Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika

(„Sl. glasnik RS“, br. 3/2019)

 Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način podnošenja podataka za izradu evidencione prijave i odjave sezonskih radnika.

Član 2

Evidencionu prijavu iz člana 1. ovog pravilnika poslodavac podnosi na Prijavi EP-SR – Evidenciona prijava i odjava sezonskih radnika (u daljem tekstu: Prijava EP-SR).

Prijava EP-SR podnosi se isključivo u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan u XML/XLSX formatu, preko portala Poreske uprave – Sezonski radnici (u daljem tekstu: Portal SR) ili popunjavanjem Prijave EP-SR u okviru korisničke aplikacije preko Portala SR.

Član 3

Prijava EP-SR sastoji se iz dva dela, i to:

  1. Podaci o poslodavcu;
  2. Podaci o sezonskom radniku.

U Prijavu EP-SR, Deo 1. Podaci o poslodavcu, unosi se:

1) PIB/JMBG – u zavisnosti od tipa poslodavca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana;

2) Matični broj – matični broj dobijen od agencije koja vodi privredne registre;

3) Naziv/Ime i prezime – naziv poslodavca, odnosno ime i prezime fizičkog lica poslodavca;

4) Država;

5) Sedište/Prebivalište – podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta poslodavca, propisane pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;

6) Mesto;

7) Ulica i broj – podatak o adresi poslodavca;

8) Elektronska pošta – podatak o elektronskoj adresi poslodavca;

9) Telefon poslodavca – podatak o broju mobilnog telefona poslodavca.

U Prijavu EP-SR, Deo 2. Podaci o sezonskom radniku, unosi se:

1) JMBG/EBS radnika – jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili evidencioni broj za strance (EBS);

2) Ime radnika;

3) Prezime radnika;

4) Srednje ime radnika;

5) Opština – podatak o šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta sezonskog radnika, propisane pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;

6) Državljanstvo radnika;

7) Broj telefona – podatak o broju mobilnog telefona sezonskog radnika;

8) Vrsta posla – podatak o vrsti sezonskog posla za koji je radnik angažovan;

9) Period angažovanja – podatak o datumu početka i završetka angažovanja sezonskog radnika u toku kalendarskog meseca;

10) Smena – podatak o smeni u kojoj je sezonski radnik angažovan. Smena može da bude prepodnevna i poslepodnevna.

Član 4

Poslednjeg dana u mesecu, na osnovu podataka iz svake evidencione prijave koju je poslodavac podneo za angažovane sezonske radnike za taj kalendarski mesec, sistem Poreske uprave automatskom procedurom formira zaduženje o obračunatom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi).

Član 5

Na osnovu zaduženja o ukupnom iznosu poreza i doprinosa iz člana 4. ovog pravilnika, koji poslodavac treba da plati za sezonske radnike, sastavlja se nalog za plaćanje.

Nalog za plaćanje Poreska uprava dostavlja poslodavcu elektronskim putem na adresu elektronske pošte koja je uneta prilikom registracije poslodavca.

Nalog za plaćanje prikazuje se i na Portalu SR, a dostupan je takođe i iz mobilne aplikacije.

Član 6

Poslodavac ostvaruje uvid u podatke na Portalu SR, koji se odnose na visinu obaveze koju treba da plati po osnovu poreza i doprinosa.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović