Elektronska prijava sezonskih radnika

U skladu sa Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je stupio na snagu 8. januara 2019. godine, poslodavci imaju mogućnost po jednostavnoj proceduri angažuju radnike za sezonske poslove.

Poreska uprava je obezbedila on-line platformu  www.sezonskiradnici.gov.rs. Portal je u nadležnosti Poreske uprave, a povezan je sa CROSO i NSZ. Omogućena je brza prijava većeg broja radnika, masovnim unosom putem xlsx i xml formata. Kroz sistem je moguće i planirati kasniji angažman radnika, i vršiti naknadno izmene najkasnije do 10 časova ujutro za dan angažovanja.

Obavezu  registracije poslodavaca za prijavljivanje sezonskih radnika kod Poreske uprave, s tim da ovu obavezu imaju samo poslodavci koji u skladu sa poreskim propisima nisu obavezni da imaju PIB, dok poslodavci kojima je u skladu sa poreskim propisima dodeljen poreski identifikacioni broj (PIB) nemaju obavezu posebne registracije za prijavljivanje sezonskih radnika. Registraciona prijava podnosi se elektronskim putem i sadrži sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građana, ime i prezime, adresu iz lične karte i opštinu adrese poslodavca;

2) jedinstveni matični broj građana, ime i prezime, adresu iz lične karte podnosioca prijave sezonskih radnika (ako prijavu ne podnosi sam poslodavac);

3) telefon poslodavca i telefon podnosioca prijave.

Poreska uprava je dužna da, na osnovu podataka iz evidencione prijave i odjave, Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, a podnosilac prijave može biti poslodavac ili lice koje za podnošenje prijave ovlasti poslodavac. Prijava i odjava radnika se vrši svakog dana do 10 časova ujutru za prepodnevnu smenu, odnosno do 15 časova za poslepodnevnu smenu, a potrebno je uneti samo JMBG (ili EBS za strane državljane) radnika.

Na osnovu podataka koje je poslodavac dostavio Poreskoj upravi prilikom podnošenje evidencione prijave, sistem Poreske uprave poslednjeg dana kalendarskog meseca automatski sačinjava i elektronskim putem podnosi pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima. Porez i doprinose za sezonskog radnika poslodavac plaća u roku od 15 dana od dana prijema podataka iz naloga za plaćanje koje dostavlja Poreska uprava.

Poslednjeg dana kalendarskog meseca, nakon deset časova ujutru, elektronski sistem generiše poresku prijavu PPP PD sa obračunom obaveza na osnovu broja dana angažovanja svakog radnika tokom tog kalendarskog meseca, paušalnog oporezivog prihoda i propisanih stopa. Generisanu PPP PD sistem podnosi Poreskoj upravi posredstvom portala e-porezi. Po prijemu i proveri podnete PPP PD, poslodavac dobija obaveštenje o identifikacionom broju PPP PD, ukupnoj obavezi za plaćanje i broju odobrenja za plaćanje. Obaveštenje se dostavlja poslodavcu elektronskim putem, a rok za plaćanje obaveze je 15 dana od dana dostave obaveštenja.

Na ovaj način angažovani radnici imaju mogućnost da preko portala u realnom vremenu imaju uvid u to da li su prijavljeni, koji poslodavac ih je prijavio i na koji vremenski period. Prethodno je potrebno da se prijave NSZ ili servisnom centru kako bi dobili korisničko ime i lozinku.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović