Prodaja objekta u izgradnji – PDV tretman

Određivanje vremena prometa i nastanka poreske obaveze kada se prodaje objekat u izgradnji – PDV tretman

Obveznik PDV prodaje stanove u izgradnji, i zaključuje i overava ugovore – kod javnog beležnika, sa kupcima pre nego što je objekat izgrađen.

U skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o PDV, promet dobara, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbi člana 14. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV, promet dobara nastaje danom prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza.

Kako u momentu zaključenja ugovora o prodaji objekat fizički ne postoji, u tom momentu ne može doći ni do prenosa prava raspolaganja na tom objektu.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

U ovom slučaju promet objekta izvršen u momentu kada je izvršena primopredaja objekta kupcu, tako da u tom momentu nastaje obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa. Potrebno je da kupac i prodavac sačine zapisnik o primopredaji kako bi se moglo dokumentovati kog datuma je primopredaja izvršena. Po osnovu primopredaje objekta (ili ekonomski deljive celine u okviru objekta) obveznik PDV – prodavac izdaje konačan račun kupcu, u skladu sa Zakonom o PDV. Takođe, ako je promet izvršen fizičkom licu, u ovom momentu nastaje obaveza evidentiranja tog prometa preko fiskalne kase.

U slučaju da je kupac platio naknadu ili deo naknade pre izvršenog prometa, prodavac je bio dužan da na tu avansnu uplatu obračuna PDV. Ako je kupac sukcesivno plaćao naknadu prodavcu, pre izvršenog prometa (tj. pre primopredaje objekta ili ekonomski deljive celine u okviru objekta), prodavac je po osnovu svake uplate bio dužan da obračuna PDV.

Kada se izvrši promet nepokretnosti (tj. kada dođe do primopredaje objekta ili ekonomski deljive celine) obveznik PDV obračunava PDV na ukupnu naknadu, s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV.

U slučaju da se po osnovu prometa izdaje samo fiskalni isečak (kod prodaje nepokretnosti fizičkim licima), na fiskalnom isečku se iskazuju osnovica i PDV u punom iznosu, s tim što obveznik interno umanjuje obračunati PDV koji je iskazan na fiskalnom isečku za iznos PDV koji je bio obračunat po osnovu avansnih uplata, te u pregledu obračuna i poreskoj prijavi iskazuje samo razliku.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović