• Home
  • Blog
  • Propisi

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2017, 23/2018 i 98/2018)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.

Definicije

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) opšti trošak je izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata, kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, koji su dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija je oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu;

3) izgradnja je izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

4) skriveni radovi su radovi koji se izvode tokom realizacije investicije i koji se u kasnijim fazama zbog prirode i načina izvođenja ne mogu kontrolisati na licu mesta;

5) objekat za preradu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (u daljem tekstu: objekat) je objekat u kome se obavlja prerada poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i koji se nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj, osim objekta u kome se obavlja maloprodaja i objekta koji se nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANTE);

6) povezana lica su nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

7) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

8) mesto investicije jeste mesto u kome se nalazi objekat za preradu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva koji je predmet zahteva u skladu sa ovim pravilnikom;

9) privredni subjekat jeste pravno lice ili preduzetnik, nezavisno od pravnog oblika i načina finansiranja, koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili pružanja usluga na tržištu, izuzev privrednog subjekta koji je u postupku privatizacije;

10) rizični kapital jeste finansiranje u obliku vlasničkog kapitala ili u obliku sličnom vlasničkom kapitalu u ranim fazama nastanka i ranog razvoja privrednog subjekta (faza započinjanja, osnivanja i razvoja).

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje

Član 3

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje:

1) preduzetnik;

2) privredno društvo;

3) zemljoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je registrovano u Agenciji za privredne registre i ima aktivan status;

3) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

4) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva;

5) kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa ovim pravilnikom.

Lice iz stava 1. ovog člana koje ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom, ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za investicije u preradu i marketing u sledećim sektorima:

1) mleka;

2) mesa;

3) voća i povrća.

Ia RAZVRSTAVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Mali, srednji i veliki privredni subjekti (broj zaposlenih i finansijske granice kao merila za određivanje vrste privrednog subjekta)

Član 4

Mali privredni subjekat je privredni subjekat koji, u skladu sa merilima iz čl. 4a-4g ovog pravilnika, ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Srednji privredni subjekat je privredni subjekat koji, u skladu sa merilima iz čl. 4a-4g ovog pravilnika, ima između 50 i 250 zaposlenih i godišnji promet manji od 50 miliona evra i/ili ukupan godišnji bilans manji od 43 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Veliki privredni subjekat je privredni subjekt koji nije srednji ili mali privredni subjekat u skladu sa ovim pravilnikom.

Nezavisni, partnerski i povezani privredni subjekti, kao merila koja se uzimaju u obzir pri računanju broja zaposlenih i finansijskih granica

Član 4a

Nezavisni privredni subjekat je privredni subjekat koji nije partnerski privredni subjekat, niti povezani privredni subjekat, u skladu sa ovim pravilnikom.

Partnerski privredni subjekti su privredni subjekti koji nisu povezani privredni subjekti i između kojih postoji sledeći odnos: jedan privredni subjekt (privredni subjekt koji je viši u vlasničkom nizu), sam ili zajedno s jednim ili više povezanih privrednih subjekata, ima 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u drugom privrednom subjektu (privredni subjekt koji je niži u vlasničkom nizu).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, privredni subjekat se smatra nezavisnim i bez privrednog subjekta partnera, ako 25% kapitala ili glasačkih prava u njemu dostignu ili prestignu ulagači, koji pojedinačno ili zajedno nisu povezani sa privrednim subjektom, a to su:

1) javna investiciona društva, društva s rizičnim kapitalom, pojedinci ili grupe pojedinaca čija je redovna delatnost ulaganje rizičnog kapitala i koji ulažu vlasnički kapital u poslove koji se ne kotiraju na berzi (tzv. poslovni anđeli), ako su njihova zajednička ulaganja u isti privredni subjekt manja od 1.250.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) univerziteti ili neprofitni istraživački centri;

3) institucionalni ulagači, uključujući regionalne razvojne fondove;

4) samostalni organ lokalne samouprave koja ima u godišnjem budžetu manje od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti i manje od 5.000 stanovnika.

Povezani privredni subjekti su privredni subjekti između kojih postoji neki od sledećih odnosa:

1) jedan privredni subjekt ima većinu glasačkih prava akcionara ili članova u drugom privrednom subjektu;

2) jedan privredni subjekt ima pravo da imenuje ili razreši većinu članova uprave ili nadzornog odbora u drugom privrednom subjektu;

3) jedan privredni subjekat ima dominantan uticaj u drugom privrednom subjektu na osnovu ugovora zaključenog s tim drugim privrednim subjektom ili odredbe u statutu tog drugog privrednog subjekta;

4) jedan privredni subjekt, koji je akcionar ili član u drugom privrednom subjektu, samostalno kontroliše, na osnovu dogovora sa ostalim akcionarima ili članovima u tom drugom privrednom subjektu, većinu glasačkih prava akcionara ili članova u tom drugom privrednom subjektu.

Dominantan uticaj u drugom privrednom subjektu ne postoji ako ulagači iz stava 3. ovog člana nisu neposredno ili posredno uključeni u upravljanje tim drugim privrednim subjektom, bez obzira na njihova prava koja imaju kao vlasnici kapitala.

Povezani privredni subjekti su i oni privredni subjekti između kojih postoji, preko jednog ili više privrednih subjekata, neki od odnosa opisanih u stavu 4. ovog člana kao i privredni subjekti koji imaju jednog ili više ulagača iz stava 3. ovog člana.

Povezani privredni subjekti su i oni privredni subjekti između kojih postoji, preko jednog fizičkog lica ili grupe fizičkih lica koja posluju zajedno, neki od odnosa iz stava 4. ovog člana, ako privredni subjekti svoju delatnost ili deo svoje delatnosti obavljaju na istom relevantnom tržištu ili na susednim tržištima.

Susedno tržište je tržište proizvoda ili usluga koje se na vertikalnom nivou nalazi direktno iznad ili ispod relevantnog tržišta.

Privredni subjekat nije mali ili srednji privredni subjekat ni ako javni organ sam ili više njih zajednički, neposredno ili posredno, kontrolišu 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u privrednom subjektu.

Privredni subjekat daje izjavu o svom statusu nezavisnog privrednog subjekta, partnerskog privrednog subjekta ili povezanog privrednog subjekta, kao i izjavu o podacima iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu tu izjavu privredni subjekt može dati i kad je kapital tako raspoređen da ne može tačno da se odredi u čijoj je svojini, s tim što privredni subjekt može onda u dobroj veri izjaviti da se osnovano može pretpostaviti da jedan ili više međusobno povezanih privrednih subjekata nema u svojini 25% ili više kapitala.

Davanje ovakvih izjava ne utiče na mogućnost proveravanja i ispitivanja njihove tačnosti.

Podaci koji služe za određivanje broja zaposlenih i finansijskih granica i referentno razdoblje

Član 4b

Podaci o broju zaposlenih i finansijskim granicama su podaci koji se odnose na poslednje odobreno računovodstveno razdoblje i izračunavaju se na godišnjoj osnovi. Podaci se uzimaju u obzir počev od dana zaključivanja poslovnih knjiga. Visina prometa izračunava se bez poreza na dodatu vrednost (PDV) i ostalih posrednih poreza.

Ako privredni subjekat na dan zaključivanja poslovnih knjiga utvrdi da je na godišnjoj osnovi premašio broj zaposlenih ili finansijske granice iz člana 4. ovog pravilnika ili da je pao ispod tog broja, odnosno granice, on stiče ili gubi položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta samo ako se to ponovi u toku dva uzastopna računovodstvena razdoblja.

Kod novoosnovanih privrednih subjekata čiji redovni godišnji finansijski izveštaji nisu još odobreni, podaci se izvode putem procene u dobroj veri, tokom poslovne godine.

Broj zaposlenih

Član 4v

Broj zaposlenih odgovara broju godišnjih radnih jedinica (u daljem tekstu: GRJ), tj. broju zaposlenih s punim radnim vremenom koji su radili u privrednom subjektu ili u njegovo ime tokom cele referentne godine.

Rad lica koja nisu radila celu referentnu godinu, lica koja su radila nepuno radno vreme, bez obzira na to koliko je trajalo to radno vreme, i rad sezonskih radnika (na osnovu ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova) uzima se kao deo GRJ.

Osoblje privrednog subjekta čine:

1) zaposleni;

2) lica koja rade za podređeni privredni subjekat ako se smatraju zaposlenim;

3) vlasnici – menadžeri;

4) partneri koji su redovno uključeni u delatnost privrednog subjekta i koji imaju koristi od finansijskih prednosti privrednog subjekta.

Pripravnici ili studenti koji su na stručnoj obuci i koji imaju ugovor o radu u svojstvu pripravnika ili ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ne smatraju se osobljem.

Određivanje podataka o privrednom subjektu

Član 4g

Podaci o nezavisnom privrednom subjektu, uključujući i broj zaposlenih, određuju se isključivo na osnovu njegovih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Podaci o privrednom subjektu koji ima partnerske privredne subjekte ili povezane privredne subjekte, uključujući i broj zaposlenih, određuju se na osnovu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i ostalih podataka privrednog subjekta ili na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednog subjekta ili konsolidovanih finansijskih izveštaja u kojima je privredni subjekt uključen putem konsolidacije.

Podacima iz stava 2. ovog člana dodaju se podaci o svakom partnerskom privrednom subjektu predmetnog privrednog subjekta, koji se nalazi na neposredno višem ili nižem nivou u vlasničkom nizu od predmetnog privrednog subjekta. Dodavanje je srazmerno procentu udela u kapitalu ili glasačkim pravima, šta je veće. Kod društava sa uzajamnim udelima važi veći procenat.

Podacima iz st. 2. i 3. ovog člana dodaje se 100% podataka o svakom privrednom subjektu koji je neposredno ili posredno povezan sa predmetnim privrednim subjektom, izuzev ako ovi podaci nisu već uključeni u konsolidovani finansijski izveštaj.

Radi primene st. 2, 3. i 4. ovog člana, podaci o partnerskim privrednim subjektima predmetnog privrednog subjekta, izvode se iz njihovih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ili iz drugih podataka u konsolidovanom obliku i njima se dodaje 100% podataka o svim privrednim subjektima koji su s njima povezani, izuzev ako ti podaci nisu već uključeni u konsolidovani finansijski izveštaj.

Radi primene st. 2, 3. i 4. ovog člana, podaci o privrednom subjektu koji je povezan sa predmetnim privrednim subjektom, izvode se iz njegovih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja ili iz drugih podataka u konsolidovanom obliku i njima se srazmerno dodaju podaci o svakom mogućem privrednom subjektu koji je partner ovog povezanog privrednog subjekta, i koji se nalazi na neposredno višem ili neposredno nižem nivou vlasničkog niza od predmetnog privrednog subjekta, izuzev ako oni nisu uključeni u konsolidovani finansijski izveštaj u procentu koji je najmanje srazmeran procentu utvrđenom na osnovu stava 3. člana ovog člana.

Ako u konsolidovanim finansijskim izveštajima nema podatka o zaposlenima u privrednom subjektu, broj zaposlenih izračunava se srazmernim dodavanjem podataka od njegovih partnerskih privrednih subjekata i dodavanjem podataka od privrednih subjekata s kojim je povezan.

II USLOVI

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Član 5

Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice iz člana 3. ovog pravilnika ako:

1) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

2) ima sedište na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

3) se investicija nalazi na području Beogradskog regiona, regiona Vojvodina, regiona Šumadije i Zapadne Srbije, regiona Južne i Istočne Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) su objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev za odobravanje projekta u njegovom vlasništvu ili na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

6) nije preduzelo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

7) dobavljač i lice iz člana 3. ovog pravilnika ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica;

8) ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske Komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;

9) se predmetna investicija odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva datih u Prilogu 2 – Lista poljoprivrednih proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

10) je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom;

11) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih zemalja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 3), osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka1;

12) (brisana)

13) se objekat koji je predmet investicije u sektoru mleka i mesa ne nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za bezbednost hrane (DG SANTE);

14) za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju, odnosno rešenje za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

15) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta i ako:

1) energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu;

2) projektovana godišnja proizvodnja energije iz postrojenja koje je predmet zahteva ne prelazi vrednost od 120% godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije na gazdinstvu, računato za period od prethodne tri godine, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno;

3) višak proizvedene električne energije iz postrojenja koje je predmet zahteva, a koji se predaje mreži na godišnjem nivou, nije veći od utvrđene ukupne prosečne godišnje potrošnje toplotne i električne energije na gazdinstvu.

_______________
1 Prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 24/14 na dan raspisivanja javnog poziva.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta za preradu i marketing u sektoru mleka

Član 6

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za preradu i marketing u sektoru mleka i ako:

1) je upisano u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

2) ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta za preradu i marketing u sektoru mesa

Član 7

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za preradu i marketing u sektoru mesa i ako ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Ako je podnosilac zahteva klanica, pored uslova iz stava 1. ovog člana, pravo na IPARD podsticaje za preradu i marketing u sektoru mesa ostvaruje i ako ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

Poslovni plan i elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti projekta

Član 8

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom, pravo na odobravanje projekta ostvaruje ako dokaže svoju ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana podnosi se u elektronskoj i pisanoj formi, i to:

1) za investicije vrednosti do 50.000 evra kroz jednostavan poslovni plan koji je dat u Prilogu 4 – Jednostavan poslovni plan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) za investicije vrednosti veće od 50.000 evra kroz složen poslovni plan koji je dat u Prilogu 5 – Složen poslovni plan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti podnosioca zahteva i projekta dati su u Prilogu 6 – Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivosti podnosioca zahteva i projekta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Iznos IPARD podsticaja

Član 9

IPARD podsticaji utvrđuju se u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, IPARD podsticaji utvrđuju se u dodatnom iznosu od 10% preko procentualnog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Vrednost prihvatljivog opšteg troška ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Vrednost prihvatljivog opšteg troška za izradu poslovnog plana za koje se odobravaju IPARD podsticaji ne može preći iznos od:

1) 3% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od tri miliona evra;

2) 4% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije veća od jednog, a manja od tri miliona evra;

3) 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije – ako je vrednost prihvatljivih troškova predmetne investicije manja od milion evra.

Korisnik IPARD podsticaja (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:

1) za sektor mleka u iznosu od 10.000 do 2.000.000 evra;

2) za sektor mesa u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra;

3) za sektor voća i povrća u iznosu od 10.000 do 1.000.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom od 2.000.000 evra u periodu sprovođenja IPARD programa.

Investicije i prihvatljivi troškovi

Član 10

Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga, a odnose se na izgradnju i/ili kupovinu novih mašina i opreme i prihvatljivi troškovi za koje se odobravaju IPARD podsticaji dati su u Prilogu 1.

Troškovi iz stava 1. ovog člana koji se odnose na izgradnju i/ili kupovinu novih mašina i opreme, uključujući kompjuterske programe, smatraju se prihvatljivim, do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodologija za utvrđivanja referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja i tri dostavljene ponude.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje se isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

Neprihvatljivi troškovi

Član 11

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

1) poreze, uključujući PDV;

2) carine, uvozne i druge dažbine;

3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;

4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;

5) troškove poslovanja;

6) polovnu mehanizaciju i opremu;

7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;

8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;

9) doprinose u naturi;

10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;

10a) troškove špedicije, puštanja u rad, kao i za druge operativne troškove;

11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;

12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.

III POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IPARD PODSTICAJE

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 12

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Javni poziv iz stava 1. ovog člana naročito sadrži rok za podnošenje zahteva, iznos raspoloživih sredstva za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za konkretan poziv.

Postupak se pokreće sa podacima iz Registra na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može se podneti za jednu ili više investicija iz Priloga 1 u okviru jednog sektora.

Dokumentacija uz zahtev za odobravanje projekta

Član 13

Uz zahtev iz člana 12. ovog pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan u skladu sa članom 8. ovog pravilnika;

2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

3) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) ovog pravilnika;

4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;

7) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

8) (brisana)

9) poreski bilans – PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

10) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

Za investicije u izgradnju objekata, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i:

1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa propisom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Za investicije u obnovljive izvore energije, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i prethodna studija opravdanosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije.

U slučaju da nije moguće obezbediti dokaze o potrošnji energije u prethodne tri godine iz stava 4. ovog člana, ili se projektom planira značajno povećanje potrošnje energije u narednom periodu zbog povećanja obima proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, za proračun prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu, uzimaju se u proračun oni podaci o potrošnji energije koji stoje na raspolaganju, za period koji ne može biti manji od godinu dana, i na tu vrednost se dodaju projektovane vrednosti potrošnje energije novih postrojenja.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno akt o geografskoj oznaci porekla, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, odnosno odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 4)-6) i 10), stava 2. tačka 2) i stava 3. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Administrativna obrada zahteva za odobravanje projekta

Član 14

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje projekta, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev i uvidom u službene evidencije.

Zahtev za odobravanje projekta koji nije podnet od strane lica iz člana 3. ovog pravilnika, preuranjen, neblagovremen zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Ponude

Član 15

Ponuda iz člana 5. stav 1. tačka 8) ovog pravilnika naročito sadrži:

1) naziv, sedište i matični broj dobavljača;

2) naziv, sedište i matični broj podnosioca zahteva;

3) tehničko – tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima, odnosno u evrima za strane dobavljače, kao i da sadrži podatke o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;

4) rok važenja ponude;

5) broj, datum i mesto izdavanja ponude;

6) overu dobavljača;

7) izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotrebljavana roba;

8) naziv proizvođača i zemlja porekla opreme, radova i usluga;

9) izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zemlja porekla opreme, radova i usluga zemlja iz člana 5. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika;

10) garantne uslove;

11) uslove i način plaćanja;

12) obaveze dobavljača u vezi sa isporukom.

Podaci iz prikupljenih ponuda treba da budu u skladu sa podacima koji su navedeni u poslovnom planu iz člana 8. ovog pravilnika.

Odobravanje ponude

Član 16

Podnosilac zahteva u zahtevu za odobravanje projekta označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude.

Uprava odobrava izabranu ponudu u vrednosti koja ne može biti veća od vrednosti iz ponude sa najnižom cenom.

Izračunavanje osnovice za obračun IPARD podsticaja

Član 17

Osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u vrednosti iz člana 16. stav. 2. ovog pravilnika, ako ova vrednost ne prelazi iznos referentne cene utvrđene u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje metodologija utvrđivanja referentne cene.

Ako vrednost iz člana 16. stav 2. ovog pravilnika prelazi iznos referentne cene, osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u visini referentne cene.

Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta

Član 18

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Uprava, u zavisnosti od vrste investicije, u izveštaju sačinjenom tokom kontrole na licu mesta u fazi odobravanja projekta, upoznaje podnosioca zahteva da najkasnije deset dana pre izvođenja radova ili isporuke opreme obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova.

Bodovanje i rangiranje

Član 19

Zahtevi koji posle administrativne obrade i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju.

Sa 20 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je:

1) mesto investicije u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;

2) investicija usmerena ka zaštiti životne sredine ili upravljanju otpadom i otpadnim vodama;

3) podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju u skladu sa propisom kojim se uređuje organska proizvodnja, odnosno ako je ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla u skladu sa propisom kojim se uređuju geografske oznake za poljoprivredne i prehrambene proizvode;

4) celokupna investicija usmerena za dostizanje standarda Evropske unije;

5) investicija usmerena za poboljšanje energetske efikasnosti, uključujući i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.

Ako postoji više zahteva za odobravanje projekta sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev za odobravanje projekta.

Postupak bodovanja i rangiranja se ne sprovodi ako je iznos raspoloživih sredstava dovoljan za sve zahteve za odobravanje projekata.

Rang lista odobrenih zahteva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Rešenje o odobravanju projekta

Član 20

Ako je administrativnom obradom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, direktor Uprave rešenjem odobrava projekat.

Rešenje iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) projekat koji se odobrava sa prihvatljivim investicijama i troškovima;

2) odobren iznos IPARD podsticaja sa izraženim iznosom nacionalnog i kofinansiranja Evropske unije za projekat koji se odobrava;

3) rok za realizaciju investicije i podnošenje zahteva za isplatu;

4) obavezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekat koji se odobrava;

5) obavezu dostavljanja izveštaja Upravi o sprovođenju odobrenog projekta u zavisnosti od vrste projekta;

6) obavezu korisnika da omogući nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, kao i obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);

7) zabranu preduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do javnog finansiranja istog odobrenog projekta;

8) obavezu korisnika da obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova;

9) obavezu korisnika da obeleži predmet investicije u skladu sa ovim pravilnikom.

Uprava poziva korisnika da preuzme rešenje kojim se odobrava projekat.

Prilikom preuzimanja rešenja iz stava 3. ovog člana Uprava usmenim i pismenim putem upoznaje korisnika sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Korisnik svojim potpisom, odnosno overom akata iz stava 4. ovog člana potvrđuje prijem rešenja o odobravanju projekta, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Izmena odobrenog projekta

Član 21

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrenog projekta, korisnik može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta ako:

1) su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

2) se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;

3) realizacija odobrenog projekta nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:

(1) više sile,

(2) nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,

(3) promene propisa,

(4) uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrenog projekta, podnosilac zahteva dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

Izmene projekta moraju biti u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekta propisanim ovim pravilnikom.

IV ISPLATA IPARD PODSTICAJA

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Član 22

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje je ostvarilo pravo na odobravanje projekta ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja ako:

1) je realizovalo investiciju u skladu sa rešenjem o odobrenju projekta, odnosno aktom o izmeni projekta;

2) je investicija realizovana bezgotovinskim plaćanjem;

3) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

5) poljoprivredno gazdinstvo ispunjava odgovarajuće propisane uslove u oblasti: zaštite životne sredine, javnog zdravlja (sa aspekta bezbednosti hrane), bezbednosti i zdravlja na radu, a za investicije u sektoru prerade mleka i mesa i propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i ako predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

6) je predmet investicije obeležen na način propisan ovim pravilnikom;

7) predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;

8) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka2;

9) (brisana)

10) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu, odnosno od dana osnivanja za novoosnovana pravna lica i preduzetnike.

_____________
2 Prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 24/14 na dan raspisivanja javnog poziva.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja za investicije za preradu i marketing u sektoru mleka

Član 23

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 22. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja za preradu i marketing u sektoru mleka ako:

1) ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

2) ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja za investicije za preradu i marketing u sektoru mesa

Član 24

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 22. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja za preradu i marketing u sektoru mesa ako ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mesa u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Ako je podnosilac zahteva klanica, pored uslova iz stava 1. ovog člana, pravo na IPARD podsticaje za preradu i marketing u sektoru mesa ostvaruje i ako ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja za investicije za preradu i marketing u sektoru voća i povrća

Član 25

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 22. ovog pravilnika ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja za preradu i marketing u sektoru voća i povrća ako je upisano u Centralni registar objekata, u skladu sa zakonom koji uređuje bezbednost hrane.

Pokretanje postupka za isplatu IPARD podsticaja

Član 26

Postupak za odobravanje isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje isplate po istom javnom pozivu.

Zahtev za odobravanje isplate podnet od strane lica kome rešenjem nije odobren projekat, preuranjen, neblagovremen zahtev, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja

Član 27

Uz zahtev za odobravanje za isplatu iz člana 26. ovog pravilnika korisnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke sa naznačenom svrhom uplate;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

7) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;

8) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

9) upotrebna dozvola;

10) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

11) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

12) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

13) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

14) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

15) ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova;

16) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

17) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

18) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

19) akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu;

20) akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

21) akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća.

Za investicije u izgradnju objekta, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i:

1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;

2) građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja;

3) okončana situacija za izvedene radove;

4) upotrebna dozvola.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlja se i osnivački akt.

Za investicije u sektorima voća i povrća, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i kopija potvrde o upisu u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane.

Za investicije u nabavku specijalizovanog transportnog vozila u sektoru mleka, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i kopija saobraćajne dozvole.

Za investicije u sektorima mleka i mesa, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i kopija akta o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.

Ako korisnik ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7)-14) i stava 2. tačka 4) ovog člana Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Forma dokumentacije

Član 28

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za odobravanje prava na IPARD podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Kontrola na licu mesta pre isplate

Član 29

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate Uprava vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova u skladu sa ovim pravilnikom kontrolom na licu mesta na način i postupku koji je uređen posebnim propisom.

Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava proverava da li je korisnik investiciju realizovao u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta.

Rešenje o isplati IPARD podsticaja

Član 30

Ako je administrativnom obradom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da zahtev ispunjava propisane uslove direktor Uprave rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje IPARD podsticaja i nalaže isplatu IPARD podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se iznos sredstava koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije, odnosno budžeta Republike Srbije, kao i ukupni iznos IPARD podsticaja.

Iznos sredstava koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije utvrđuje se u iznosu od 75% od ukupnog iznosa IPARD podsticaja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) obavezu čuvanja dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

2) obavezu primaoca sredstava da obeleži predmet investicije;

3) obavezu primaoca sredstava da namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;

4) obavezu primaoca sredstava da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat, kao i obavezu davanja na uvid celokupne dokumentacije vezane za odobreni projekat ovlašćenim licima: Uprave, organa nadležnog za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF);

5) obavezu primaoca sredstava da vrati neosnovano isplaćena sredstva u skladu zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Uprava poziva primaoca sredstava da preuzme rešenje kojim se odobrava isplata IPARD podsticaja.

Prilikom preuzimanja rešenja iz stava 4. ovog člana, Uprava usmenim i pismenim putem upoznaje primaoca sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Primalac svojim potpisom, odnosno overom potvrđuje prijem rešenja o isplati IPARD podsticaja, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.

Obeležavanje predmeta investicije

Član 31

Korisnik vrši privremeno obeležavanje predmeta investicije u izgradnju objekta tokom realizacije investicije, postavljanjem table na gradilištu u obliku datom u Prilogu 7 – Obeležavanje predmeta investicije, koji je odštampan uz ovoj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 7).

Primalac sredstava vrši stalno obeležavanje predmeta investicije u roku od tri meseca posle realizacije investicije u obliku datom u Prilogu 7 na mestu lako vidljivom za javnost.

Primalac sredstava obezbeđuje da predmet investicije bude obeležen na način iz stava 2. ovog člana u roku od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja.

Primalac sredstava pridržava se svih ostalih obaveza vezanih za označavanje predmeta investicije u skladu sa Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD).

Kontrola na licu mesta posle isplate IPARD podsticaja

Član 32

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije, kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Član 33

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

(„Sl. glasnik RS“, br. 23/2018)

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

(„Sl. glasnik RS“, br. 98/2018)

Član 10

Zahtevi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Priloge 1-7, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović