Priznavanje rashoda koji sadrže obračunati PDV

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJI U SEBI SADRŽE OBRAČUNATI POREZ NA DODATU VREDNOST

 

Ukoliko obveznik u svojim poslovnim knjigama, a u skladu sa propisima o računovodstvu, iskaže rashode u iznosima koji u sebi sadrže obračunati porez na dodatu vrednost, tako iskazani rashodi (sa obračunatim porezom na dodatu vrednost) priznaju se u poreskom bilansu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-174/2018-04 od 17.10.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 

„Odredbom člana 6. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica,  propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit.

U smislu člana 7. stav 1. Zakona, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima iskazanim u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Prema odredbi člana 15. stav 7. Zakona, izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda.

Saglasno odredbi člana 22. Zakona, na teret rashoda priznaju se u poreskom bilansu porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, koje su plaćene u poreskom periodu. S tim u vezi, u poreskom bilansu, na rednom broju 30. Obrasca PB 1 koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015 i 101/2016), obveznik unosi rashode iskazane po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih javnih dažbina koje ne zavise od rezultata poslovanja, i koje nisu plaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans.

Imajući u vidu navedeno, ukoliko obveznik u svojim poslovnim knjigama, a u skladu sa propisima o računovodstvu, iskaže rashode (npr. po osnovu manjka utvrđenog popisom, odnosno po osnovu reprezentacije) u iznosima koji u sebi sadrže obračunati porez na dodatu vrednost, mišljenja smo da se tako iskazani rashodi (sa obračunatim porezom na dodatu vrednost) priznaju u poreskom bilansu, na način propisan Zakonom. S tim u vezi, iznos predmetnog poreza ne iskazuje se na rednom broju 30. Obrasca PB 1.

Napominjemo da Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju, saglasno načelu fakticiteta propisanog odredbama člana 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u postupku kontrole utvrđuje sve neophodne činjenice (na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika kao i drugih isprava i dokaza) koje su od uticaja na visinu poreske obaveze.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović