Porez na imovinu za poslovni objekat koji se ne koristi - Biljana Trifunović

Porez na imovinu za poslovni objekat koji se ne koristi

Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za poslovni objekat privrednog društva koji se ne koristi kao proizvodni pogon prerađivačke industrije i koji je prazan

Nema zakonskog osnova da za poslovni objekat privrednog društva koji se ne koristi kao proizvodni pogon prerađivačke industrije i koji je prazan, osnovicu poreza na imovinu čini knjigovodstvena vrednost,

ako je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi taj objekat objavila akt kojim utvrđuje prosečne cene poslovnih zgrada u zoni u kojoj se konkretan objekat nalazi, do 30. novembra godine koja prethodi poreskoj godini za koju se utvrđuje porez, kao i akt kojim utvrđuje zone i najopremljeniju zonu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00743/2018-04 od 2.10.2018. godine).

“Prema odredbi člana 7. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Prema odredbi člana 7. stav 2. Zakona, osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa stavom 1. ovog člana čini:

1) za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;

2) za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost nepokretnosti iz stava 2. ovog člana poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima iz člana 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 3. Zakona).

Odredbom člana 6. stav 1. Zakona propisano je da se vrednost nepokretnosti iz člana 5. Zakona utvrđuje primenom sledećih elemenata:

1) korisna površina;

2) prosečna cena kvadratnog metra (u daljem tekstu: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Prema odredbi člana 7. stav 4. tačka 2) Zakona, izuzetno od stava 3. tog člana, vrednost nepokretnosti je vrednost iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika (dalje: knjigovodstvena vrednost) u tekućoj godini, za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti.

Nepokretnosti iz člana 7. stav 4. Zakona opredeljuju se prema njihovoj nameni u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti (član 7. stav 5. Zakona).

Za nepokretnosti iz člana 7. stav 4. Zakona koje obveznik u poslovnim knjigama iskazuje posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, osim eksploatacionih polja, osnovicu poreza na imovinu čini zbir knjigovodstvenih vrednosti objekata i vrednosti pripadajućih zemljišta koje su procenjene u skladu sa stavom 3. ovog člana (član 7. stav 6. Zakona).

Ako jedinica lokalne samouprave ne objavi akt kojim utvrđuje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama do 30. novembra tekuće godine, kao i akt kojim utvrđuje zone i najopremljenije zone u skladu sa stavom 4. ovog člana, osnovica poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige je knjigovodstvena vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini (član 7a stav 6. Zakona).

Prema tome, kad privredno društvo (što podrazumeva i privredno društvo nad kojim je pokrenut stečajni postupak) vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, osnovica poreza na imovinu za te nepokretnosti jeste fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Ako privredno društvo nad kojim je pokrenut stečajni postupak vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama ne iskazuje po fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, osnovicu poreza na imovinu za objekat u svojini privrednog društva i pripadajuće zemljište čini zbir vrednosti objekta i vrednosti pripadajućeg zemljišta.

Vrednost objekta – proizvodnog pogona prerađivačke industrije koji se ne koristi (a koja se uključuje u osnovicu poreza na imovinu), koji se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja je do 30. novembra godine koja prethodi poreskoj godini objavila prosečnu cenu Poslovnih zgrada i drugih (nadzemnih i podzemnih) građevinskih objekata koji služe za obavljanje delatnosti (dalje: prosečna cena poslovnih zgrada), u zoni u kojoj se nalazi i konkretan objekat za koji se utvrđuje porez, utvrđuje se primenom elemenata korisne površine tog objekta i prosečne cene poslovnih zgrada u istoj zoni.

Nema zakonskog osnova da za poslovni objekat privrednog društva koji se ne koristi kao proizvodni pogon prerađivačke industrije (delatnosti koja je, prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010), razvrstana u Sektor C – Prerađivačka industrija) i koji je prazan, osnovicu poreza na imovinu čini knjigovodstvena vrednost, ako je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi taj objekat objavila akt kojim utvrđuje prosečne cene poslovnih zgrada u zoni u kojoj se konkretan objekat nalazi, do 30. novembra godine koja prethodi poreskoj godini za koju se utvrđuje porez, kao i akt kojim utvrđuje zone i najopremljeniju zonu.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!