Izmenjeni uslovi / olakšice za novoosnovane privredne subjekte od 01. 01. 2019.

Dugo pripremane i najvljivane olakšice za buduće osnivače  preduzetničkih radnji i preduzeća, kao i njihvih zaposlenih počele su sa primenom kako je i rečeno 01. 10. 2018. godine. Do 15. 12. 2018. godine propisane olakšice bile su na snazi.

Važno je naglasiti, da svi preduzetnici i vlasnici preduzeća koji su u periodu od 01. 10.  do 15. 12. 2018. pokrenuli poslovanje po tadašnjim uslovima nastavljaju da rade po tada važećem članu 21đ) Zakona o porezu na dohodak građana,  pod uslovima pod kojima su i započeli poslovanje.

Od 16. decembra 2018. godine stupio je na snagu novousvojeni i izmenjeni član 21đ) Zakona o porezu na dohodak građana. Novi uslovi počeli su sa primenom 01. 01. 2019. godine. Period od 16. 12. do 31. 12. 2018. je praktično vakum period, jer u tom periodu nije bilo moguće primeniti ni stare ni nove olakšice za novoosnovana preduzeća i preduzetničke radnje.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Šta mogu da očekuju osobe koje žele da pokrenu svoj biznis?

Primenom novopropisane olakšice osnivači privrednog društva ili preduzetničke radnje  dobijaju u prvih 12 meseci od dana osnivanja sledeće:

  • oslobođenje od plaćanja poreza na ličnu zaradu;
  • pravo na PIO;
  • pravo na zdravstveno osiguranje i
  • osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 

Znači, doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od slučaja nezaposlenosti kao i porez biće plaćeno iz Budžeta Republike, uz ograničenje da se ova olakica odnosi na isplatu najniže osnovice – što iznosi 37.000 dinara.

 

Ko ima pravo na olakšicu prema novim pravilima od 01. 01. 2019.?

  • Vlasnici novoosnovanih privrednih društava – koji su zanovali radni odnos;
  • Vlasnik preduzetničke radnje koji je zasnovalo radni odnos – prijavljen na obavezno socijalno osiguranje;
  • Preduzetnik poljoprivrednik – koji je zasnovalo radni odnos – prijavljen na obavezno socijalno osiguranje;
  • Pored navedenog neophodno je i  to je da novozaposleni u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca bio na evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ili je u periodu od dvanaest meseci pre dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca stekao srednje, više ili visoko obrazovanje;
  • Maksimalan iznos mesečne zarade propisan je na najvišu sumu od 37.000 dinara;
  • Ova olakšica može da se koristi najviše 12 meseci.

Razlika između preduzetniččke radnje i preduzeća?

Novim propisom dozvoljeno je da preduzeće koje uživa propisanu olakšicu  može da ima maksimum 9 osnivača, naravno da svih 9 osnivača zasnuje radni odnos u novoosnovanom preduzeću.

Za razliku od privrednog društva – preduzetničku radnju osniva samo jedno fizičko lice.

 

Po čemu se razlikuje novi podsticaj od prethodnog?

Ovom izmenom ukinuto je pravo na podsticaj za zaposlene, kako je prvobitno bilo propisano. Prethodnim članom 21đ) data je mogućnost da olakšicu uživa kako osnivač tako i maksimum do 9 zaposlenih radnika. Taj uslov je ukinut.

Međutim, starim propisom, bilo je predviđeno da se iz Budžeta Republike osnivačima i zaposlenim radnicima nadoknadi samo obavezno zdravstveno osiguranje, ali ne i PIO, kao i osuguranje od nezaposlenosti. Drugim rečima, osnivači i zaposleni mogli su sami da ulaćuju sebi PIO ako žele da im se prizna godina radnog staža.

Treba naglasiti i sledeće, preduzeća i preduzetničke radnje koje su otpočele posao u periodu od 01. 10. do 15. 12. 2018. godine, uživaju povlastice koje su u tom periodu stekli. Što znači, ukoliko su u tom periodu zaposlili 4 radnika, sa tendecijom da u narednm periodu zaposle i još dozvoljenih 5 radnika pod istim uslovima, to pravo im je od 01. 01. 2019. godine uskraćeno. Olakšicu mogu da koriste za sebe i radnike koji su zaposlili do 15. 12. 2018. godine.

Jedna ostvarena olakšica isključuje druge

Želimo da naglasimo i sledeće, ukoliko jedan novoosnovani poslodavac iskoristi olakšicu iz člana 21đ i člana 45g ZDOSO, drugi novoosnovani poslodavac ne može za ista lica da koristi olakšice. Takođe, korišćenjem ove olakšice gubi se pravo za ostvarivanje drugih olakšica kao i pravo na subvenciju za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Poslodavci koji koriste olakšicu da ne plaćaju poreze i doprinose na zarade u novoosnovanim privrednim subjektima, imaju obavezu  da podnesu poresku prijavu na Obrascu PPP PD.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović