti po Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi.

Kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši kontrolu ispravnosti i ocenjivanje zahteva definisani su u odeljcima 3, 4. i 5. ovog programa.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta zahteva, Komisija za dodelu bespovratnih sredstava može da zatraži dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja predloga, kao i da izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije.

Administrativno-tehničku podršku radu Komisije pruža Fond.

Odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva za dodelu bespovratnih sredstva Komisija dostavlja Fondu. Odluka o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži obaveštenje korisniku da mu se dodeljuje de minimis državna pomoć.

U roku od osam dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora o kreditu, Fond o odluci o kreditu i o odluci o dodeli bespovratne pomoći obaveštava privredni subjekt, nakon čega zaključuje ugovor o dodeli bespovratnih sredstava i ugovor o kreditu sa privrednim subjektom.

Danom zaključenja ugovora se smatra dan kada je ugovor potpisan od strane Fonda. Smatraće se da su privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u predviđenom roku odustali od dodeljenih sredstava, kao i od kredita kod Fonda. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa Fondom, ugovor o dodeli bespovratnih sredstava zaključen sa Fondom smatra se ništavim i obrnuto.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstva mora da sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namenu za koju se sredstva dodeljuju, obavezu Fonda da prenese odobrena bespovratna sredstva na poseban namenski dinarski račun korisnika, obavezu korisnika da investiciono ulaganje završi najkasnije u roku od dvanaest meseci od zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, ta sredstva vrati u skladu sa ugovorom, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekt ne sme da izvrši brisanje iz relevantnog registra i da otuđi predmet investicionog ulaganja.

Uz ugovor o dodeli bespovratnih sredstava prilažu se blanko menice korisnika i blanko menice osnivača (izuzev ukoliko je osnivač strano pravno ili fizičko lice), koje služe kao sredstvo obezbeđenja za dodelu bespovratnih sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

Po zaključenju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava i uspostavljanju instrumenata obezbeđenja za kreditna sredstva Fonda, Fond će, u roku od 15 dana od dana uspostavljanja instrumenata obezbeđenja, uplatiti odobrena bespovratna sredstva na poseban namenski dinarski račun korisnika u skladu sa zahtevom korisnika i validnom dokumentacijom za puštanje sredstava.

Fond na svojoj internet stranici objavljuje listu svih podnetih zahteva, kao i listu svih kandidata kojima su odobrena bespovratna sredstva.

6.2. Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prigovor se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar privrede u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

6.3. Ugovor o realizaciji programa

Po usvajanju Programa Ministarstvo će sa Fondom potpisati ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju ovog programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredstava, obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, godišnja kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava u naredne dve godine od datuma potpisivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i obaveza redovnog izveštavanja Ministarstva i izveštavanja o eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora sa Fondom, preneti celokupna sredstava za realizaciju ovog programa Fondu na podračun za posebne namene, grupa podračuna 724 – Računi za posebne namene kod fondova Republike Srbije kod Uprave za trezor, u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

 1. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrši Fond. U realizaciji kontrole, tehničku podršku Fondu pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA).

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Fondu, ARRA i Komisiji za kontrolu državne pomoći, radi praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije investicionog projekta i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Fond će kvartalno dostavljati izveštaje o realizaciji i kontroli sprovođenja Programa Ministarstvu, u naredne tri godine od dana potpisivanja poslednjeg ugovora sa privrednim subjektom. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će po završetku svih aktivnosti, a najkasnije do 31. marta 2020. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će sva neutrošena sredstva do 30. aprila 2020. godine preneti u budžet Republike Srbije.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović