• Home
 • Blog
 • Propisi

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe koji se primenjuju od 15.01.2019. godine

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, član 69.

Objavljena je izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe koju su ovi obveznici dužni da uvrste u listu indikatora koju sami izrađuju i primenjuju od 15.1.2019. godine

 „Na osnovu člana 68. i člana 84. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 101/2007) vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca donosi

DIREKTIVU
O OBJAVLJIVANJU INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA

Na zvaničnoj veb stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljuje se izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe.

Navedeni obveznici su dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 69. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 15.1.2019. godine.

 1. Stranka nema zaposlenih, što nije u skladu sa vrstom i obimom poslovanja.
 2. Stranka pokazuje veliko zanimanje za prijavljivanje podataka po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 3. Stranka pruža sumnjive ili nejasne informacije.
 4. Stranka želi da uveri računovođu da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata.
 5. Stranka često menja računovođe.
 6. Stranci nije poznato gde se čuva poslovna dokumentacija.
 7. Stranka fakturiše usluge za koje se ne može sa sigurnošću potvrditi da su i izvršene, odnosno vrši plaćanja za određenu vrstu usluge pravnim licima sa sedištem na of šor destinacijama (poreskim rajevima).
 8. Stranka vrši neobične ili veoma složene transakcije, naročito one krajem i početkom izveštajnog perioda.
 9. Neuobičajena profitabilnost stranke u poređenju sa drugim pravnim licima iz iste privredne grane.
 10. Stranka, u suprotnosti sa poslovnom praksom moli da računovođa za nju, u svoje ime i za račun, obavi transakciju.
 11. Stranka raskida ugovor o saradnji sa računovođom zbog zahteva za dodatnim objašnjenjem realizacije (ili najave realizacije) određenih transakcija.
 12. Prevremeno gotovinsko otplaćivanje kredita ili pozajmica.
 13. Stranka ne dostavlja računovodstvenu ispravu.
 14. Računovođa sumnja u verodostojnost računovodstvene isprave, da je istinita i da prikazuje poslovnu promenu.
 15. Dostavljena računovodstvena isprava ne sadrži sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama a stranka i dalje insistira da takva isprava bude proknjižena.
 16. Kod stranke se primećuju velike i nagle oscilacije u sredstvima.
 17. Stranka neprestano posluje sa gubitkom, iako njeno postojanje nije ugroženo, za šta ne postoje opravdani razlozi.
 18. Kod stranke se primećuju neuobičajeno veliki troškovi po osnovu plaćenih usluga od strane inostranih dobavljača.
 19. Stranka ne poznaje dobro svoj posao, iz čega se može zaključiti da ga uopšte ne obavlja ili ga obavlja u veoma ograničenom opsegu.
 20. O transakcijama nema nikakvih dokaza, ili ti dokazi nisu zadovoljavajući.
 21. Stranka ima nekoliko evidentiranih pojedinačnih transakcija koje su u odnosu na ostale transakcije neuobičajeno velike.
 22. Stranka vrši plaćanja za nedefinisane usluge.
 23. Stranka govori ili priznaje da je upletena u nezakonite poslove.
 24. Stranka neočekivano pokazuje veliko zanimanje za mehanizme i načine funkcionisanja sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 25. Stranka nudi novac, poklone, kao i druge neuobičajene pogodnosti kao protivuslugu za izvođenje vidljivo neuobičajenog i sumnjivog posla.
 26. Stranka vrlo dobro poznaje pravila o obaveštavanju o sumnjivim transakcijama.
 27. Stranka započinje sama od sebe da nameće zaključak da su sredstva „čista“ i da nisu „oprana“.
 28. Stranka prilaže samo kopije ličnih isprava.
 29. Stranka pokušava da obavi identifikaciju sa drugim ispravama, koje nisu lične isprave.
 30. Stranka kupuje jedinstvene premije polise osiguranja, plaća ih u gotovini ili čekom, za iznos koji je očigledno nesrazmeran njenom prihodu.
 31. Stranka raskida ugovor sa poslovnim partnerom, bez ikakve zabrinutosti o značajnim poreskim ili drugim troškovima koje mora da plati kao rezultat raskida.
 32. Vlasnik stranke je firma ili fizičko lice registrovano u poreskom raju, državi preko koje se obavlja promet narkoticima, ili državi u kojoj nije pravno regulisana oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 33. Zvanični krajnji vlasnik stranke je strano fizičko lice državljanin poreskog raja, države preko koje se obavlja promet narkoticima, ili države u kojoj nije pravno regulisana oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, dok se iz opšteg poslovanja stiče utisak da je pravi vlasnik neko domaće fizičko lice.
 34. Fakture za prodaju i prijem robe ne prate odgovarajuće prijemnice, otpremnice i druga dokumentacija, iz čega se može steći utisak da je promet robe fiktivan.
 35. Stranka prima zajmove i kredite, a novčana sredstva primljena po tom osnovu, odmah, u istom ili sličnom iznosu, daje kao zajmove i kredite drugim licima, ili koristi za osnivanje zavisnih pravnih lica.“

(Mišljenje Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, br. ON-000130-0002/2018 od 28.12.2018. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović