Ugovor o radu na neodređeno vreme u trajanju od 36 meseci

Rok u kome se može zaključiti ugovor o radu u trajanju do 36 meseci kod novoosnovanog poslodavca

 

Nakon isteka perioda od godinu dana od dana upisa u registar kod nadležnog organa, poslodavac se ne smatra novoosnovanim i sa zaposlenima ne može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, u skladu sa članom 37. stav 4. tačka 4. Zakona o radu.

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-403/2016-02 od 27.7.2016. godine).

 

„U članu 37. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima, koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Članom 37. stav 2. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, sa prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca.

Zakonom o radu predviđeni su izuzeci – slučajevi kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi u dužem trajanju od 24 meseca.

U članu 37. stav 4. tačka 4) Zakona o radu propisano je da ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca, čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci.

Imajući u vidu navedeno, sa stanovišta Zakona o radu nema smetnji da se sa zaposlenima zaključi ugovor o radu na određeno vreme do 36 meseci u novoosnovanom Domu zdravlja, u periodu od godinu dana od dana upisa istog u registar kod nadležnog organa. Nakon isteka perioda od godinu dana od dana upisa u registar kod nadležnog organa, poslodavac se ne smatra novoosnovanim i sa zaposlenima ne može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, u skladu sa članom 37. stav 4. tačka 4. Zakona o radu.

Kako je u konkretnom slučaju poslodavac upisan u registar kod nadležnog organa dana 3.6.2014. godine, odnosno kako je od dana upisa u registar prošlo godinu dana, poslodavac sa zaposlenima ne može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme u skladu sa članom 37. stav 4. tačka 4. Zakona o radu.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović